Η Ευρ. Επιτροπή αποφασίζει για το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής 2008-2012 της Αυστρίας

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα την αξιολόγηση του εθνικού σχεδίου της Αυστρίας για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το εθνικό σχέδιο της Αυστρίας υπό τον όρο ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, μεταξύ άλλων μείωση των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρότεινε η χώρα. Η εγκριθείσα ετήσια κατανομή ανέρχεται σε 30,7 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ποσότητα κατά 6.4% μικρότερη απ’ όσο πρότεινε η Αυστρία. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας τοιουτοτρόπως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για τις εκπομπές στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή απόφαση ενισχύει το ηχηρό μήνυμα που στείλαμε με προηγούμενες αποφάσεις, ότι δηλαδή η Ευρώπη δεσμεύεται πλήρως ως προς την επίτευξη του στόχου του Κυότο και τη μετατροπή του μηχανισμού εμπορίας εκπομπών σε αποτελεσματικό όπλο καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Παρά το γεγονός ότι καλωσορίζω την αναθεωρημένη κλιματική στρατηγική της Αυστρίας-που μόλις πρόσφατα υιοθετήθηκε- ως ένα θετικό βήμα, ωστόσο το προταθέν σχέδιο σε συνδυασμό με τη νέα στρατηγική δεν αρκούσε για να κατοχυρώσει την επίτευξη του στόχου της Αυστρίας στο πλαίσιο του Κιότο. Η Επιτροπή αξιολογεί όλα τα εθνικά σχέδια κατά τρόπο συνεπή, ώστε να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κρατών μελών και να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες στενότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιολογήσαμε τα σχέδια ως προς τα οποία εκδόθηκαν οι σημερινές αποφάσεις, τα ίδια δε πρότυπα θα εφαρμοστούν και για όλα τα υπόλοιπα.» Αξιολόγηση των ΕΣΚ Μετά από τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2006, τον Ιανουάριο του 2007, το Φεβρουάριο του 2007 και το Μάρτιο του 2007, το εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) της Αυστρίας είναι το 18ο κατά σειρά που αξιολόγησε η Επιτροπή για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Στα ΕΣΚ προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το «ανώτατο όριο» της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το EU ETS, και ορίζονται τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που λαμβάνει κάθε μονάδα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ΕΣΚ που προτείνουν τα κράτη μέλη, με βάση 12 κριτήρια κατανομής που απαριθμούνται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών [1] . Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ένα σχέδιο κατανομής. Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν: (α) με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, (β) με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και (γ) με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζητεί από την Αυστρία να μειώσει το προτεινόμενο ανώτατο όριο κατά 2,1 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής ισοδύναμου CO2 ετησίως, σε 30,7 εκατομμύρια τόνους. ¶λλα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με ζητήματα αμεροληψίας, τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με τεχνικές πτυχές. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή απαιτεί να επέλθουν αλλαγές στο ΕΣΚ της Αυστρίας όσον αφορά τα εξής: – Εφαρμογή προτιμησιακών κανόνων για την κατανομή, με τη μορφή διαφοροποιημένων συντελεστών συμμόρφωσης για επιλεγμένους κλάδους. – Η προτεινόμενη επέκταση της χρήσης πιστωτικών μορίων εκ μέρους των εταιρειών, από έργα μείωσης των εκπομπών εκτελούμενα σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο [2] δεν συνάδει με τον κανόνα με τον οποίο επιβάλλεται οι μηχανισμοί αυτοί να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα των εγχώριων δράσεων για τις εκπομπές. Στην Αυστρία επιβάλλεται η υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η χρήση των εν λόγω πιστωτικών μορίων δεν αντιπροσωπεύει πέραν του 10% προσθήκη στην ετήσια κατανομή της. Η έγκριση του σχεδίου εκ μέρους της Επιτροπής θα είναι αυτόματη από τη στιγμή που η Αυστρία επιφέρει τις ενδεδειγμένες αλλαγές. Βλέπε επίσης: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm [1] Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/101/ΕΚ. [2] Οι μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί ως «Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης» (ΜΚΑ), για έργα εκτελούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες, και «Κοινή Εφαρμογή», για έργα εκτελούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες ή οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο.

Ευρώπη και περιβάλλον

Σχόλια