Aδεια εισαγωγής και μεταποίησης σε ζωοτροφή για τρία προϊόντα ελαιοκράμβης

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη διάθεση στην αγορά τριών ποικιλιών ελαιοκράμβης, γνωστών ως Ms8, Rf3 και Ms8xRf3, που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να αποκτήσουν ανοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο. Η απόφαση αυτή ισχύει για 10 έτη και καλύπτει τη χρήση της ελαιοκράμβης για εισαγωγή και μεταποίηση σε ζωοτροφή ή για βιομηχανικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η εταιρεία που ανέπτυξε τη γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) ελαιοκράμβη για την πρόληψη τυχόν βλάβης στην υγεία και στο περιβάλλον σε περίπτωσης τυχαίας διασποράς. Το μεταποιημένο έλαιο από αυτή την ελαιοκράμβη έχει ήδη εγκριθεί για χρήση ως τρόφιμο το 1999 και το 2000 στην ΕΕ. Η άδεια που εκδόθηκε σήμερα καλύπτει την εισαγωγή και τη χρήση των ποικιλιών ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 και Ms8xRf3 ως ζωοτροφών, αλλά όχι την καλλιέργεια ή τη χρήση ως τροφίμων. Αυτά τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα ελαιοκράμβης είναι ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο και δεν περιέχουν γονίδιο αντοχής στα αντιβιοτικά. Υποβλήθηκαν σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση του κινδύνου πριν από τη διάθεση στην αγορά και σε επιστημονική εκτίμηση από τα κράτη μέλη, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και κρίθηκαν εξίσου ασφαλή με κάθε συμβατική ελαιοκράμβη. Κατά την διάθεση των προϊόντων που περιέχουν Ms8, Rf3 ή Ms8xRf3 στην αγορά, η επισήμανσή τους θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι περιέχουν γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη. Θα καλύπτονται από τους αυστηρούς κανόνες για την επισήμανση και την ιχνηλασημότητα που ισχύουν από τον Απρίλιο του 2004. Η επισήμανση θα παρέχει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν το προϊόν ή όχι. Ισχυροί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι το προϊόν μπορεί να ανιχνευθεί και να παρακολουθηθεί μετά τη διάθεση στην αγορά, χάρη σε έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό που θα λαμβάνουν τα προϊόντα ελαιοκράμβης. Επιπλέον, η άδεια περιλαμβάνει σειρά οδηγιών προς την Bayer, την εταιρεία που ανέπτυξε την ελαιοκράμβη, σχετικά με τρόπους κατάλληλης αντιμετώπισης της τυχαίας διασποράς, εάν τυχόν συμβεί. Κατά την τελευταία εξαετία, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σαφές, διαφανές και αυστηρό σύστημα για τη ρύθμιση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων, ζωοτροφών και καλλιεργειών. Η διαδικασία έγκρισης στο πλαίσιο του νέου αυτού συστήματος εξασφαλίζει ότι μπορούν να διατεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) που είναι ασφαλείς για την κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα και για ελευθέρωση στο περιβάλλον. Χορηγούνται ατομικές άδειες κατόπιν χωριστής εξέτασης κάθε φακέλου που αφορά τους εν λόγω ΓΤΟ. Οι αιτήσεις για άδειες που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια έχουν απορριφθεί έως τώρα και θα εξακολουθήσουν να απορρίπτονται. Πρόκειται για την έκτη απόφαση έγκρισης [1] που πρόκειται να εκδοθεί βάσει της οδηγίας του 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον [2] . Ιστορικό Τον Ιανουάριο 2003, η Bayer υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αρχές του Βελγίου για τη διάθεση των γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 and Ms8xRf3 στην αγορά. Η αρχική αίτηση αφορούσε την εισαγωγή, την μεταποίηση, τη χρήση ως ζωοτροφής και την καλλιέργεια, αλλά όχι τη χρήση ως τροφίμου. Οι βελγικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 και Ms8xRf3 είναι εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές και μπορούν να διατεθούν στην αγορά για εισαγωγή και μεταποίηση και για χρήση όπως κάθε άλλη ελαιοκράμβη, όχι όμως για την αιτούμενη χρήση για καλλιέργεια. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επίσης εξέτασε την αίτηση και εστίασε στα επιστημονικά ζητήματα που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η γνωμοδότησή της ομοίως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 και Ms8xRf3 είναι εξίσου ασφαλείς με τις συμβατικές. Η κανονιστική επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 2001/18 για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον δεν γνωμοδότησε τον Δεκέμβριο 2005. Η Επιτροπή συνεπώς υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο. Η πρόταση εξετάστηκε από το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της 18ης Σεπτεμβρίου 2006. Στη σύνοδο αυτή του Συμβουλίου δεν συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά της πρότασης της Επιτροπής. Συνεπώς, σύμφωνα με τη νομική διαδικασία «επιτροπολογίας», η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την απόφαση. Η απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει τις σειρές Ms8, Rf3 και Ms8xRf3 έχει συνεπώς στόχο να εξασφαλίσει την ορθή και πλήρη εφαρμογή αυτού του νομικού πλαισίου από τα κράτη μέλη. Αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση μετά την διάθεση στην αγορά ώστε να εξασφαλίζεται, μέσω της εφαρμογής συστημάτων επιτήρησης, ότι το προϊόν εξακολουθεί να είναι ασφαλές αφού διατεθεί στην αγορά. Η παρακολούθηση αυτή απαιτείται καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Πρέπει να υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις για το πρόγραμμα παρακολούθησης σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. [1]Το πρώτο προϊόν ήταν ο αραβόσιτος NK 603. Το δεύτερο προϊόν ήταν ο αραβόσιτος MON 863. Το τρίτο προϊόν ήταν η ελαιοκράμβη GT73. Το τέταρτο προϊόν ήταν ο αραβόσιτος 1507. Το πέμπτο προϊόν ήταν ο αραβόσιτος MON863xMON810, βλέπε την απόφαση της Επιτροπής 2006/47/ΕΚ της 16ης Ιανουαρίου 2006. [2]Οδηγία 2001/18/ΕΚ

Σχόλια