Η Ευρ. Επιτροπή αποφασίζει για την πρώτη σειρά εθνικών σχεδίων κατανομής της περιόδου εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 2008-2012.

0
5
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανακήρυξε σήμερα την πλήρη δέσμευσή της για την επίτευξη, εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με τις αποφάσεις για τα πρώτα 10 εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 βάσει του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS), η Επιτροπή μείωσε τα δικαιώματα κατά σχεδόν 7 % κάτω από τα δικαιώματα εκπομπών που προτείνονται στα εθνικά σχέδια κατανομής και 7 % κάτω από το επίπεδο εκπομπών του 2005. Τα σχέδια αφορούν τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιστοιχούν στο 42 % των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο εμπορίας του EU ETS, μεταξύ 2005 και 2007. Στόχος του EU ETS είναι να διασφαλιστεί η περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας τοιουτοτρόπως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για τις εκπομπές στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Με τις σημερινές αποφάσεις στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη δεσμεύεται πλήρως ως προς την επίτευξη του στόχου του Κιότο και την επιτυχία του μηχανισμού EU ETS. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια κατά τρόπο συνεπή, ώστε να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κρατών μελών και να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες στενότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα. Τα ίδια πρότυπα θα εφαρμοστούν και για τα υπόλοιπα σχέδια.»

Αξιολόγηση των ΕΣΚ
Στα εθνικά σχέδια κατανομής (ΕΣΚ) προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το «ανώτατο όριο» της συνολικής ποσότητας CO2 που μπορούν να εκπέμπουν όσες εγκαταστάσεις καλύπτονται από τον EU ETS, και ορίζονται πόσα δικαιώματα εκπομπής CO2 θα λάβει κάθε μονάδα.

Είναι καθήκον της Επιτροπής να αναλύει τα προτεινόμενα από τα κράτη μέλη ΕΣΚ με βάση 12 κριτήρια κατανομής που απαριθμούνται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών . Με τα κριτήρια επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. ¶λλα κριτήρια σχετίζονται με ζητήματα αμεροληψίας, κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις και τεχνικές πτυχές. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ένα σχέδιο εν μέρει ή πλήρως.

Η Επιτροπή απαιτεί να επέλθουν αλλαγές στα 10 σχέδια που αξιολόγησε στις περιπτώσεις που:
– το προτεινόμενο σύνολο δικαιωμάτων («ανώτατο όριο») για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 δεν συνάδει με την επίτευξη του στόχου του κράτους μέλους στο πλαίσιο του Κιότο,
– το προτεινόμενο σύνολο δικαιωμάτων δεν συνάδει με τις αναμενόμενες εκπομπές και το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών, με συνεκτίμηση των ανεξάρτητα εξακριβωμένων εκπομπών του 2005 και των προβλεπόμενων αλλαγών στην οικονομική μεγέθυνση και την ένταση άνθρακα,
– το προτεινόμενο όριο στη χρήση, εκ μέρους των εταιρειών, πιστώσεων από έργα μείωσης των εκπομπών σε τρίτες χώρες εκτελούμενα στο πλαίσιο ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο δεν συνάδει με τον κανόνα της συμπληρωματικής χρήσης των εν λόγω μηχανισμών ως προς την εγχώρια δράση αντιμετώπισης των εκπομπών.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται τροποποιήσεις, η Επιτροπή ανέφερε σε κάθε περίπτωση τα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος μέλος, ώστε το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή. Η έγκριση του σχεδίου θα είναι αυτόματη από τη στιγμή που επέλθουν οι εν λόγω αλλαγές.
Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Αυστρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας επειδή οι χώρες αυτές δεν υπέβαλαν ακόμη τα ΕΣΚ τους (βλ. IP/06/1364). Προθεσμία ήταν η 30ή Ιουνίου 2006.

Ετήσια κατανομή που μπορεί να προχωρήσει

Αέριες εκπομπές

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Σχόλια