Η Ευρ. Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της λαθροθηρίας πτηνών.

0
9
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει νομική διαδικασία κατά της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας για νομοθετικές διατάξεις των χωρών αυτών σχετικά με το κυνήγι, οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με την οδηγία της ΕΕ για τα άγρια πτηνά. Τα εν λόγω κράτη μέλη επιτρέπουν σήμερα το κυνήγι πτηνών με πλημμελείς ελέγχους, πράγμα που συνεπάγεται ανεπαρκή προστασία των ειδών για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια. Η Ισπανία θα λάβει μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση, με την οποία θα της ζητείται να συμμορφωθεί με απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2004. Η Ιταλία θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο και η Αυστρία θα λάβει επίσης μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση.Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η διατήρηση των ειδών της πτερωτής πανίδας αποτελεί ζωτική συνιστώσα της προστασίας της φύσης στην ΕΕ και έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας.» Όταν το κυνήγι γίνεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και για αειφόρο κυνήγι.

Η υπόθεση κάθε κράτους μέλους χωριστά
Η Επιτροπή απηύθυνε στην Ισπανία μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή, σε συνέχεια καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου του 2004 (υπόθεση C-79/03), σχετικά με μια θηρευτική πρακτική που εφαρμόζεται στην Αυτόνομη Κοινότητα Βαλένθια για το κυνήγι πτηνών. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ισπανία παραβιάζει την οδηγία για τα πτηνά από τη στιγμή που επιτρέπει το κυνήγι με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως parany. Πρόκειται για ένα τέχνασμα που χρησιμοποιείται για την παγίδευση πτηνών. Είναι ξόβεργες πάνω στα δέντρα, στις οποίες οδηγούνται τα θηράματα παρασυρόμενα από κράχτες. Μόλις ακουμπήσει την ξόβεργα, το πτηνό κατά κανόνα δεν μπορεί πια να ξεφύγει, οπότε ο κυνηγός έχει τη δυνατότητα να το σκοτώσει. Το 2005, καταργήθηκε ο τοπικός νόμος της Βαλένθια που επέτρεπε τη συνέχιση της θηρευτικής πρακτικής parany• η Επιτροπή όμως έχει λόγους να πιστεύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανοχή για τη χρήση της μεθόδου, πράγμα που σημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δικαστηρίου.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο, για παραβιάσεις της οδηγίας για τα πτηνά στη Λιγουρία. Τοπική νομοθεσία που θεσπίστηκε στη Λιγουρία τον Οκτώβριο του 2006 επιτρέπει το κυνήγι του στούρνου (Sturnus sturnus) χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι ειδικές προϋποθέσεις εξαίρεσης, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι μια τόσο γενική αδειοδότηση οδηγεί σε αιχμαλωσία ή θανάτωση πολύ μεγάλο αριθμό πτηνών.

Τέλος, η Επιτροπή απηύθυνε μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση στην Αυστρία σχετικά με την τοπική νομοθεσία της επαρχίας της Κάτω Αυστρίας, που επιτρέπει το κυνήγι δύο ειδών γερακιού (Accipter gentilis/κιρκινέζι και Buteo buteo/βαμβακίνα) κατά τη χρονική περίοδο 1η Νοεμβρίου – 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά, δεν επιτρέπεται το κυνήγι των ειδών αυτών. Εάν όμως το κυνήγι κρίνεται απαραίτητο, πρέπει να διασφαλιστούν οι ειδικές προϋποθέσεις που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κάτω Αυστρία δεν εξήγησε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους επέτρεψε το κυνήγι αυτών των αρπακτικών πτηνών.

Κανόνες που διέπουν το κυνήγι στην ΕΕ
Το κυνήγι διέπεται σε επίπεδο ΕΕ από την οδηγία του 1979 για τα άγρια πτηνά[1] . Η οδηγία προβλέπει μέτρα για την προστασία, διαχείριση και έλεγχο όλων των ειδών πτηνών που απαντούν στη φύση. Μολονότι η οδηγία προβλέπει μια γενική απαγόρευση θανάτωσης άγριων πτηνών, επιτρέπει ωστόσο το κυνήγι ορισμένων ειδών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και οπωσδήποτε εκτός περιόδων αναπαραγωγής και μετανάστευσης. Η οδηγία δεν προσδιορίζει θηρευτικές περιόδους, αφού αυτές διαφέρουν ανάλογα με το είδος και τη γεωγραφική θέση. Ο προσδιορισμός θηρευτικών περιόδων εναπόκειται στα κράτη μέλη, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα για τις περιόδους μετανάστευσης και αναπαραγωγής των διαφόρων ειδών θηραμάτων.
Κατ’εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη σύλληψη ή θανάτωση πτηνών που υπάγονται στην οδηγία, με τη χρήση ορισμένων μεθόδων ή εκτός της κανονικής θηρευτικής περιόδου για περιορισμένο αριθμό λόγων. Εντούτοις, οι εξαιρέσεις χορηγούνται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή υποστηρίζει το αειφόρο κυνήγι• το 2004, υπεγράφη σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ κυνηγών και φορέων προστασίας πτηνών μια ριζοσπαστική συμφωνία για το αειφόρο κυνήγι. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο διαδίκτυο:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/sustainable_hunting/index_en.htm

Νομική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση, καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.
Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότερα, διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm

Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βλέπε:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας της φύσης στην ΕΕ υπάρχουν στον δικτυακό τόπο:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότερα:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm

[1] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί τής διατηρήσεως τών αγρίων πτηνών».

Σχόλια