Το επικαιροποιημένο μητρώο εκπομπών βιομηχανικών ρύπων (EPER) αποκαλύπτει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

0
8
Βιομηχανία και περιβάλλον

Το κοινοτικό μητρώο εκπομπών υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται από τη βιομηχανία, το οποίο διατίθεται στο Διαδίκτυο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER), επικαιροποιήθηκε σήμερα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα εκπομπών από περίπου 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά – που αφορούν το 2004 – μπορούν τώρα να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2001 για έναν αριθμό ρύπων, εγκαταστάσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή κρατών μελών.Η Επιτροπή θα διενεργήσει επισταμένη ανάλυση των δεδομένων για να διαπιστώσει εάν χρειάζονται νέα ή τροποποιημένα μέτρα στον τομέα της πολιτικής που αφορά τις εκπομπές ρύπων. Τα δεδομένα για το 2004 καλύπτουν για πρώτη φορά εγκαταστάσεις στα δέκα νέα κράτη μέλη. Η ιστοσελίδα του μητρώου EPER, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στις αρχές του 2004, δέχθηκε περισσότερες από 240.000 επισκέψεις κατά το πρώτο κιόλας έτος λειτουργίας του μητρώου.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: “Το μητρώο ρυπογόνων εκπομπών της ΕΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που επιτρέπει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να αναλύουν τις ρυπογόνες δραστηριότητες της βιομηχανίας. Η δεύτερη αυτή έκθεση για το μητρώο EPER θα βοηθήσει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να αξιολογήσουν τις τάσεις όσον αφορά τη ρύπανση, πράγμα το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση λήψης μελλοντικών αποφάσεων για την πρόληψη και τον έλεγχό της.»

Η καθηγήτρια κα Jacqueline McGlade, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, πρόσθεσε: “Στη σημερινή Ευρώπη, το κοινό παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε προσωπικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, για περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επιδιώκει να παρέχει σε όλους πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν καλύτερα το σημαντικό αυτό ρόλο. Το μητρώο EPER αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.”

Έκθεση ρυπογόνων δραστηριοτήτων
Το EPER είναι ένα μητρώο των εκπομπών ρύπων που παράγονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Καλύπτει 50 ρύπους της ατμόσφαιρας και των υδάτων. Τα δεδομένα που περιλαμβάνει το μητρώο προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η πρόσβαση του κοινού στο EPER εξασφαλίζεται μέσω του Διαδικτύου. Η έρευνα στο μητρώο μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, όπως είναι το όνομα μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας, ο ταχυδρομικός τομέας της, η διεύθυνση ή ο τόπος εγκατάστασής της, ο τομέας δραστηριότητας, η ονομασία του ρύπου, ή και με τη χρήση συνδυασμού των παραμέτρων αυτών.
Ο ιστότοπος του EPER επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να διενεργούν τη δική τους ανάλυση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή σε ολόκληρη την ΕΕ. Το EPER παρέχει επίσης πληροφορίες για το ιστορικό σχετικά με τους ρύπους που αναφέρονται στην έκθεση και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ανάμεικτες (θετικές και αρνητικές) τάσεις των εκπομπών
Τα δεδομένα του 2004 σχετικά με τις εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη προστέθηκαν πρόσφατα στο μητρώο και για τα 25 κράτη μέλη της Ένωσης. Μέχρι τώρα, το μητρώο περιλάμβανε μόνο δεδομένα του 2001 για τα 15 κράτη μέλη πριν από τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004 (EΕ-15), εκτός από τη Νορβηγία και την Ουγγαρία, οι οποίες υπέβαλαν στοιχεία σε εθελοντική βάση.

H καταχώρηση νέων στοιχείων το 2004 επιτρέπει τη σύγκριση των δεδομένων για τις χώρες της ΕΕ-15 που υπέβαλαν δεδομένα για το 2004 και το 2001. Από τις συγκρίσεις προκύπτει ότι οι συνολικές εκπομπές ήταν γενικά υψηλότερες το 2001 απ’ό,τι το 2001. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα του 2004 είναι πληρέστερα και περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες. Ένας καλύτερος τρόπος σύγκρισης θα ήταν η εξέταση των δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένες μονάδες και για τα δύο έτη. Στα παραδείγματα των αυξήσεων εκπομπών περιλαμβάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9,0 και 8,5% αντίστοιχα.

Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το υδροκυάνιο και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αυξήθηκαν κατά 79% και 53% αντίστοιχα. Υδατικοί ρύποι, όπως κυανιούχες ενώσεις, φαινόλες και υδράργυρος, αυξήθηκαν κατά 69%, 35% και 52% αντιστοίχως. Και στην περίπτωση αυτή, οι μεγάλες αυτές αυξήσεις ίσως να είναι πραγματικές, αλλά θα μπορούσαν επίσης να οφείλονται στην πληρέστερη υποβολή στοιχείων κατά το 2004.

Παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στις απορρίψεις υδατικών ρύπων. Σημειώθηκαν μειώσεις οργανικών ρύπων (-11%), φωσφόρου (-16%) και αζώτου (-14%), ίσως λόγω του γεγονότος ότι ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός σταθμών καθαρισμού λυμάτων εφοδιάζεται με αποτελεσματικότερο εξοπλισμό. Οι μειώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως είναι τα οξείδια του θείου (-11%), οφείλονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη χρήση διαφορετικών καυσίμων και τη μείωση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε θείο.
Εντοπίστηκαν οι περισσότερο ρυπογόνες εγκαταστάσεις όσον αφορά 58 υδατικούς και ατμοσφαιρικούς ρύπους: 43 βρίσκονται στα 15 παλαιά κράτη μέλη και 15 στα 10 νέα κράτη μέλη. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας των περισσότερων ρυπογόνων αυτών εγκαταστάσεων είναι η παραγωγή και κατεργασία μετάλλων (21), η χημική βιομηχανία (13), η ενέργεια (9), η διαχείριση αποβλήτων (6), η μεταποίηση τροφίμων (4), ο χαρτοπολτός και η χαρτοποιία (2), και άλλοι κλάδοι (3).

Επισκόπηση του μητρώου EPER το 2007
Την άνοιξη του 2007 θα δημοσιευθεί έκθεση με θέμα την επισκόπηση του μητρώου ρυπογόνων εκπομπών. Μετά την επισκόπηση αυτή, το EPER θα αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρυπογόνων Ουσιών (European PRTR). Η πρώτη έκδοση του PRTR αναμένεται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2009.

Το μητρώο αυτό θα είναι πληρέστερο από το EPER δεδομένου ότι θα καλύπτει περισσότερες από 91 ουσίες που εκπέμπονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε 65 διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων, καθώς και από άλλες πηγές ρύπανσης, όπως είναι η οδική κυκλοφορία, η οικιακή θέρμανση και η γεωργία. Θα περιλαμβάνει επίσης τις μεταφορές αποβλήτων και λυμάτων από βιομηχανικές μονάδες σε άλλους τόπους.

Ιστότοπος EPER
www.eper.ec.europa.eu/

Σχόλια