Η Ευρ. Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία κατά 14 κρατών μελών με αφορμή την οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

0
6
Ευρ'ωπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νομική διαδικασία κατά 14 κρατών μελών για ανεπαρκή μεταφορά της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων στην εθνική τους νομοθεσία. Η Επιτροπή απηύθυνε πρώτη γραπτή προειδοποίηση με επιστολή σε επτά κράτη μέλη τον παρελθόντα Δεκέμβριο και προβαίνει σήμερα σε ανάλογη ενέργεια προς την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ενέργειες της Επιτροπής έπονται της γενικής αξιολόγησης που είχε ως στόχο να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων εκ μέρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ – 25. Η οδηγία διέπει την επιχειρησιακή λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και αποτελεί καθοριστικής σημασίας μέτρο για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους εξαιτίας των αποβλήτων. Ο κ. Σταύρος Δήμας, Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Οι έλεγχοι της Επιτροπής αποκάλυψαν πολλές αδυναμίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ουσιαστικά σε όλα τα κράτη μέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο η ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον δεν προστατεύονται δεόντως έναντι κινδύνων που οφείλονται στην εναπόθεση των αποβλήτων. Οκτώ χρόνια μετά από την έκδοση της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, είναι πλέον καιρός όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα επανορθωτικά μέτρα δίχως περαιτέρω καθυστερήσεις». Η Επιτροπή πραγματοποίησε ελέγχους της νομοθεσίας όλων των κρατών μελών της ΕΕ – 25, με στόχο να διαπιστώσει κατά πόσον οι αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις συμμορφώνονται προς την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων [1]. Στα 14 κράτη μέλη που λαμβάνουν τις πρώτες προειδοποιήσεις, διάφορες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί πλήρως στην εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία. Η Επιτροπή ενήργησε αναλόγως τον προηγούμενο Δεκέμβριο κατά της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών και της Πορτογαλίας. Τα κοινά προβλήματα που έχουν επισημανθεί στα δεκατέσσερα κράτη μέλη περιλαμβάνουν την ελλιπή, εσφαλμένη ή μη- μεταφορά : – των ορισμών, για παράδειγμα των επιμέρους κατηγοριών και των μεθόδων αποθήκευσής των αποβλήτων – του πεδίου εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αποβλήτων που μπορεί να εξαιρεθούν – των απαιτήσεων που αφορούν τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να αποστέλλονται στις αντίστοιχες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής – των απαιτήσεων που αφορούν το περιεχόμενο των αδειών λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων – της απαίτησης οι τιμές που επιβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης για τη χρήση το χώρου της υγειονομικής ταφής αποβλήτων να καλύπτουν όλες τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τουλάχιστον τριάντα έτη από το κλείσιμο των εν λόγω εγκαταστάσεων – των απαιτήσεων που αφορούν τις εκτελεστέες διαδικασίες πριν την αποδοχή των αποβλήτων στους αντίστοιχους χώρους υγειονομικής ταφής – των απαιτήσεων σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων εξεδόθη το 1999 και επέβαλε δέσμη λεπτομερών κανόνων για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (κοινώς χωματερές). Στόχο αποτελεί η πρόληψη ή η ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων λόγω των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όπως της ρύπανσης του ύδατος, του εδάφους και του αέρα καθώς και της έκλυσης εκπομπών μεθανίου, που έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στο κλιματικό φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η οδηγία συμβάλλει επίσης στην προαγωγή της ανάκτησης και της ανακύκλωσης του ύδατος. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει αυτής απαγορεύεται η διοχέτευση ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα χρησιμοποιημένα ελαστικά επίσωτρα των οχημάτων, και υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να μειώσουν μέχρι το 2016 την ποσότητα των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 35% των επιπέδων του 1995. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχ
ειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. [1] Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

Σχόλια