Η Ευρ.Επιτροπή χαιρετίζει τις ενέργειες του Συμβουλίου όσον αφορά το REACH, την αλλαγή του κλίματος και την προστασία της θάλασσας.

0
4
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε τα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε το νέο κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH), κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για την οδηγία πλαίσιο όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και διατύπωσε συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος. Το REACH, που θεσπίζει ενιαίο κανονιστικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χημικές ουσίες, αναμένεται να βελτιώσει την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.Η οδηγία πλαίσιο για τη θάλασσα αποτελεί το κύριο στοιχείο της θεματικής στρατηγικής για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2005. Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθούν σημαντικά οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για την μετά το 2012 περίοδο, ώστε να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τα τέλη του 2009. Το όραμα και η πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε: «Το REACH συνιστά την πλέον φιλόδοξη νομοθετική πράξη για τις χημικές ουσίες ανά την υφήλιο και ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την κρατούσα κατάσταση. Χάρις σε αυτό θα καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τις ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και οι επικίνδυνες ουσίες θα αντικατασταθούν σταδιακά από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, θα βελτιωθεί η υγεία των πολιτών και θα αποφευχθούν πολλές περιβαλλοντικές ζημίες. Το REACH θα ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία στη χημική βιομηχανία και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα».

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμβιβαστική θέση στην οποία είχε καταλήξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το REACH, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουνίου 2007. Βάσει του κανονισμού προβλέπεται η υποχρεωτική καταχώριση περίπου 30.000 χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών, εντός 11 ετών. Αναμένεται ότι οι πλέον επικίνδυνες εξ αυτών θα εξαλειφθούν σταδιακά, υποκαθιστάμενες από ασφαλέστερες. Τα θέματα τρέχουσας διαχείρισης των νέων απαιτήσεων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) με έδρα το Ελσίνκι.

Η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική
Ο Επίτροπος κ. Δήμας χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η θέση του Συμβουλίου υιοθετεί πολλά από τα σημεία που έθιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (όπως η σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, η προσέγγιση σε επίπεδο οικοσυστήματος κ.τ.λ.). Ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει – με λύπη της – ότι η θέση του Συμβουλίου δεν είναι εξίσου φιλόδοξη με την αρχική πρότασή της, ιδίως σε ό,τι αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα του στόχου περί «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης».
Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε: «Η σημερινή πολιτική συμφωνία αποτελεί μείζονος σημασίας βήμα προόδου για την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών μας μέσω της έκδοσης της οδηγίας σχετικά με τη θαλάσσια στρατηγική. Μολονότι λυπάμαι που η συμφωνία του Συμβουλίου δεν είναι πιο φιλόδοξη, είμαι ικανοποιημένος που η προσέγγιση του Συμβουλίου αναγνωρίζει πλήρως την επιτακτική ανάγκη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την αποτελεσματικότερη προστασία των ωκεανών και των θαλασσών μας. Η ταχεία έγκριση της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική αποτελεί προτεραιότητα εάν θέλουμε να έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στη διάθεσή τους ασφαλείς, καθαρές, υγιείς και με μεγάλο φυσικό πλούτο θάλασσες και ποταμούς. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας μας. »

Η αλλαγή του κλίματος
Ο Επίτροπος κ. Δήμας χαιρέτισε επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων για τη μελλοντική πορεία με στόχο την αντιμετώπιση της εν λόγω, μείζονος σημασίας πρόκλησης.

» Μολονότι στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι, τον προηγούμενο μήνα, επετεύχθησαν σοβαρά βήματα προόδου, κατέστη επίσης σαφές σε όλους όσους σήμερα κάθονται γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου, ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν περαιτέρω οι διεθνείς συνομιλίες. Για να παραμείνει σε ανεκτά επίπεδα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, χρειαζόμαστε μία νέα και φιλόδοξη διεθνή συμφωνία για τον περιορισμό των αερίων που συμβάλλουν στο ως άνω κλιματικό φαινόμενο. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξει κενό με την εκπνοή των στόχων του Κυότο, το 2012. Το όραμα και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα χρειάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ.
Θα δώσουμε νέα ώθηση στο διεθνή διάλογο στο άμεσο μέλλον, αρχίζοντας τον επόμενο μήνα με την κύρια δέσμη προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, που θα εξετασθεί από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας.
Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του, χαιρετίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης στο Ναϊρόμπι και τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να έχει σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τη συνεχώς αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των φυσικών καταστροφών, τη λειψυδρία, την ξηρασία, τους λιμούς και την υποβάθμιση του εδάφους.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας επανέλαβε ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην αυξηθούν οι παγκόσμιες θερμοκρασίες περισσότερο από 2ºC μέχρι τα μέσα του επόμενου αιώνα, οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να περιοριστούν κατά 50% ως προς τα επίπεδα του 1990. Τόνισε τη σημασία που έχει για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επίτευξη των στόχων στους οποίους έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο και επανέλαβε ότι, παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτύχει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώστε να καταστεί κινητήριος μοχλός για την παγκόσμια αγορά άνθρακα, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεργασίας για την μετά το 2012 περίοδο. Προσέθεσε επίσης ότι θα χρειαστούν νέα και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέες ενεργειακές επενδύσεις για τις επόμενες δύο δεκαετίες θα είναι κατά το δυνατόν καθαρές.

Σχόλια