Η Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει τις συμφωνίες του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για τα επικίνδυνα απόβλητα.

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε την επιτευχθείσα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα, περιεκτική, ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε κανονιστικές ρυθμίσεις τα επίπεδα των επιβλαβών λεπτομερισμένων σωματιδίων σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα θα δοθεί στα κράτη μέλη κάποιος βαθμός ευελιξίας σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμόρφωσης με ορισμένα από τα ισχύοντα πρότυπα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.Οδηγία για την ποιότητα του αέρα
Ο Επίτροπος κ. Δήμας διατύπωσε τα εξής σχόλια: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευχαρίστηση που η συμφωνία του Συμβουλίου δείχνει ισχυρή δέσμευση για τη διαφύλαξη της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντός μας. Η πληγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξακολουθεί να επιβραχύνει κατά οκτώ μήνες, κατά μέσον όρο, τη διάρκεια ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Το κείμενο του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία και στο επίπεδο φιλοδοξιών της πρότασης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής.»

Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη θα εναρμονίσει την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και θα προβλέπει οριακή τιμή για τις συγκεντρώσεις λεπτομερισμένων σωματιδίων σκόνης (γνωστών ως PM2.5) στην ατμόσφαιρα. Τα σωματίδια αυτά, τα οποία εκπέμπονται από ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων, βιομηχανικών διεργασιών και οικιακών λεβήτων, έχουν σήμερα αναγνωριστεί ως οι πλέον επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι για την υγεία του ανθρώπου. Συμβάλλουν στον πρόωρο θάνατο 350.000 ατόμων κατ” έτος σε όλη την ΕΕ.
Πέραν του καθορισμού οριακής τιμής για τις ετήσιες συγκεντρώσεις PM2.5, η οδηγία θα επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να μειώσουν την έκθεση του πληθυσμού στην κατηγορία αυτή σωματιδίων κατά ποσοστό 20% στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2019.

Όπως προτείνεται από την Επιτροπή, η νέα οδηγία δεν θα μεταβάλλει τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα για επτά ρύπους[1] , αλλά θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη ορισμένων από τις οριακές αυτές τιμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα πλέον χονδρομερισμένα σωματίδια (γνωστά ως PM10) που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2005 – σε ζώνες όπου υπήρχαν δυσκολίες.
Η ευελιξία αυτή περιλαμβάνει την εξαίρεση των πηγών φυσικής ρύπανσης κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την παράταση, υπό αυστηρούς όρους, της χρονικής προθεσμίας μέχρι και επί πενταετία (δηλαδή έως τα τέλη του 2009) για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα για τα PM10 και το διοξείδιο του αζώτου.

Το κείμενο του Συμβουλίου είναι σε αδρές γραμμές ισοδύναμο με την πρόταση της Επιτροπής, επειδή επιτρέπει στα κράτη μέλη παράταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης έως και τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, σε πρώτη ανάγνωση τον παρελθόντα μήνα, παράταση της συμμόρφωσης συνολικώς μέχρι και έξι έτη. Ψήφισε επίσης τη μεταβολή της οριακής τιμής για τις ημερήσιες συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10, επιτρέποντας υπέρβαση του ορίου μέχρι και 55 ημέρες κατ” έτος, αντί των 35 που ισχύουν τώρα. Η Επιτροπή δεν δύναται να αποδεχθεί τις αλλαγές αυτές, επειδή εξασθενίζουν το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας της υγείας.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε τα εξής: «Τα κράτη μέλη έστειλαν σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε, και όχι να εξασθενίσουμε, την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Υιοθέτησαν το μήνυμα των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με την ποιότητα του αέρα που εκδόθηκαν πρωτύτερα κατά τον τρέχοντα μήνα, στις οποίες υπογραμμίστηκε, εκ νέου, ότι οι φιλόδοξοι στόχοι είναι ουσιαστικής σημασίας για τον περιορισμό των πρόωρων θανάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.»

Ο Επίτροπος κ. Δήμας πρόσθεσε ότι ήταν βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα έβρισκε κοινό τόπο με το Συμβούλιο, όταν η οδηγία θα επιστρέψει για δεύτερη ανάγνωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, πιθανώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Ιστορικό
Η προτεινόμενη οδηγία αποτελεί ένα από τα καίριας σημασίας μέτρα στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2005 [2] . Η στρατηγική ορίζει φιλόδοξους και οικονομικώς συμφέροντες στόχους για τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος στο χρονικό διάστημα έως το 2020.

Τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα για τα PM10 τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005 . Η ημερήσια οριακή τιμή είναι 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο (υπολογιζόμενη ως μέσος όρος 24ώρου), η δε ετήσια οριακή τιμή 40 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μπορεί να σημειωθεί υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής επί 35 το πολύ ημέρες κατ” έτος, ώστε να ληφθούν υπόψη ασυνήθιστες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η οριακή τιμή των συγκεντρώσεων PM2.5 που προβλέπεται με τη νέα οδηγία θα ισούται προς 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, υπολογιζόμενη ως μέσος όρος στο διάστημα έτους, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2015.

Διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων
Ο Επίτροπος κ. Δήμας χαιρέτισε επίσης τα συμπεράσματα της Προεδρίας σχετικά με τη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων, υπό το φως του πρόσφατου περιστατικού απόρριψης τοξικών αποβλήτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 10 άτομα και δεκάδες χιλιάδες άλλα κατέφυγαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη. Με τα συμπεράσματα διατυπώθηκε η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για την όγδοη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και σχετικά με τη διάθεσή τους, που θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι, από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε τα εξής: «Το πρόσφατο περιστατικό απόρριψης, σε αναπτυσσόμενη χώρα, τοξικών αποβλήτων προερχόμενων από την Ευρώπη αποτελεί έγκλημα που πρέπει να μην επαναληφθεί. Ήδη ισχύουν ισχυροί ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανόνες υπαγωγής των μεταφορών αποβλήτων σε κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά προφανώς είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να τους εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα. Σας παρακινώ να το πράξετε. Χρειάζεται επίσης να συμπληρώσουμε τους ισχύοντες κανόνες με αποτελεσματικές κυρώσεις για να τιμωρηθούν εκείνοι που προκαλούν με εγκληματικές ενέργειες το θάνατο και τη δυστυχία των ανθρώπων.»

[1] Διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, μόλυβδος, χονδρομερισμένα σωματίδια (PM10), μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο και όζον στην επιφάνεια του εδάφους
[2] Οδηγία 1999/30/ΕΚ

Σχόλια