Tα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο για να επιτύχουν καλή ποιότητα των υδάτων

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή της οδηγίας- πλαισίου για τα ύδατα. Στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας των υδάτων σε όλους τους ποταμούς, τις λίμνες, τις λιμνοθάλασσες, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2015. Ενώ τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι αμφίσημα, είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο για να επιτύχουν το στόχο της οδηγίας. Εντούτοις, η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι είναι δυνατή η επίτευξη του εν λόγω στόχου μέχρι το 2015. Επίσης, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα το Σύστημα Πληροφοριών για τα Ύδατα στην Ευρώπη (WISE), μία δικτυακή πύλη που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η οποία συγκεντρώνει ευρύ φάσμα δεδομένων σχετικών με τα ύδατα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε : “Η αειφόρος διαχείριση των υδάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της βιοποικιλότητας, της ευημερίας των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες, αποτελούν τμήμα μιας φιλόδοξης πολιτικής για την προστασία και διαχείριση του ζωτικού αυτού φυσικού πόρου. Η διαχείριση των υδάτων καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος παράγοντας στην πορεία της προσαρμογής μας στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.” Ο αρμόδιος για την Έρευνα Επίτροπος Janez Potočnik προσέθεσε : “Είμαι κατενθουσιασμένος από το γεγονός ότι οι επιστήμονές μας ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση που συνιστούσε η ανάπτυξη του πρώτου επιχειρησιακού συστήματος το οποίο επιτρέπει στους δρώντες στα κράτη μέλη φορείς να διαβιβάζουν ακριβή περιβαλλοντικά και γεωσκοπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εταίρους της. Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι απαραίτητο στοιχείο στη διαμόρφωση πολιτικής η οποία να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών.” Η Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Jacqueline McGlade, προσθέτει : “Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την κατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτων και τα αποτελέσματα της υδατικής πολιτικής της ΕΕ. Τα νέο Σύστημα Πληροφοριών για τα Ύδατα στην Ευρώπη αλληλοσυναρτά δεδομένα τα οποία προηγουμένως ήταν είτε ανύπαρκτα, είτε αποσπασματικά. Η σημερινή αρχή δεν αποτελεί παρά την αφετηρία. Μέχρι το 2010, θέλουμε να καταστήσουμε το WISE το ανά τον κόσμο πληρέστερο σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα.” Η επίτευξη καλής ποιότητας των υδάτων Στόχος της Οδηγίας-πλαισίου για τα Ύδατα το 2000 (ΟΠΥ) είναι η μέχρι το 2015 επίτευξη καλής ποιότητας των υδάτων για όλα τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν Σχέδια διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών απορροής μέχρι τα τέλη του 2009. Το δημοσιευόμενο σήμερα κείμενο αποτελεί ανασκόπηση της μέχρι τούδε προόδου των κρατών μελών στην προσαρμογή της οικείας νομοθεσίας και στη διαμόρφωση των δομών που απαιτούνται για την καλή διαχείριση των υδάτων. Από τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των 27 κρατών μελών, διαπιστώνονται σημαντικά βήματα προόδου. Προκύπτει ωστόσο και η ύπαρξη σειράς ελλείψεων. Μία από αυτές είναι η λανθασμένη μεταφορά της οδηγίας στην έννομη τάξη κρατών μελών, και άλλη μία είναι η σημαντική καθυστέρηση, από ορισμένα κράτη μέλη, στην ενσωμάτωση οικονομικών μέσων στα συστήματα διαχείρισης των υδάτων. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία σε διαμεθοριακά ζητήματα, όπως είναι η ρύπανση των υδάτων, μεταξύ των κρατών μελών και χωρών όπως η Ρωσία και η Τουρκία. Εξάλλου, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο άλλες, σχετικές με το θέμα, εκθέσεις. Η πρώτη είναι η πλέον πρόσφατη έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη την κατασκευή κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στα αστικά συγκροτήματα που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μόνο το 51% όλων των μονάδων επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – πριν τη διεύρυνση του 2004 – ανταποκρινόταν στα πρότυπα που θέσπισε η εν λόγω οδηγία. Η δεύτερη έκθεση αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την νιτρορρύπανση, η οποία αποβλέπει στον περιορισμό και στην αποφυγή της νιτρορρύπανσης, από γεωργικές πηγές, των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων. Η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας δεν έχει ολοκληρωθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ οι τάσεις ρύπανσης παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από την μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. ¶λλα ζητήματα που αφορούν τα ύδατα Μια σειρά άλλων οδηγιών συνιστούν τμήμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ύδατα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι οδηγίες για τα ύδατα κολύμβησης, τα υπόγεια ύδατα και το πόσιμο νερό, καθώς και άλλες, υπό σύνταξη οδηγίες, σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση των πλημμυρών, οι οποίες βρίσκονται, από διαδικαστικής πλευράς, στο στάδιο της πρότασης. Σύστημα Πληροφοριών για τα Ύδατα στην Ευρώπη Το Σύστημα Πληροφοριών για τα Ύδατα στην Ευρώπη (WISE) αποτελεί δικτυακή πύλη που εξασφαλίζει στο κοινό έναν πλούτο πληροφοριών σχετικό με τα ύδατα και με συναφή θέματα όπως η κολύμβηση, καθώς και δεδομένα για την ποιότητα των υδάτων και πληροφορίες για τα κέντρα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. Η δικτυακή πύλη αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Περιβάλλον, Κοινό Κέντρο Ερευνών και Eurostat). Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Ύδατα Την Παγκόσμια Ημέρα των Υδάτων (22 Μαρτίου 2007), η Επιτροπή εγκαινιάζει διήμερο συνέδριο, του οποίου την έναρξη θα κηρύξει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας και στο οποίο θα παρευρεθούν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Γερμανίας και της Πορτογαλίας Sigmar Gabriel και Francisco Nunes Correia. Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό μέσω της διαδικτυακής αναμετάδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html Σύστημα Πληροφοριών για τα Ύδατα στην Ευρώπη http://water.europa.eu Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Ύδατα (22-23 Μαρτίου 2007) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html

Σχόλια