Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος. Ανακοίνωση τύπου ΥΠΕΧΩΔΕ.

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε χθες, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και τα ακόλουθα :
1. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
2. Αλλαγή του κλίματος
3. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
4. Θεματική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
5. Έλεγχος των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους
Αναλυτικά :
1. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
Στο Συμβούλιο έγινε δημόσια συζήτηση και επετεύχθη πολιτική συμφωνία με ειδική πλειοψηφία επί της πρότασης της Φινλανδικής προεδρίας. Οι Πολωνία και Ολλανδία εξέφρασαν επιφυλάξεις ενώ η Σουηδία δήλωσε αποχή. Ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης εξήρε τη σημασία της πρότασης Οδηγίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτείται ταχύτερη προώθηση περισσότερων πολιτικών βελτίωσης της ατμόσφαιρας, ώστε να γίνει δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Έλληνας Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπ’ όψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου για την επίτευξη μιας ορθολογικής και ισορροπημένης προσέγγισης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία εφαρμογής στα Κράτη-Μέλη λόγω των διαφορετικών συνθηκών που ισχύουν σε καθένα από αυτά.

2. Αλλαγή του κλίματος
Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος συζητήθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης με την αλλαγή του κλίματος, εστιάζοντας στην προετοιμασία της 12ης Διάσκεψης της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος σε συνδυασμό με τη σύνοδο των συμβαλλομένων του Πρωτοκόλλου του Κυότο που θα διεξαχθεί στο Ναϊρόμπι, στις 6-17 Νοεμβρίου 2006. Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετηθούν κοινά συμπεράσματα για την πορεία των επικείμενων συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο και για τη στάση που θα κρατήσει η Ε.Ε. σε αυτό το πολύ σημαντικό για το περιβάλλον θέμα.

3. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
Διεξήχθη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη Θεματική Στρατηγική για την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων και συμφωνήθηκαν Συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία επικεντρώθηκαν στην ανάγκη υιοθέτησης της ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων και στη διεθνή προσέγγιση στο ζήτημα της χρήσης των φυσικών πόρων με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. Θεματική στρατηγική για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για την πρόταση Οδηγίας για τη Στρατηγική για το Θαλάσσιο Περιβάλλον. Ο κ. Καλογιάννης εξέφρασε την ικανοποίηση της χώρας μας για το σχέδιο Οδηγίας που αποτελούσε πάγια επιδίωξη της χώρας μας. Περαιτέρω, τόνισε ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να εφαρμόζουν την Οδηγία στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, προκειμένου να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και των μέτρων. Με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, το βάρος πρέπει να πέφτει στα μέτρα προστασίας και βελτίωσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όχι στα προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα πρέπει να εστιάζουν στις κύριες απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, επεσήμανε ότι οι υφιστάμενες Περιφερειακές Συμβάσεις (όπως η Σύμβαση της Βαρκελώνης κ.α.) θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ισορροπημένη εφαρμογή των εθνικών μέτρων, στις περιφερειακές συνεργασίες και στη συμμετοχή των τρίτων χωρών.

5. Προετοιμασία της Όγδοης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης της Βασιλείας για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων
Δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί του Σχεδίου Συμπερασμάτων του Συμβουλίου το οποίο αφορούσε ζητήματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων και τις εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων, ενόψει της 8ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Διάσκεψη της Βασιλείας. Επί του Σχεδίου διαφώνησε η Μάλτα αναφορικά με τη διάλυση των πλοίων. Ο κ. Καλογιάννης τόνισε ότι το ζήτημα της διάλυσης των πλοίων πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο, δηλ. στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης νέας διεθνούς σύμβασης για τη διάλυση των πλοίων, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του ναυτιλιακού κλάδου. Ο ρόλος της ΕΕ θα πρέπει να εστιαστεί στην άσκηση πίεσης εντός του ανωτέρω πλαισίου για την γρήγορη επίτευξη περιβαλλοντικά αποδεκτών λειτουργικών λύσεων. Παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου στις μεταφορές αποβλήτων δια θαλάσσης.

Σχόλια