Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ενέκρινε την πρώτη φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

0
24
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ενέκρινε την πρώτη φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η κατάρτιση του οποίου έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ». Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με τη σημερινή εγκριτική απόφαση γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα, μετά την ψήφιση του ν.3468/2006 και την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, που ως το 2010 θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ. Η πρώτη φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, το οποίο καταρτίστηκε από τη Ρ.Α.Ε θέτει τις βασικές αρχές και τη στρατηγική για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος 500 MWp για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα (απευθείας ή μέσω Δικτύου) και συνολικής ισχύος 200 MWp, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Στόχος μας η επίτευξη της κατά το δυνατόν ταχύτερης διείσδυσης της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Έτσι το Πρόγραμμα, που είναι εμπροσθοβαρές με σκοπό την ταχύτερη επίτευξη του εθνικού δεσμευτικού στόχου για τη προώθηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, προβλέπει χρονική κλιμάκωση στην αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με ολοκλήρωση της φάσης αδειοδότησής τους ως το 2010, και της ένταξής τους στο Σύστημα ή το Δίκτυο ως το 2012-2014. Περαιτέρω, κρίθηκε απαραίτητη η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής στη χώρα με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάθε περιοχής, σε επίπεδο Διοικητικής Περιφέρειας, (κατ΄ αναλογία προς τη συνολική κατανάλωση αυτών, και ειδικότερα ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ του φορτίου των μετασχηματιστών ΜΤ/ΥΤ κάθε περιοχής) καθώς και η προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών μικρού σχετικά μεγέθους, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται το δικαίωμα των επενδυτών για την εγκατάσταση σταθμών μεγαλύτερης ισχύος. Για τους λόγους αυτούς υιοθετήθηκε επιμερισμός της συνολικής ισχύος ανά Διοικητική Περιφέρεια του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και περαιτέρω επιμερισμός της ισχύος που κατανέμεται σε κάθε Διοικητική περιφέρεια στις εξής κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών: Α. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως και 20 kWp, 10% της επιμεριζόμενης ισχύος. Β. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 20 kWp έως και 150 kWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος. Γ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 150 kWp έως 2 MWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος. Δ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος από 2 MWp και άνω, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος. Παρότι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ που αντιστοιχούν στο 50% των σταθμών που είχαν εγκατασταθεί τα προηγούμενα 10 χρόνια, με το νέο σύστημα αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα και την προώθηση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ. Επισημαίνω, για μια ακόμη φορά, ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια απαιτούν γνώσεις και υπευθυνότητα. Δεν είναι επενδύσεις ευκαιριακές και εύκολου πλουτισμού. Ειδικά οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην υποκύπτουν σε σειρήνες επιτήδειων που τους υπόσχονται νέο Ελντοράντο». Συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η υλοποίηση της Α’ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ως εξής: 1) Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών του προγράμματος θα γίνει με την ακό¬λου¬θη χρονική αλληλουχία: Χρονική κλιμάκωση • Έως την 31.12.2007, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 50% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή 250 ΜWpeak, για τα δε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές) έως 100 ΜWp. • Έως την 31.12.2008, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 70% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή 350 ΜWp, για τα δε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές) έως 140 ΜWp. • Έως την 31.12.2009, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 90% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή 450 ΜWp, για τα δε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές) έως 180 ΜWp. 2) Στο Διασυνδεμένο Σύστημα η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών σε MWp θα γίνεται με την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή ανά Διοικητική Περιφέρεια. Γεωγραφική κατανομή ανά Διοικητική Περιφέρεια

Γενικού ενδιαφέροντος

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών συνολικής ισχύος 200 MWp, σύμφωνα με την κατανομή που θα καθοριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3468/2006. Για την κατάρτιση του Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη, επίσης, και οι εξής παράμετροι: • οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγιμότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών, ιδίως η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία. • το γεγονός ότι από το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας του ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης του νοτίου Συστήματος, συνεπώς κρίθηκε εύλογο να δοθεί, αναλογικά ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, μεγαλύτερο περιθώριο για την ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές του νοτίου Συστήματος. • το γεγονός ότι σε αστικές περιοχές, όπως είναι ο νομός Αττικής και ο νομός Θεσσαλονίκης, παρότι λόγω αυξημένου φορτίου ενδείκνυται η κατά δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, εκτιμάται ότι αυτή δεν είναι δυνατή λόγω, κυρίως, των περιορισμένων χώρων για την ανάπτυξή τους. Το Πρόγραμμα καταρτίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες και δεδομένα, και μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον εφόσον διαπιστωθούν σημαντικές μεταβολές στα δεδομένα και στις συνθήκες αυτές.

Σχόλια