Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/107 για την ατμοσφαιρική ρύπανση

0
3
Νομοθεσία περιβάλλοντοε

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την Απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2004/107 « σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα». Η Απόφαση, ήδη, διακινείται στα άλλα Υπουργεία για την συλλογή των σχετικών υπογραφών. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2004/107 στο εθνικό μας δίκαιο για πρώτη φορά η χώρα μας δεν έχει καμία εκκρεμότητα στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, που η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή την εξαιρετική θέση από τότε που η Ελλάδα έγινε μέλος της ΕΟΚ. Αυτή η τόσο σημαντική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της εντατικής και συστηματικής δουλειάς που κάναμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ αυτά τα τρία χρόνια και η οποία είχε ως αποτέλεσμα σε χρόνο ρεκόρ να ενσωματώσουμε συνολικά 27 κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον. Θυμίζω ότι το Μάρτιο του 2004 η χώρα μας ήταν απολύτως εκτεθειμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς υπήρχαν Κοινοτικές Οδηγίες που θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί από το 2002 με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταγγελίες εις βάρος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα η Ελλάδα έχει καλύψει πλήρως το χαμένο έδαφος και με τις 27 οδηγίες που ενσωματώσαμε, έχει εκσυγχρονίσει πλήρως την νομοθεσία της σε όλα τα κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα. Σε ότι αφορά την οδηγία 2004/107, υπογραμμίζω ότι με την ενσωμάτωσή της πλέον στο εθνικό μας δίκαιο ολοκληρώνουμε την διαδικασία πλήρους εναρμόνισής μας με τις πολιτικές – στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικές ρύπανσης. Έτσι, πλέον, η Ελλάδα θα παρακολουθεί και τις συγκεντρώσεις στα μικροσωματίδια των βαρέων μετάλλων (αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, νικέλιο) και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων ( βενζο(a)πυρένιο). Αναλυτικότερα : Η οδηγία 2004/107 αφορά την μέτρηση της συγκέντρωσης στα μικροσωματίδια των βαρέων μετάλλων (αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, νικέλιο) και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων ( βενζο(a)πυρένιο). Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής, κυρίως : α. Θεσπίζονται τιμές στόχοι για την συγκέντρωση αρσενικού, καδμίου, νικελίου και βενζο(a)πυρένιου στον ατμοσφαιρικό αέρα, ώστε να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται οι δυσμενείς επιδράσεις των συγκεκριμένων ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συνολικά. Οι τιμές – στόχοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως την 31 – 12 -2012. Οι τιμές στόχοι (μέση τιμή ενός ημερολογιακού έτους) που τίθενται ανά ρύπο είναι οι εξής: Αρσενικό: 6 ng/m (6 νανογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) Κάδμιο: 5 ng/m (5 νανογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) Νικέλιο: 20 ng/m (20 νανογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) Βενζο (a) πυρένιο: 1 ng/m (1 νανογραμμάριο ανά κυβικό μέτρο αέρα) β. Ορίζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης των παραπάνω ρύπων και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να μην επηρεάζεται από τους συγκεκριμένους ρύπους. γ. Εξασφαλίζεται η επαρκής πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σχόλια