Αυστηρότερα πρότυπα για τα καύσιμα με σκοπό την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

0
14
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα πρότυπα για τα καύσιμα κίνησης, που θα μειώσουν το μερίδιό τους στην αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων. Οι αλλαγές αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ καταπολεμά αποτελεσματικά την αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα προτεινόμενα πρότυπα όχι μόνον θα καταστήσουν «καθαρότερα» τα καύσιμα, αλλά και θα επιτρέψουν την καθιέρωση λιγότερο ρυπογόνων οχημάτων και μηχανημάτων. Στα κύρια μέτρα που προβλέπονται για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκαυσίμων συγκαταλέγεται η επιβολή της υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν κατά 10% το χρονικό διάστημα 2011 – 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των καυσίμων. Έτσι, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 500 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020, ποσότητα που ισοδυναμεί με το άθροισμα των σημερινών εκπομπών της Ισπανίας και της Σουηδίας. Θα καθιερωθεί νέο μίγμα βενζίνης με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη (βιοκαύσιμο) και θα περικοπεί η περιεκτικότητα του ντίζελ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης σε θείο, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές των επικίνδυνων σωματιδίων κονιορτού.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε : «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που εντάσσονται στις νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή για να εντείνει την καταπολέμηση της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος. Δοκιμάζεται έτσι στην πράξη η πολιτική μας δέσμευση να πρωτοστατήσουμε στην πολιτική για το κλίμα και η ικανότητά μας να μετουσιώσουμε πολιτικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένα μέτρα. Με τα μέτρα αυτά υπογραμμίζεται η στροφή της Ευρώπης προς την οικονομία των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στροφή σημαντική προκειμένου η αλλαγή του κλίματος να μην λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην επίτευξη σημαντικής μείωσης των επιβλαβών ρύπων από τις μεταφορές που μπορούν να αποβούν εις βάρος της υγείας των πολιτών μας, επιπλέον δε θα ανοίξουν το δρόμο για σημαντική επέκταση της χρήσης των βιοκαυσίμων, ιδίως των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς.»

Με τα νέα πρότυπα θα επιτευχθούν:
– Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 500 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020

– Βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων κίνησης και προώθηση των βιοκαυσίμων «δεύτερης γενιάς» με αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση εκπομπών

– Βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με τη μείωση των επιβλαβών ρύπων, ιδίως χάρη στη χαμηλότερη περιεκτικότητα του ντίζελ σε θείο.

Η σημασία των προδιαγραφών για την ποιότητα των καυσίμων
Στην οδηγία του 1998 για την ποιότητα των καυσίμων [1] καθορίζονται κοινές προδιαγραφές της ΕΕ για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα, στα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας και σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, όπως ατμομηχανές, χωματουργικά μηχανήματα και ελκυστήρες. Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ενιαίας αγοράς γι’ αυτά τα καύσιμα. Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας αντανακλά τις εξελίξεις της τεχνολογίας καυσίμων και κινητήρων, την αυξανόμενη σημασία των βιοκαυσίμων και την ανάγκη, αφενός, να επιτευχθούν οι στόχοι για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίστηκαν στη θεματική στρατηγική του 2005 σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και, αφετέρου, να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προξενούν την αλλαγή του κλίματος.

Προτεινόμενες αλλαγές
Με την αναθεωρημένη οδηγία θα επιβληθεί στους προμηθευτές καυσίμων η υποχρέωση να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των καυσίμων που εμπορεύονται, δηλ. κατά τη διύλιση, τη μεταφορά και τη χρήση τους. Από το 2011, οι προμηθευτές θα πρέπει να μειώνουν τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές κατά 1% ετησίως σε σύγκριση προς τα επίπεδα του 2010. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση κατά 10% μέχρι το 2020.
Με την υποχρέωση αυτή θα προωθηθούν η περαιτέρω ανάπτυξη καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων και θα εξασφαλιστεί ότι ο κλάδος των καυσίμων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Για να καταστεί δυνατή η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας βιοκαυσίμων στη βενζίνη, θα προσφέρεται ιδιαίτερο μίγμα βενζίνης με υψηλότερη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε οξυγονούχα πρόσθετα (οξυγονούχες ενώσεις), συμπεριλαμβανομένης αιθανόλης μέχρι 10%. Τα διάφορα μίγματα βενζίνης θα επισημαίνονται σαφώς, ώστε να αποφεύγεται ο εφοδιασμός οχημάτων με ασύμβατα καύσιμα. Για να αντισταθμιστεί η αύξηση των εκπομπών ρυπογόνων ατμών εξαιτίας της μεγαλύτερης χρήσης αιθανόλης, η Επιτροπή θα υποβάλει, εντός του τρέχοντος έτους, πρόταση για την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης των ατμών στα πρατήρια καυσίμων. Οι ατμοί αυτοί, πτητικές οργανικές ενώσεις, συντελούν στη ρύπανση από τροποσφαιρικό όζον, το οποίο προκαλεί τον πρόωρο θάνατο ατόμων με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η περιεκτικότητα σε θείο όλων των τύπων καυσίμου ντίζελ που διατίθενται στην αγορά (όχι περισσότερο από 10 μέρη ανά εκατομμύριο). Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων, ιδίως σωματιδίων κονιορτού (“αιωρούμενα σωματίδια”) – ο πλέον επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ατμοσφαιρικός ρύπος. Η μείωση του θείου θα διευκολύνει ιδιαιτέρως την καθιέρωση νέων συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, όπως φίλτρα σωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2009, θα μειωθεί κατά ένα τρίτο η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του ντίζελ σε πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH), μια άλλη ομάδα επικίνδυνων ουσιών. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι εκπομπές όχι μόνο των PAH, εκ των οποίων ορισμένοι είναι καρκινογόνοι, αλλά και των αιωρούμενων σωματιδίων.

Θα περιοριστεί επίσης ουσιαστικά η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου προς χρήση σε μη οδικά μηχανήματα και σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν, και στην περίπτωση αυτή, οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και θα καταστεί δυνατή η καθιέρωση τεχολογικώς προηγμένων κινητήρων και εξοπλισμού ελέγχου των εκπομπών.
Έχει εκτιμηθεί το κόστος των επιμέρους στοιχείων αυτών των αλλαγών και, συνολικά, οι αλλαγές που προτείνονται είναι αιτιολογημένες με βάση την ανάλυση κόστους – οφελών.

Περισσότερες πληροφορίες
Πλήρη αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση των οφελών και τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την αναθεώρηση της οδηγίας παρέχονται στον ιστότοπο :
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/fuel_quality/library

[1] Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτεινόμενες κύριες αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών

Γενικού ενδιαφέροντος

Σχόλια