Ημερίδα ΤΕΕ: Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης Περιβαλλοντικής πολιτικής

0
9
Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Τετάρτη 25 Απριλίου 2007- Αίθουσα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ- 5ος Όροφος . Το ΤΕΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Σκοπός της ημερίδας είναι η εξέταση του πλαισίου της Οδηγίας και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της στη χώρα μας, καθώς και η γνωριμία για το ευρύ κοινό με το περιεχόμενο της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την ορθή εφαρμογή της στη χώρα μας. Η Οδηγία για την Στρατηγική περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι ένα σημαντικό βήμα για το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο. “Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση” σημαίνει την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην υγεία, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό του πεδίου μιας περιβαλλοντικής έκθεσης και την εκπόνησή της, τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού και τη διενέργεια διαβουλεύσεων, το συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής έκθεσης και των αποτελεσμάτων της συμμετοχής του κοινού και των διαβουλεύσεων σε σχέδιο ή πρόγραμμα. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πραγματοποιείται για σχέδια και προγράμματα τα οποία εκπονούνται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας και της εξόρυξης, των μεταφορών, της περιφερειακής ανάπτυξης, της διαχείρισης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της χωροταξίας ή της χρήσης του εδάφους, και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για τις μελλοντικές εγκρίσεις έργων για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Η Οδηγία για την ΣΠΕ εκδόθηκε το 2001 και συμπληρώνει την κοινοτική Οδηγία του 1985 για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ενώ η παλαιότερη Οδηγία αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων έργων, η τελευταία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι γίνεται εκ των προτέρων εκτίμηση και των περισσότερο στρατηγικών αποφάσεων για σχέδια και προγράμματα. Απαιτεί να εξετάζονται οι επιπτώσεις στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον και να γίνεται διαβούλευση με το κοινό πριν από τη λήψη αποφάσεων. Η προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο ήταν έως τον Ιούλιο 2004.

Σχόλια