LIFE-Περιβάλλον 2006: Η Ευρ.Επιτροπή χρηματοδοτεί 50 καινοτόμα έργα με 66 εκατ. $ σε 14 χώρες.

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 50 νέων περιβαλλοντικών καινοτόμων έργων σε 14 χώρες βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2006. Με τα έργα αυτά θα γίνει επίδειξη νέων μεθόδων και τεχνικών αντιμετώπισης πολυποίκιλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρώπη. Τα έργα υλοποιούνται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις ύψους 214 εκατ. €, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει κατά τι λιγότερα από 66 εκατ. €.Η Επιτροπή έλαβε 464 προτάσεις χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον από ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Στα έργα που επέλεξε η Επιτροπή θα εφαρμοσθεί πρωτοπόρος τεχνολογία για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στα έργα που αποσκοπούν στο μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων (15) χορηγείται μεγαλύτερο μερίδιο κοινοτικής χρηματοδότησης (περίπου 24 εκατ. €). Η διαχείριση των υδάτων είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές θέμα με 15 έργα (18,5 εκατ. €). ¶λλα 14 έργα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση των αποβλήτων, έλαβαν περίπου 15 εκατ. €. Τρία έργα έχουν ως αντικείμενο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών (5 εκατ. €). Τέλος, τρία έργα καλύπτουν την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της χρήσης γης (3 εκατ. €).

Το πρόγραμμα LIFE
Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων που αφορούν το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης σε όλη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Από το 1992, μέσω του LIFE συγχρηματοδοτήθηκαν περίπου 2.750 έργα, με συνεισφορά περίπου 1,35 δις ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον, μέσω του οποίου συγχρηματοδοτούνται καινοτόμα πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, είναι μια από τις τρεις θεματικές συνιστώσες του προγράμματος LIFE. Οι άλλες δύο συνιστώσες, το LIFE-Φύση και το LIFE-Τρίτες Χώρες, εστιάζονται αντίστοιχα στη διατήρηση της φύσης και στη δημιουργία ικανοτήτων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων σε χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα.

LIFE+
Το τρέχον πρόγραμμα LIFE III τελειώνει στα τέλη του 2006. Στη συνέχεια θα αρχίσει το νέο πρόγραμμα «LIFE+”, με προϋπολογισμό περίπου 2,1 δις €, το οποίο θα διαρκέσει από το 2007 έως το 2013. Η πρόταση για το LIFE+ βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Περισσότερες πληροφορίες
Βλ. παράρτημα για τη σύνοψη των έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε έργο διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/lifeenvcompilation_06.pdf και

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επισκόπηση των έργων LIFE-Περιβάλλον 2006 ανά χώρα

Αυστρία – 2 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 3,1 εκατ. €
Το έργο “SPAS” (Sound and Particle Absorbing System) έχει ως αντικείμενο το αστικό περιβάλλον και ειδικότερα τη ρύπανση από την κυκλοφορία των οχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη Klagenfurt. Το έργο αποσκοπεί στην επίδειξη μιας τεχνικής διεργασίας, η οποία επιτρέπει να διηθίζονται τα επαναιωρούμενα σωματίδια, όποτε χρειάζεται, και να μειώνονται κατά 25%.
Το έργο “RAINMAN” έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων. Εστιάζεται στη βελτίωση της διαχείρισης των λυμάτων και τις τεχνολογίες επεξεργασίας για την κατακράτηση και τον καθαρισμό των αστικών ομβρίων υδάτων από λεκάνη απορροής της Βιέννης άνω των 20 km2.

