Η Επιτροπή αποφασίζει για το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων αέριων εκπομπών 2008-2012 της Ουγγαρίας

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα την αξιολόγηση του εθνικού σχεδίου της Ουγγαρίας για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το εθνικό σχέδιο της Ουγγαρίας υπό τον όρο ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, μεταξύ άλλων μείωση των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρότεινε η χώρα. Η εγκριθείσα ετήσια κατανομή ανέρχεται σε 26,9 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ποσότητα κατά 12,4% μικρότερη απ’ όσο πρότεινε η Ουγγαρία. Το σχέδιο της Ουγγαρίας καλύπτει πρόσθετες εκπομπές 1,4 περίπου εκατομμυρίων τόνων CO2 σε κλάδους οι οποίοι δεν ανέφεραν εκπομπές το 2005. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας τοιουτοτρόπως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για τις εκπομπές στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή απόφαση ενισχύει το ηχηρό μήνυμα που στείλαμε με προηγούμενες αποφάσεις, ότι δηλαδή η Ευρώπη δεσμεύεται πλήρως ως προς την επίτευξη του στόχου του Κιότο και τη μετατροπή του μηχανισμού εμπορίας εκπομπών σε αποτελεσματικό όπλο καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Η Επιτροπή αξιολογεί όλα τα εθνικά σχέδια κατά τρόπο συνεπή, ώστε να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κρατών μελών και να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες στενότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιολογήσαμε το σχέδιο ως προς το οποίο εκδόθηκε η σημερινή απόφαση, τα ίδια δε πρότυπα θα εφαρμοστούν και για όλα τα υπόλοιπα.» Αξιολόγηση των ΕΣΚ Μετά από τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2006, τον Ιανουάριο του 2007, το Φεβρουάριο του 2007 και το Μάρτιο του 2007 , το εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) της Ουγγαρίας είναι το 19ο κατά σειρά που αξιολόγησε η Επιτροπή για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Στα ΕΣΚ προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το «ανώτατο όριο» της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το EU ETS, και ορίζονται τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που λαμβάνει κάθε μονάδα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ΕΣΚ που προτείνουν τα κράτη μέλη, με βάση 12 κριτήρια κατανομής που απαριθμούνται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών . Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ένα σχέδιο κατανομής. Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν: (α) με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, (β) με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και (γ) με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζητεί από την Ουγγαρία να μειώσει το προτεινόμενο ανώτατο όριο κατά 3,8 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής ισοδύναμου CO2 ετησίως, σε 26,9 εκατομμύρια τόνους. ¶λλα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με ζητήματα αμεροληψίας, τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με τεχνικές πτυχές. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή απαιτεί να επέλθουν περαιτέρω αλλαγές στο ΕΣΚ της Ουγγαρίας όσον αφορά τη μη πραγματοποίηση διαφόρων σχεδιαζόμενων εκ των υστέρων προσαρμογών. Επιπλέον, εφόσον διατηρηθούν μετά το 2012 οι προβλεπόμενες στο σχέδιο εγγυήσεις για εκχώρηση δικαιωμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να τις εξετάσει με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση γι’ αυτές τις εγγυήσεις ενδεχομένως να μην συμβιβάζεται με τη Συνθήκη. Σύμφωνα με την οδηγία, η Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει τις εγγυήσεις εκχώρησης δικαιωμάτων όταν θα αξιολογήσει το τρίτο σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής. Η έγκριση του σχεδίου εκ μέρους της Επιτροπής θα είναι αυτόματη από τη στιγμή που η Ουγγαρία επιφέρει τις ενδεδειγμένες αλλαγές. Βλέπε επίσης: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Σχόλια