Η Ευρ. Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της Ισπανίας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

0
1
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νομική διαδικασία κατά της Ισπανίας για παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας σε τρεις περιπτώσεις. Η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία τελική γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σχετικά με την παράνομη διάθεση αποβλήτων στη νήσο La Gomera. Εάν η απάντηση της Ισπανίας στην επιστολή της Επιτροπής δεν θεωρηθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να ζητήσει από το ΔΕΚ να επιβάλει πρόστιμα στην Ισπανία. Στη δεύτερη περίπτωση η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες σχετικά με την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία πρώτη γραπτή προειδοποίηση επειδή δεν εφάρμοσε την οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων από χώρους υγειονομικής ταφής.Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, δήλωσε : «Στηρίζω την επιδίωξη της Ισπανίας να αναβαθμίσει το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυό της, αναβάθμιση που πρέπει όμως να επιτελεστεί χωρίς να επέλθουν βλάβες σε αξιόλογες φυσικές τοποθεσίες. Τούτο είναι δυνατόν εάν εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση». Προσέθεσε εν συνεχεία ότι «για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση του περιβάλλοντός μας είναι απόλυτα θεμελιώδης η ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων. Η Ισπανία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε όλη την επικράτειά της.» Παράνομη διάθεση αποβλήτων στη νήσο La Gomera Η Επιτροπή απευθύνει τελική γραπτή προειδοποίηση στην Ισπανία επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση που έλαβε το 2005 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο έκρινε ότι η Ισπανία είχε παραβεί διάφορες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα [1] . Ο χώρος διάθεσης αποβλήτων στην τοποθεσία Punta de Ávalos στη νήσο La Gomera των Καναρίων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία στον περίγυρό του Τον Απρίλιο του 2006 οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι επίκειται το κλείσιμο αυτού του χώρου διάθεσης αποβλήτων. Ωστόσο, οι εργασίες για το κλείσιμο του χώρου διάθεσης των αποβλήτων δεν είχαν ξεκινήσει μέχρι τον Μάρτιο του 2007. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία σε αυτήν την υπόθεση, προειδοποιώντας την Ισπανία να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του ΔΕΚ και να προβεί σε κλείσιμο και απολύμανση του χώρου. Εάν η Ισπανία δεν ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στην επιστολή της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή προστίμου. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε προστατευόμενες τοποθεσίες Η Επιτροπή απευθύνει στην Ισπανία τελική προειδοποιητική επιστολή σχετικά με εργασίες διαπλάτυνσης και αναβάθμισης της οδικής αρτηρίας M-501 στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία κατακερμάτισε το έργο της οδικής αρτηρίας M-501 σε πέντε επιμέρους έργα. Δεν διενεργήθηκε εκτίμηση των συνδυασμένων επιπτώσεων των επιμέρους έργων ούτε των επιπτώσεων που θα έχει ένα από τα επιμέρους έργα. Για τη χωροθέτηση των έργων η Ισπανία δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις επιδράσεις τους στις παρακείμενες φυσικές περιοχές, ιδίως στα είδη πτηνών και ζώων της περιοχής «Encinares del río Alberche y río Cofio», η οποία περιλαμβάνει τόπους προστατευόμενους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης [2]. Παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής Η Ισπανία θα είναι αποδέκτης πρώτης γραπτής προειδοποίησης με την οποία καλείται να εφαρμόσει γρήγορα, σε όλη την επικράτειά της, την οδηγία της ΕΕ για τους χώρους υγειονομικής ταφής [3] . Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία τα κράτη μέλη οφείλουν να προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να έχουν οι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) στο περιβάλλον συνολικώς. Η οδηγία επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως η απαγόρευση διάθεσης ορισμένων ειδών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ. Στο εθνικό σχέδιο για τα αστικά απόβλητα 2000 – 2006, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν περίπου 3.700 παράνομοι ΧΥΤΑ σε όλη την Ισπανία. Η Ισπανία έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτοί πολλοί παράνομοι ΧΥΤΑ. Η Επιτροπή καλεί τις ισπανικές αρχές να κλείσουν γρήγορα και να απολυμάνουν τους παράνομους ΧΥΤΑ, ώστε να μην αποτελούν πλέον απειλή για το περιβάλλον. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. [1] Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (75/442/ΕΟΚ), οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) και οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (99/31/ΕΚ). [2] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των άγριων πτηνών και οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. [3] Οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ).

Σχόλια