Bέλγιο – 4 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 4,1 εκατ. €
Το έργο “S.M.I.G.I.N” αποβλέπει, μέσω συνεργασιών, να προωθηθεί πιο βιώσιμη διαχείριση με τη δικτύωση άνω των 150 ΜΜΕ στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Θα αναπτυχθούν τεχνικά εργαλεία για συλλογική διαχείριση και οδηγός ορθής πρακτικής και θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων για να ενθαρρυνθεί η πιο οικολογική προσέγγιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δύο έργα εστιάζονται στη διαχείριση των υδάτων.
Το “MULTIBARDEM”, το οποίο υλοποιείται από το φλαμανδικό ινστιτούτο τεχνολογικής έρευνας, θα επιδείξει το “MULTIBARRIER” ως βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για την πρόληψη της μόλυνσης των υπογείων υδάτων λόγω διαρροών επικίνδυνων ουσιών από χώρους υγειονομικής ταφής και από άλλους μολυσμένους χώρους.
Το “ECOTEC-STC” αποβλέπει να επιδείξει ένα 100% μη τοξικό, αντιρρυπαντικό σύστημα διαρκούς προστασίας του κελύφους των πλοίων, το οποίο έχει μηδενικές εκπομπές στο θαλάσσιο περιβάλλον και επιφέρει εξοικονόμηση του βαρέως μαζούτ κατά 3-8%. Το σύστημα προσφέρει υποκατάστατο στις αντιρρυπαντικές βαφές που έχουν ως βάση το TBT (τριβουτυλοκασσίτερος).
Το “CLEAN SITE” είναι ένα έργο διαχείρισης των αποβλήτων που προωθεί την ανακύκλωση. Αποβλέπει στο να καταδείξει την οικονομική και την περιβαλλοντική σκοπιμότητα ενός συστήματος επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών στον κατασκευαστικό τομέα. Η διαχείριση και η παρακολούθηση του συστήματος θα γίνεται με χρήση των πλέον πρόσφατων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δανία – 2 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 6,7 εκατ. €
Το έργο διαχείρισης των υδάτων “TREASURE” υλοποιείται από το Δήμο του Silkeborg. Καλύπτει την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των ομβρίων που προέρχονται από αστικές περιοχές και δρόμους σε τρεις αστικές περιοχές της Δανίας, με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αφαίρεση των ρύπων. Αναμένονται αποδόσεις αφαίρεσης 80-95% για τον φώσφορο, τα βαρέα μέταλλα και ευρύ φάσμα οργανικών μικρο-ρύπων.
Το “DEMO SOFC” επιδιώκεται η επίδειξη καθαρότερης και αποδοτικότερης παραγωγής ενέργειας με τη χρήση κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC), με αποτέλεσμα την περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα επιδείξει την ημιβιομηχανική και φθηνή παραγωγή κυψελών SOFC και στιβάδων. Θα παρουσιάσει την ποιότητα των συστατικών SOFC μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής μονάδας παραγωγής ενέργειας SOFC, ισχύος 50 kW, που θα λειτουργεί με βιοκαύσιμα.

Φινλανδία – 2 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 1,3 εκατ. €
Tο έργο “VOCless pulping” θα έχει ως αντικείμενο τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC) από τις μηχανικές και ημιχημικές διεργασίες πολτοποίησης.
Το “STABLE” είναι ένα έργο πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, το οποίο έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία των υλικών βυθοκόρησης που έχουν μολυνθεί από τριβουτυλοκασσίτερο (TBT), και τα οποία δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Γαλλία – 7 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 8,5 εκατ. €
Τέσσερα έργα έχουν ως αντικείμενο θέματα διαχείρισης των υδάτων.
Tρία από αυτά θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των γεωργικών και δασοκομικών πρακτικών στην ποιότητα των υδάτων στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα [1]. Το “CONCERT’EAU” αποβλέπει στη μείωση των επιπέδων νιτρικών αλάτων και παρασιτοκτόνων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Gascogne, με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης βάσει πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας και με τη συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων παραγόντων. Με το «ArtWET” επιδιώκεται η μείωση των επιπέδων των παρασιτοκτόνων στα επιφανειακά ύδατα με επίδειξη σειράς συστημάτων επεξεργασίας βασισμένων στη βλάστηση (τάφρων, τεχνητών και φυσικών υγροτόπων, δασότοπων). Το «ISONITRATE” αποβλέπει στη βελτίωση της διαχείρισης των νιτρικών αλάτων με την προώθηση της παρακολούθησης των ισοτόπων, η οποία παρέχει ακριβέστερα δεδομένα για τις πηγές και τις επιπτώσεις της ρύπανσης από τα νιτρικά άλατα.
Το “MARECLEAN” θα έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης των λυμάτων, και ειδικότερα τη μείωση του κινδύνου που ενέχει η μικροβιακή ρύπανση των παράκτιων υδάτων από απορρίψεις.
Tρία έργα εστιάζονται στην ανακύκλωση.
Το “ARFVALORMAT” προτείνει μια καινοτόμο λύση για την ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων και απορριμμάτων διαφόρων φορέων, τα οποία είναι πλούσια σε ανόργανα στοιχεία (π.χ. ιλύς από την επεξεργασία υδάτων, παραγωγή χαρτιού και επεξεργασία ειδών διατροφής). Σκοπός είναι η παραγωγή συνδετικών υλικών από τα απόβλητα αυτά, πολλά από τα οποία καταλήγουν σήμερα στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Το “BASHYCAT” έχει ως αντικείμενο την αναγέννηση και την ανακύκλωση εξαντλημένων καταλυτών, ειδικά των καταλυτών NiMoV που χρησιμοποιούνται στην κατεργασία με υδρογόνο και την αποθείωση του αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια και των καταλυτών DeNox που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των αερίων εκπομπών σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα και βαρύ μαζούτ.
Το “VITRIFLASH” θα αναπτύξει μια βιομηχανική πιλοτική μονάδα υαλοποίησης των “REFIOM” (υπολείμματα από τον καθαρισμό του καπνού που προέρχεται από την καύση οικιακών απορριμμάτων) και στη συνέχεια την ανακύκλωση των προϊόντων της διεργασίας αυτής.

