Η Ευρ. Επιτροπή διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ από το έτος 2013.

0
7
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13/11 ανακοίνωση που διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη για την επανεξέταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), με γνώμονα την πείρα που αποκομίστηκε από την έναρξη εφαρμογής του, τον Ιανουάριο 2005, έως σήμερα. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη θετική για το περιβάλλον επίπτωση της εμπορίας εκπομπών επεκτείνοντας το σύστημα και σε άλλους τομείς και αέρια και διευρύνοντας την εφαρμογή του σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.Στόχος της επανεξέτασης του συστήματος θα είναι επίσης να αυξηθεί η προβλεψιμότητα για τους επενδυτές και να ενισχυθεί η συστηματοποίηση της εφαρμογή του στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτά και άλλα ζητήματα θα συζητηθούν διεξοδικά με τους εμπλεκόμενους παράγοντες πριν υποβάλει η Επιτροπή πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την εμπορία εκπομπών [1] κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν το 2013 κατά την έναρξη της τρίτης περιόδου εμπορίας που προβλέπει το σύστημα. Το EU ETS επιτρέπει στους ενεργοβόρους κλάδους και τους φορείς παραγωγής ενέργειας να μειώσουν κατά οικονομικώς συμφέροντα και αποδοτικό τρόπο τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ενθαρρύνει τα έργα εξοικονόμησης εκπομπών σε όλον τον κόσμο.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος σε θέματα Περιβάλλοντος δήλωσε: «Η αλλαγή του κλίματος είναι η σοβαρότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η εμπορία εκπομπών είναι το αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής για την αντιμετώπισή της. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ αποτελεί σαφή απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και να επιτύχει τους στόχους του Κυότο που αφορούν την ΕΕ. Πρέπει τώρα να εξετάσουμε τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του συστήματος. Όσος καλύτερος είναι ο σχεδιασμός του, τόσο ευκολότερα θα μπορέσουν και άλλες χώρες να θεσπίσουν παρόμοιες πολιτικές».
Η λειτουργία του EU ETS έως σήμερα έχει ήδη αποτελέσει το έναυσμα για την εκπόνηση θέσεων και μελετών από τους εμπλεκόμενους παράγοντες τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση.

Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος (ΕΠΑΚ), όπου οι υπάλληλοι της Επιτροπής, τα κράτη μέλη, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και ακαδημαϊκοί θα συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τα πλέον οικονομικώς συμφέροντα και περιβαλλοντικά αποτελεσματικά μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ομάδα εργασίας του ΕΠΑΚ για την επανεξέταση θα υποβάλει έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2007.
Η σημερινή ανακοίνωση [2] διακρίνει τέσσερις γενικές κατηγορίες ζητημάτων στα οποία θα επικεντρωθεί η επανεξέταση:

Πεδίο εφαρμογής του συστήματος
Κατά την επανεξέταση θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του EU ETS σε άλλους τομείς και σε άλλα αέρια του θερμοκηπίου, όχι μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Θα μπορούσε για παράδειγμα να καλύπτει το υποξείδιο του αζώτου (N2O) που προέρχεται από την παραγωγή αμμωνίας και το μεθάνιο από ανθρακωρυχεία. Θα μελετηθούν επίσης δυνατότητες για να καταστεί δυνατό να συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος οι μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις μειώνοντας ταυτοχρόνως το κόστος λειτουργίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις στις ερμηνείες που υιοθετούν τα κράτη μέλη, θα μελετηθούν δυνατότητες για να διασαφηνιστεί καλύτερα ποιοί τύποι εγκαταστάσεων καύσης πρέπει να καλύπτονται.

Ανεξάρτητα από την επανεξέταση, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εκφραστεί υπέρ της συμμετοχής του αεροπορικού κλάδου στο EU ETS και η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει ειδική νομοθετική πρόταση επ’αυτού εντός των προσεχών μηνών.

Περαιτέρω εναρμόνιση και βελτίωση της προβλεψιμότητας
Απαιτείται εναρμόνιση σε σχέση με τους τύπους εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου αντιμετώπισης των εγκαταστάσεων που τίθενται σε λειτουργία και των εγκαταστάσεων που παύουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση της κατανομής των δικαιωμάτων εμπορίας.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη που έχει υποστηριχθεί ευρέως ότι είναι επιθυμητό να παρέχεται στους επενδυτές μεγαλύτερη βεβαιότητα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας που ισχύει σήμερα. Η αύξηση της προβλεψιμότητας, καθώς και η μεγαλύτερη εναρμόνιση της διαδικασίας βάσει της οποίας θέτουν τα κράτη μέλη ένα συνολικό ανώτατο όριο στις εκπομπές τους και χορηγούν δικαιώματα εκπομπής σε εγκαταστάσεις, θα αποτελέσουν τα βασικά στρατηγικά ζητήματα για την επανεξέταση. Η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να καθορίσει ένα ενιαίο ανώτατο όριο για την ΕΕ μετά το 2012.

Πλήρης συμμόρφωση και επιβολή
Ενώ αρχικά η εμπειρία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες του EU ETS και την επιβολή τους υπήρξε ενθαρρυντική, είναι αναγκαίο να διενεργηθεί εκτίμηση όσον αφορά την περαιτέρω εναρμόνιση των απαιτήσεων. Εν προκειμένω οι προσπάθειες θα εστιασθούν στις κατευθύνσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων και τους κανόνες για την επαλήθευση εκ μέρους τρίτων του περιεχομένου των εκθέσεων για τις εκπομπές.

Δεσμοί με τρίτες χώρες
Η ανακοίνωση θέτει σε συζήτηση τρόπους για να συνδεθεί το EU ETS με τα υφιστάμενα ή μελλοντικά προγράμματα στις τρίτες χώρες, όπως τα συστήματα εμπορίας εκπομπών που προγραμματίζουν οι Βορειοανατολικές Πολιτείες και η Καλιφόρνια των ΗΠΑ και η Αυστραλία. Η ανακοίνωση περιέχει επίσης σαφή δέσμευση της Επιτροπής για διατήρηση της αναγνώρισης που παρέχει σήμερα το σύστημα όσον αφορά τα πιστωτικά μόρια που απονέμονται για έργα εξοικονόμησης εκπομπών εκτελούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες και αλλού, με περαιτέρω εναρμόνιση των διατάξεων του EU ETS στο εν λόγω πεδίο. Ταυτόχρονα θα παρασχεθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για ανάληψη δράσεων μείωσης των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών σε τρίτες χώρες και τη μείωση εκπομπών όπου είναι πλέον αποδοτικό από οικονομική άποψη.

Περαιτέρω πληροφορίες
Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm

[1] Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
[2] Δημιουργία παγκόσμιας αγοράς άνθρακα . COM(2006) 676

Σχόλια