Νέα οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων.

0
15
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Η νέα Kοινοτικη Oδηγία 2006/118, προβλέπει την προστασία των υπόγειων υδάτων από την υποβάθμιση και τη χημική ρύπανση, με δεδομένο ότι τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο και θα πρέπει να προστατεύονται, γεγονός διαίτερα σημαντικό για τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, όπως και για τη χρήση των υπόγειων υδάτων για παροχή νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προβλεπόμενα μέτρα
H Oδηγία, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό Δίκαιο των κρατών – μελών έως τις 16 Iανουαρίου 2009, προβλέπει τη λήψη σειράς μέτρων προληπτικού κυρίως χαρακτήρα αλλά και κατασταλτικού ή περιορισμού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα, ενώ ορίζονται ανώτερες αποδεκτές τιμές και ποιοτικά πρότυπα προκειμένου να επιτυγχάνονται αξιόπιστα επίπεδα προστασίας.
Επίσης προβλέπεται η διαδικασία για τον εντοπισμό από τα κράτη – μέλη των σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων σε όλα τα συστήματα ή ομάδες συστημάτων υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα.
post_title: Νέα οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων.

Σχόλια