Γερμανία – 12 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 15,3 εκατ. €
Τέσσερα έργα έχουν ως αντικείμενο τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων – τρία από τα οποία αποβλέπουν επίσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το “INSU-SHELL” θα αναπτύξει τα φιλικά προς το περιβάλλον στοιχεία με σκοπό τη χρήση τους στις όψεις των κτιρίων. Το έργο θα επιδείξει την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση σκυροδέματος ενισχυμένου με θερμομονωτικές ίνες, στην πρόσοψη νέου δημόσιου κτιρίου στο ερευνητικό κέντρο INNOTEX στο Πανεπιστήμιο RWTH του Aachen.
Το “INES-110” θα αναπτύξει και θα επιδείξει ένα πρωτότυπο υπεραγώγιμου περιοριστή ρεύματος σφάλματος για τα ευρωπαϊκά δίκτυα υψηλής τάσης (90-123 kV), και, ως ενδιάμεσο στάδιο, για τα δίκτυα μέσης τάσης (10-30 kV).
Το “WINTECC” θα αναπτύξει και θα επιδείξει μια καινοτόμο τεχνολογία αιολικής πρόωσης για φορτηγά πλοία.
Το “ZEM/SHIPS”, το οποίο υλοποιείται από γερμανο-τσεχική σύμπραξη, θα αναπτύξει το πρώτο πλοίο που θα λειτουργεί με κυψέλες υδρογόνου και καυσίμου (χωρητικότητας περίπου 100 επιβατών). Η δοκιμή του συστήματος μηδενικών εκπομπών θα πραγματοποιηθεί στο
Αμβούργο.
Τρία έργα έχουν ως αντικείμενο θέματα διαχείρισης των υδάτων.
Το “FLOODSCAN” θα αναπτύξει νέα τεχνολογία για την κατάρτιση γρήγορων, ακριβών και χαμηλού κόστους μοντέλων για την πρόληψη και τον έλεγχο πλημμυρών (διαχείριση της λεκάνης απορροής ποταμών).
Το “IWPM” θα επιδείξει βελτιωμένες τεχνολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων με καινοτόμο σύστημα για τη βελτίωση της ποιότητας των λυμάτων και τη μείωση του κόστους.
Το “Moveable HEPP” θα αναπτύξει μια πιλοτική κινητή υδροηλεκτρική μονάδα στον ποταμό Kinzig (παραπόταμος του Ρήνου). Σκοπός είναι να παρουσιασθεί η βελτιστοποιημένη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η σημαντική οικολογική βελτίωση του ποταμού, ιδίως για το σολομό.
Τέσσερα έργα καλύπτουν τη διαχείριση των αποβλήτων.
Το “LOTECOTEC” θα επιδείξει μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση και ανακύκλωση ιλύος από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
Το “CONWASTE” έχει ως αντικείμενο την μετατροπή αποβλήτων με σκοπό τη χρήση τους στη σφράγιση και την κάλυψη παλαιών βιομηχανικών χώρων υγειονομικής ταφής. Tο έργο θα επιδείξει τη σκοπιμότητα της διεργασίας αυτής σε πιλοτικούς χώρους υγειονομικής ταφής στο Leuna και το Schopaua.
Το “SLUDGE2ENERGY” θα επιδείξει την αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση της ιλύος λυμάτων για την αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (WWTP). Μια μονάδα επίδειξης θα εγκατασταθεί στην εγκατάσταση WWTP στο Straubing.
Το “PVClean” αποβλέπει στη μείωση της χρήσης των γλυκών υδάτων με την εισαγωγή καινοτόμου διήθησης στη διαδικασία παραγωγής S-PVC.
Το “PARFUM” εξετάζει τις επιπτώσεις των φορτηγών και βαρέων οχημάτων στην ποιότητα του αέρα στο αστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του έργου θα δοκιμαστούν υπό πραγματικές συνθήκες οι επιπτώσεις της τεχνολογίας και οι πολιτικές καινοτομίες στον τομέα των αστικών μεταφορών για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα (εστίαση στη ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια).

