Η Ευρ. Επιτροπή συνεχίζει τις νομικές της ενέργειες κατά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

0
8
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις νομικές ενέργειές της κατά της Ελλάδας για παραβάσεις τριών νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως σε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), βάσει της οποίας όφειλε να καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου που έχει πληγεί σοβαρά από τη ρύπανση. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το ΔΕΚ να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στο κράτος μέλος αν η απάντηση του στις προειδοποιήσεις της δεν είναι ικανοποιητική. Η Ελλάδα θα λάβει επίσης τελικές γραπτές προειδοποιήσεις επειδή εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο υψηλότερη της επιτρεπόμενης, καθώς και για πολλές παραβάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
«Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν την υγεία των πολιτών τους και το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα τους» , δήλωσε ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον.

Επικίνδυνα απόβλητα: πρώτη γραπτή προειδοποίηση λόγω μη συμμόρφωσης προς απόφαση του Δικαστηρίου
Η Επιτροπή θα απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις που απορρέουν από απόφαση που έλαβε το ΔΕΚ το 2005 [1] σχετικά με τη ρύπανση των υπογείων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Το Θριάσιο Πεδίο είναι μια περιοχή που έχει υποστεί σοβαρότατη ρύπανση και στην οποία αναπτύσσεται ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για δύο λόγους: πρώτον, επειδή δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδάτων από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και, δεύτερον, επειδή δεν είχε προβεί σε απογραφή των εν λόγω επικινδύνων ουσιών ούτε εκπόνησε σχέδιο για τη διαχείριση της εναπόθεσής τους.

Οι πρακτικές αυτές συνιστούν παράβαση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα [2] και για τα επικίνδυνα απόβλητα [3] , αντιστοίχως, και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου η Ελλάδα προέβη σε απογραφή των επικίνδυνων αποβλήτων στην ως άνω περιοχή και αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις σειράς βιομηχανικών μονάδων. Μετά από αυτό πολλές από τις εν λόγω μονάδες χρειάστηκε να κλείσουν. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην υφίσταται κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης για τις επικίνδυνες ουσίες στην περιοχή ή τη χώρα στο σύνολό της. Η κατάρτιση και η έγκριση σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί βασική υποχρέωση που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις νομικές της ενέργειες.

Υψηλή συγκέντρωση θείου στα καύσιμα: τελική γραπτή προειδοποίηση
Η Ελλάδα πρόκειται να λάβει τελική γραπτή προειδοποίηση για παραπομπή της στο Δικαστήριο, επειδή εξακολουθεί να επιτρέπει τη χρήση βαρέος μαζούτ με συγκέντρωση θείου υψηλότερη του ορίου που έχουν θεσπιστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1%). Η συγκεκριμένη ανώτατη επιτρεπτή περιεκτικότητα έχει επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1ης Ιανουαρίου 2003 βάσει της οδηγίας για τη συγκέντρωση του θείου στα υγρά καύσιμα[4] , με την οποία επιδιώκεται να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω του διοξειδίου του θείου.

Επεξεργασία αστικών λυμάτων: τελική γραπτή προειδοποίηση
Η Επιτροπή απευθύνει επίσης στην Ελλάδα τελική γραπτή προειδοποίηση για πολλές παραβάσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων [5] . Τα προβλήματα αφορούν ως επί το πλείστον την ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε ευπαθείς περιοχές, για τις οποίες απαιτείται ανώτερου βαθμού επεξεργασία. Η οδηγία προβλέπει ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα αστικά λύματά τους. Τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα μπορεί να μολυνθούν από επικίνδυνα βακτήρια και ιούς και, ως εκ τούτου, αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν βλάβες στο νερό και το θαλάσσιο περιβάλλον, συμβάλλοντας στον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των φυκών με συνέπεια την ασφυξία άλλων μορφών ζωής, διεργασία που είναι γνωστή ως ευτροφισμός.

Νομική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση, καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.
Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότερα, διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βλέπε:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

[1] Υπόθεση αριθ. C-163/03.
[2] Οδηγία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
[3] Οδηγία 91/689/ΕΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.
[4] Οδηγία 99/32/ΕΚ σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.
[5] Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Σχόλια