Ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο 6 Κοινοτικές Οδηγίες

0
135
Νομοθεσία περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Με τη δημοσίευση από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το τελευταίο 15ήμερο, πέντε Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και ενός Προεδρικού Διατάγματος ολοκληρώσαμε την ενσωμάτωση έξι (6) ακόμα κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον. Από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ, ενσωματώσαμε 26 κοινοτικές οδηγίες και πλέον κλείσαμε όλες τις εκκρεμότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών μέχρι και το τέλος του 2006. Στον τομέα αυτό, της εναρμόνισης του εθνικού με το κοινοτικό δίκαιο, η χώρα μας τον Μάρτιο του 2004 ήταν απολύτως εκτεθειμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς υπήρχαν Κοινοτικές Οδηγίες που θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί από το 2002 με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταγγελίες εις βάρος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτά τα τρία χρόνια κάναμε μία επίπονη και συστηματική προσπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφός και να κλείσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις. Κάνουμε, συνεπώς, ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας και την πλήρη εναρμόνισή της με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Έτσι η νομοθεσία μας για το περιβάλλον εκσυγχρονίζεται και γίνεται πολύ αυστηρότερη σε πολύ κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση αποβλήτων, ο περιβαλλοντικός θόρυβος κ.α. Ειδικά για τις 6 Κοινοτικές Οδηγίες που ολοκληρώσαμε τώρα την ενσωμάτωση πρέπει να επισημάνω ότι : – Με την Κοινοτική Οδηγία 2003/35/ΕΚ η χώρα μας καθορίζει τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. – Με την Κοινοτική Οδηγία 2004/12/ΕΚ η χώρα μας υιοθετεί νέους αυξημένους ποσοτικά στόχους ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασιών χρονικό ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2011. – Με την Κοινοτική Οδηγία 2003/105/ΕΚ (Seveso II) η χώρα μας υιοθετεί μία πληρέστερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία για τη διαχείριση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. – Με την Κοινοτική Οδηγία 2005/88/ΕΚ για την εκπομπή θορύβων, η χώρα μας υιοθετεί τις νέες επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος που εκπέμπονται στο περιβάλλον από μηχανήματα και εξοπλισμούς που λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους. – Με την Κοινοτική Οδηγία 2004/101/ΕΚ η χώρα μας καθιερώνει δύο σημαντικούς μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που μετέχουν στο σύστημα κατανομής των ρύπων να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα και με χαμηλότερο κόστος στις υποχρεώσεις τους. – Με την πλήρη ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ η χώρα μας πλέον καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και το αναγκαίο πλαίσιο μέτρων και διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων της χώρας.» ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Κοινοτική Οδηγία 2003/35/ΕΚ, άρθρα 3(παρ.7) και 4 (παρ. 4) σχετικά με τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ( ΦΕΚ 286Β/2 Μαρτίου 2007) Οι διατάξεις που ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο αποβλέπουν στην παροχή έννομης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης ώστε να διασφαλίζεται και να κατοχυρώνεται πληρέστερα και πιο ολοκληρωμένα το δικαίωμα της ουσιαστικής συμμετοχής του κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται η εγκυρότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού στα περιβαλλοντικά θέματα. Στα πλαίσια αυτά η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού. Έτσι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για την αποκατάσταση της ηθικής ή υλικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν σε θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το δικαίωμα αυτό ένδικης προστασίας παρέχεται τόσο στα πλαίσια διοικητικού ελέγχου με την άσκηση αίτησης θεραπείας ή ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά περίπτωση, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όσο και στα πλαίσια δικαστικής προστασίας με την άσκηση αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κοινοτική Οδηγία 2004/12/ΕΚ για τις «συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» ( ΦΕΚ 286Β/2 Μαρτίου 2007) Τα απόβλητα συσκευασίας συνιστούν σημαντικό ρεύμα στο σύνολο των αστικών αποβλήτων και η διαχείριση αυτών γίνεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ, απ