Ελλάδα – 1 έργο – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 0,93 εκατ. €
Το “GREEN BANKING 4 LIFE” εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Tο έργο θα εστιασθεί στην ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων από τη δικαιούχο, μια ελληνική τράπεζα, και τους συνεργάτες της. Παράλληλα, με την εκπόνηση οδηγού για καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, το έργο θα μειώσει τις αντίστοιχες εκπομπές CO2, θα αυξήσει την ανακύκλωση των παράγωγων προϊόντων, θα μειώσει την κατανάλωση ύδατος και θα ενθαρρύνει τη χρήση οικολογικών προϊόντων στα υποκαταστήματα του δικαιούχου.

Iρλανδία – 1 έργο – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 0,95 εκατ. €
Το “CleanWood” έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των αποβλήτων. Tο έργο θα επιδείξει τα πλεονεκτήματα από άποψη περιβάλλοντος και ανταγωνισμού που παρουσιάζει η κατεργασία των αποβλήτων ‘βρώμικης’ ξυλείας, με την ανάκτηση έως και του 80% για ανακύκλωση. Σκοπός είναι η ανάκτηση όλων των ξένων υλικών και της μολυσμένης ξυλείας από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασιών και υλικά κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Iταλία – 7 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 7,2 εκατ. €
Με τρία από τα έργα επιδιώκεται να μετριασθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Το “VOICE” – Vegetable Oil Initiative for a Cleaner Environment – είναι μια πρωτοβουλία για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία επιδεικνύει τη χρήση του αγνού φυτικού ελαίου σε αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας και στις μεταφορές.
Το “Seq-Cure” αποσκοπεί επίσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κύριος στόχος του είναι να δείξει με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα οργανικά υπολείμματα (ιλύς καθαρισμού λυμάτων, κοπριά, …) στη γεωργική παραγωγή βιομάζας προοριζόμενης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Το “MEIGLASS” αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την ανακύκλωση υάλου και από την παραγωγή υάλινων εμπορευματοκιβωτίων. Το έργο θα επιδείξει τα περιβαλλοντικά οφέλη και την οικονομική αποδοτικότητα της καινοτόμου διαδικασίας “SASIL”, η οποία αναπτύχθηκε με την προσαρμογή της εξειδικευμένης κατεργασίας φυσικών ορυκτών σε παραγωγή υαλοθραύσματος (σπασμένα γυαλιά ή απόβλητα υάλου που επιστρέφονται για ανακύκλωση).
Δύο έργα αφορούν την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
Το “FFR” –Forget Fibreglass Reinforced – αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανακυκλώσιμων πολυμερών ως εναλλακτική λύση στη χρήση υαλοβάμβακα στην κατασκευή μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων (δεξαμενές και βυτία).
Με το “UME” – Ultrasound Micro-cut Eco-sustainable – επιδιώκεται να μην παράγεται πλέον ιλύς και να παύσει η χρησιμοποίηση του νερού κατά την κοπή και τη λείανση κεραμικών και φυσικών πλακών. Το έργο θα εισαγάγει μέθοδο κατεργασίας με καινοτόμο σύστημα ξηράς θραύσης με υπερήχους.
Δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των υδάτων.
Το “ASAP” αποσκοπεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασίας για τη μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων στην Πίζα. Επεμβαίνοντας στο δίκτυο ύδρευσης, το έργο θα συμβάλει στην αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα, θα προωθήσει τη βιώσιμη χρήση του ύδατος και θα εμποδίσει τη μόλυνση των υπογείων υδάτων.
Το “Kolisoon” υπόσχεται μια νέα μέθοδο ανάλυσης των βακτηρίων E. coli στα λύματα. Κύριος σκοπός είναι να αναπτυχθεί και να κατασκευασθεί μια αυτοματοποιημένη, επιγραμμική προειδοποιητική αυτοελεγχόμενη διάταξη, κατάλληλη για την ανίχνευση των E-coli, και κατόπιν να προωθηθεί αυτή η νέα μέθοδος.

