Η Ευρ. Επιτροπή ζητά από την Ιρλανδία να επιταχύνει τη λήψη μέτρων προστασίας των φυσικών τόπων της.

0
8
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιρλανδία να εφαρμόσει δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου των ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων της. Η Ιρλανδία δεν έχει πλήρως τηρήσει την προθεσμία του 1995 εντός της οποίας όφειλε να καταρτίσει κατάλογο των φυσικών τόπων προστασίας των πλέον απειλούμενων με εξαφάνιση φυσικών ενδιαιτημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, ώστε να συμπεριληφθούν στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Επίσης, η Ιρλανδία δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αποκατάσταση της βλάστησης στα ιρλανδικά υψίπεδα που υπέστησαν σημαντική ζημιά λόγω υπερφόρτωσης με προβατοειδή από το έτος 1980 και κατόπιν. Εάν δεν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, η Ιρλανδία διατρέχει τον κίνδυνο να υποχρεωθεί να καταβάλει υψηλό πρόστιμο. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή μπόρεσε να περατώσει μία υπόθεση κατά της Ιρλανδίας η οποία αφορούσε την προστασία υδάτων οστρακοκαλλιέργειας από τη ρύπανση, αφού η Ιρλανδία θέσπισε τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη έως το 2010. Ελπίζω ότι οι ιρλανδικές αρχές θα προχωρήσουν ένα βήμα περαιτέρω στις προσπάθειές τους να συμπληρώσουν το δίκτυο σημαντικών φυσικών τόπων τους και να δείξουν ότι αντιμετωπίστηκε πλήρως το πρόβλημα της υπερβόσκησης των προβατοειδών».

Κατάλογος φυσικών τόπων
Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Ιρλανδία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των ΕΚ για μη τήρηση της προθεσμίας του Ιουνίου 1995 που προέβλεπε η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων [1], εντός της οποίας όφειλε να υποβάλει επισήμως στην Επιτροπή πλήρη κατάλογο των τόπων προστασίας των πλέον απειλούμενων φυσικών ενδιαιτημάτων και ειδών πανίδας και χλωρίδας[2] . Οι εν λόγω τόποι θα αποτελούσαν τη συμβολή της Ιρλανδίας στη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων φυσικών τόπων, γνωστού ως «Natura 2000». Το δίκτυο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε η Γη να μην απολέσει τον φυσικό πλούτο και την μεγάλη ποικιλία ειδών που διαθέτει σήμερα.

Η Ιρλανδία σημείωσε σημαντική πρόοδο έως το έτος 2004 αλλά από τότε παρουσιάζει στασιμότητα. Δεν έχει γνωστοποιηθεί επισήμως η εγγραφή νέων ή η επέκταση ήδη εγγεγραμμένων τόπων όσον αφορά τους υγρούς χερσότοπους, τους δασώδεις τυρφώνες, τους σολομούς, τις καραβίδες του γλυκού νερού, τις φρίσσες και τις φτέρες του Killarney. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης σοβαρά για την απόσυρση από τον κατάλογο περιοχών ήδη εγγεγραμμένων, μετά την επαναχάραξη των συνόρων. Για παράδειγμα, φαίνεται πως, ανταποκρινόμενη σε διαμαρτυρίες που εκδηλώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, η ιρλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να μην επωφελούνται πλέον ορισμένοι λειμώνες με ορχεοειδή από την προστασία του τόπου All Saints Bog στα ιρλανδικά midlands.
Σε περίπτωση που η Ιρλανδία δεν συμμορφωθεί με την απόφαση, η Επιτροπή θα ζητήσει ενδεχομένως από το Δικαστήριο των ΕΚ την επιβολή υψηλού προστίμου.

Υπερβόσκηση από προβατοειδή στις προστατευόμενες περιοχές
Τον Ιούνιο του 2002, η Ιρλανδία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των ΕΚ για δύο λόγους: πρώτον, επειδή δεν προστάτευσε τα 25.000 εκτάρια που καλύπτει η ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) του συμπλέγματος Owenduff-Nephin Beg στην κομητεία Mayo από τις ζημίες λόγω διάβρωσης που προκαλούσε η υπερφόρτωση των βοσκοτόπων με προβατοειδή και, δεύτερον, επειδή δεν προστάτευσε τα ευρύτερα ενδιαιτήματα της χιονόκοτας από παρεμφερείς ζημίες[3] . Η Ιρλανδία παραβίασε επομένως τις διατάξεις της οδηγίας για την διατήρηση των αγρίων πτηνών , η οποία απαιτεί την προστασία των ενδιαιτημάτων των αγρίων πτηνών[4], και της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων [5], η οποία προβλέπει μέτρα διασφάλισης για τις ΖΕΠ. Η χιονόκοτα έχει ανάγκη από ερεικώνες για τη διατροφή και τις φωλιές της, ενώ η εξαφάνιση των ερεικώνων είναι μία από τις βασικές επιπτώσεις της υπερβόσκησης. ¶λλες επιπτώσεις περιλαμβάνουν την απώλεια χώματος, ορισμένες φορές μέχρι την πλήρη απογύμνωση των βράχων καθώς και την πρόσχωση και μόλυνση των ποταμών.

Η Ιρλανδία έλαβε μέτρα για τη μείωση του αριθμού των προβατοειδών στους ιρλανδικούς λόφους μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, οι μελέτες που εκπονήθηκαν για το σύμπλεγμα Owenduff-Nephin Beg την περίοδο 2004/2005 έδειξαν χαμηλά επίπεδα αποκατάστασης της βλάστησης, υποδεικνύοντας ότι απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων. Η Επιτροπή ανησυχεί καθώς, μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης, η Ιρλανδία δεν έχει ακόμη εκτελέσει τις απαραίτητες επιστημονικές μελέτες για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη μείωση του αριθμού των προβατοειδών σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια υψιπέδων σε άλλες περιοχές της Ιρλανδίας και δεν έχει λάβει κανένα πρόσθετο απαιτούμενο περιοριστικό μέτρο.
Εάν δεν συμμορφωθεί με την απόφαση η Ιρλανδία διατρέχει τον κίνδυνο να υποχρεωθεί να καταβάλει υψηλό πρόστιμο.

Περιοχές οστρακοκαλλιέργειας – Θέσπιση νέων μέτρων διασφάλισης
Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει μια υπόθεση σχετική με απόφαση του Δικαστηρίου, του Σεπτεμβρίου 2003, με την οποία καταδικάστηκε η Ιρλανδία επειδή δεν είχε καταρτίσει προγράμματα περιορισμού της ρύπανσης για δεκατέσσερις περιοχές υδάτων οστρακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή . Μετά την έκδοση της απόφασης θεσπίστηκε αυστηρότερη νομοθεσία και εγκρίθηκαν προγράμματα προστασίας των περιοχών οστρακοκαλλιέργειας από τους κινδύνους λόγω ρύπανσης των υδάτων. Η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών, χτενιών και άλλων οστρακοειδών δε κατάλληλες τοποθεσίες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων της Ιρλανδίας. Η αποφυγή της ρύπανσης μειώνει το κόστος παραγωγής και προστατεύει το κοινό από πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.

Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία για τις παραβάσεις γενικότερα διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#infractions Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των ΕΚ διατίθενται στη διεύθυνση:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

[1] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
[2] Υπόθεση C-67/99
[3] Υπόθεση C-117/00
[4] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
[5] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Σχόλια