ό δύο συλλογικά και ένα ατομικό σύστημα που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Με την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/12/ΕΚ υιοθετούνται νέοι αυξημένοι ποσοτικά στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης με στόχο την περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων τους με χρονικό ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για την υλοποίηση των νέων στόχων, τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την υποχρέωση εντατικοποίησης των ρυθμών επέκτασής τους σε επίπεδο χώρας με την ανάπτυξη νέων υποδομών, την διεύρυνση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και με την στελέχωσή τους με το απαιτούμενο προσωπικό προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Κοινοτική Οδηγία 2003/105/ΕΚ ( Seveso II) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες (Βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση) Αυτή η Κοινοτική Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία Seveso II (96/82/EK), μετά την αξιολόγηση πορισμάτων σχετικών με τα τεχνολογικά ατυχήματα που συνέβησαν σε όλο το κόσμο τα τελευταία χρόνια, και έχει πρωταρχικό στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Με την νέα Νομοθεσία αναμένεται να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα θέματα που αφορούν α) στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες σε σχέση με τις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής και β) στη διαχείριση του κινδύνου στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες. Κοινοτική Οδηγία 2005/88/ΕΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ( ΦΕΚ 286Β/2 Μαρτίου 2007) Η οδηγία αυτή τροποποιεί την οδηγία 2000/14/ΕΚ στο άρθρο 8 και αντικαθιστά τον σχετικό πίνακα με τις επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος που εκπέμπονται στο περιβάλλον από μηχανήματα και εξοπλισμούς που λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους και καθορίζονται ανάλογα με την ηλεκτρική ισχύ λειτουργίας εκάστου. Κοινοτική Οδηγία 2004/101/ΕΚ σχετικά με τους μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου του Κιότο. ( ΦΕΚ 286Β/2 Μαρτίου 2007) Με την οδηγία αυτή διευρύνεται, στο πλαίσιο του Κοινοτικού συστήματος, το φάσμα επιλογών συμμόρφωσης προς το Πρωτόκολλο του Κιότο με χαμηλό κόστος, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού κόστους συμμόρφωσης, με ταυτόχρονη βελτίωση της ρευστότητας στην Κοινοτική αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Ειδικότερα η οδηγία 2004/101/ΕΚ καθιερώνει δύο σημαντικούς μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο α) τον μηχανισμό της από κοινού εφαρμογής (joint implementation ) και β) τον μηχανισμό «καθαρής» ανάπτυξης (clean development mechanism). Αυτοί οι μηχανισμοί, σε συνδυασμό το Μητρώο Εκπομπής Αέριων Ρύπων του θερμοκηπίου, δίδουν τη δυνατότητα στις χώρες ή εγκαταστάσεις που υλοποιούν έργα μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να λαμβάνουν πιστωτικά μόρια (credits) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους της υποχρέωσής τους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μπορούν πλέον να κάνουν χρήση αυτών των πιστωτικών μορίων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα. Επίσης καθορίζεται η διαδικασία για τη συμμετοχή φορέων και την έγκριση δραστηριοτήτων έργων που εντάσσονται στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου. Η αναγνώριση των πιστωτικών μορίων για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων θα διευρύνει το φάσμα των επιλογών συμμόρφωσης προς το Πρωτόκολλο του Κιότο και αναμένεται να αυξήσει την οικονομική αποδοτικότητα των ενεργειών για την επίτευξη του προκαθορισμένου περιβαλλοντικού στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Επιπλέον, η αύξηση της ζήτησης μορίων λόγω της σύνδεσης με το σύστημα εμπορίας, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αειφόρο ανάπτυξή τους. Αρμόδια αρχή για τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ. Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ( ΦΕΚ 54 Α/ 8 -3-2007) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις των Παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ¶ρθρου 15, Παράγραφος 1 του Νόμου 3199/2003 για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 200
0». Ειδικότερα, με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθώς και το αναγκαίο πλαίσιο μέτρων και διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών (ποτάμια και λίμνες), των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων νερών της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται: • η διαδικασία προσδιορισμού των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών (συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών/διασυνοριακών) της χώρας, • το περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού της χώρας, • η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων καθώς και των προστατευόμενων υδατικών οικοσυστημάτων, • ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης, • το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης των υδάτων από μεμονωμένους ρύπους ή ομάδες ρύπων που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον καθώς και για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, • οι διαδικασίες συμμετοχής του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του κατά τη διαδικασία εκπόνησης και κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού της χώρας • άλλα θέματα σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας (π.χ. προσδιορισμός κλάσεων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων).

Σχόλια