Λουξεμβούργο – 2 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 5,2 εκατ. €
Και τα δύο έργα αποσκοπούν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων και θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το “EFFERNERGY” θα εστιασθεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υπαρχόντων κτιρίων με την επίδειξη δύο νέων μεμβρανών. Η πρώτη θα συνδυάζει τη μείωση των απωλειών θερμότητας από την ακτινοβολία με τη μόνωση και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στέγες και τοίχους των κτιρίων, προκειμένου να βελτιωθεί η θερμομόνωσή τους. Η δεύτερη «εύκολη στη χρήση» μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε τοίχους, δάπεδα και οροφές για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης.
Το “BIO TYRE” αφορά στην επίδειξη ενός ελαστικού με 30% χαμηλότερη αντίσταση κύλισης, στο οποίο χρησιμοποιούνται βιολογικά μέσα πλήρωσης από ανανεώσιμα υλικά και νέος σχεδιασμός.

Κάτω Χώρες – 3 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 3,4 εκατ. €
Το “WET” – Wastewater and Effluent Treatment – έχει ως αντικείμενο την αφαίρεση ουσιών προτεραιότητας στους σταθμούς βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων. Η αφαίρεσή τους θα επιδειχθεί σε εγκατάσταση κλίμακας φυσικού μεγέθους. Στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2015 ποιότητα ύδατος πολύ υψηλότερη των προτύπων της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα.
Το “Brine Recovery” αποβλέπει να επιδείξει ουσιαστική εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας στην παραγωγή πoλυανθρακικών αλάτων με την ανάκτηση άλμης. Αυτή η νέα τεχνολογία θα επιδειχθεί σε πλήρη κλίμακα για πρώτη φορά στο Bergen op Zoom.
Το “Green Bearings” αποβλέπει να παρουσιάσει τις περιβαλλοντικές δυνατότητες ορισμένων στρατηγικά επιλεγμένων τύπων τριβέων με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Οι επιδείξεις θα πραγματοποιηθούν σε εξέδρες δοκιμών, σε εφαρμογές που προορίζονται για τους πελάτες και σε εικονικές εφαρμογές.

Ισπανία – 4 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 5,1 εκατ. €
Δύο έργα αποβλέπουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Το “ES-WAMAR” αποβλέπει στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων από τα χοιροστάσια με την εφαρμογή και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου σε τρεις τοποθεσίες της Αραγονίας: Tauste, Maestrazgo και Penarroya.
Το “BioSOFC” αποβλέπει να παρουσιάσει, σε τέσσερις εγκαταστάσεις, την εξοικονόμηση ενέργειας και άλλα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη με ένα σύστημα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, στο οποίο χρησιμοποιούνται δύο κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC) των 5 kW τροφοδοτούμενων με βιοαέριο. Το βιοαέριο θα προέρχεται από την αναερόβια χώνευση των οργανικών αποβλήτων που παράγονται σε σφαγείο και σε διαφόρους χώρους υγειονομικής ταφής.
Δύο έργα αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων.
Το “ReLiStoP” θα εξαλείψει τη χρήση ρυπογόνων ρητινών και των τοξικών διαλυτών στη διακόσμηση κεραμικών ειδών. Στόχος είναι η αντικατάσταση των προϊόντων αυτών από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και φυσικές πρώτες ύλες.
Το “CLEAN” θα προωθήσει τη βιώσιμη ανακύκλωση με επίδειξη, σε βιομηχανική κλίμακα, της ανακύκλωσης των πολυστρωματικών υλικών από χρησιμοποιημένα κουτιά ποτών και την ανάκτηση ενέργειας και αλουμινίου.

Σουηδία – 1 έργο – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 1,2 εκατ. €
Το “BIOAGRO” αποβλέπει στην ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και των αποβλήτων από τη γεωργία – με την παραγωγή υψηλής ποιότητας συμπυκνωμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων από σιτηρά και απόβλητα σιτηρών, σπόρων και χόρτου.

Ηνωμένο Βασίλειο – 2 έργα – Μέγιστη χρηματοδότηση LIFE 2,4 εκατ. €
Και τα δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των υδάτων.
Το “MR MoToWFO” πραγματεύεται σημαντικές πτυχές της ενσωμάτωσης των στόχων της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα (WFD) [2] στη διαχείριση και το σχεδιασμό ελεγχόμενων αναχωμάτων, τα οποία εντάσσονται όλο και περισσότερο στις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας.
Το έργο “Bringing the OpenMI-Life” υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή της WFD. Αποβλέπει στο να καταστήσει εφικτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων με χρήση του καινοτόμου συστήματος “OpenMI” (Open Modelling Interface and Environment – Ανοικτή Διεπαφή Μοντέλων και Περιβάλλοντος).

[1] Οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
[2] Οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Σχόλια