Η Ευρ.Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία για να διασφαλίσει την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων στην Ισπανία.

0
17
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Ισπανίας για τρεις παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων. Δύο περιπτώσεις αφορούν τις επιπτώσεις ορισμένων οδικών έργων στα άγρια ζώα – στον ιβηρικό λύγκα στην περιοχή Doñana (Aνδαλουσία) και σε διάφορα βιολογικά είδη στην περιοχή της “Encinares del río Alberche y río Cofio” (περιφέρεια Μαδρίτης). Στην τρίτη περίπτωση η διαδικασία αποσκοπεί στο να αποτραπεί η λαθροθηρία αποδημητικών πτηνών κατά την άνοιξη στην επαρχία της Vizcaya κατ΄εφαρμογή προηγούμενης απόφασης του Δικαστηρίου. Σε σχέση με την υπόθεση του ιβηρικού Λύγκα και της λαθροθηρίας κατά την άνοιξη η Επιτροπή προειδοποιεί την Ισπανία για τελευταία φορά ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο, εάν δεν σταματήσουν οι παραβιάσεις..

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η μη προστασία των πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων μπορεί τελικά να οδηγήσει σε εξαφάνιση ορισμένων ειδών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία της φύσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ να αποτραπεί η απώλεια της βιοποικιλότητας στο έδαφός της και να μειωθεί σημαντικά η απώλεια βιοποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα μέχρι το 2010.»

Ανεπαρκή μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των πτηνών και των ειδών του ζωικού βασιλείου
Στην πρώτη περίπτωση η Επιτροπή αποστέλλει τελική γραπτή προειδοποίηση, με την οποία ζητεί από την Ισπανία να λάβει επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των ειδών που απειλούνται λόγω της αναβάθμισης ενός παλιού αγροτικού δρόμου που συνδέει την Villamanrique de la Condesa με το El Rocío στην περιφέρεια της Ανδαλουσία. Ο δρόμος διασχίζει την περιοχή της Doñana, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ζώνη ειδικής προστασίας για τη διατήρηση διαφόρων ειδών σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα, που αποβλέπει στην προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων και των βιολογικών ειδών [1] .
Τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη λάβει οι ισπανικές αρχές δεν είναι επαρκή για τη διαφύλαξη της άγριας πανίδας στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα του ιβηρικού λύγκα (Lynx pardinus).

Η αναβάθμιση του αγροτικού δρόμου σε κύριο οδικό άξονα έκοψε στα δύο το φυσικό ενδιαίτημα πολλών ειδών. Οι συνέπειες για τον ιβηρικό λύγκα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και τα ισχύοντα μέτρα δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τον θανάσιμο τραυματισμό μεγάλου αριθμού ζώων, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση ενός είδους το οποίο απειλείται ήδη με εξαφάνιση.
Ο ιβηρικός λύγκας ζούσε κάποτε σε ολόκληρη την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σήμερα, είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη αιλουροειδών παγκοσμίως, περιορισμένο σε μικρές εκτάσεις όπως είναι η περιοχή Doñana. Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα λεπτής ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης των ειδών και της εκτέλεσης έργων υποδομής, τα οποία προκαλούν την εξαφάνιση και την κατάτμηση σημαντικών ενδιαιτημάτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά τα έργα για τη διαπλάτυνση και αναβάθμιση της οδού M-501 στην περιφέρεια της Μαδρίτης, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ισπανία μία πρώτη γραπτή προειδοποίηση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία υποδιαίρεσε τα έργα για την οδό M-501 σε πέντε επιμέρους έργα. Δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους αξιολόγηση των συνδυασμένων επιπτώσεων των επιμέρους έργων και για ένα από αυτά τα επιμέρους έργα δεν πραγματοποιήθηκε απολύτως καμία αξιολόγηση.

Κατά τον καθορισμό των τόπων στους οποίους θα γίνονταν οι εργασίες η Ισπανία δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις επιπτώσεις τους σε γειτονικές φυσικές περιοχές, ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στα πτηνά και στα είδη των ζώων που βρίσκονται στην περιοχή η οποία είναι γνωστή ως “Encinares del río Alberche y río Cofio”. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τόπους οι οποίοι προστατεύονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης[2] . Η έγκριση του έργου αυτού από την Ισπανία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά των τόπων, οδηγώντας στην κατάτμηση των ενδιαιτημάτων και στην εξαφάνιση των επιτόπιων βιολογικών ειδών προτεραιότητας. Η Ισπανία διαθέτει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής.

Λαθροθηρία πτηνών
Στην τρίτη περίπτωση η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία τελική γραπτή προειδοποίηση για μία υπόθεση που αφορούσε την εαρινή θήρα αποδημητικών πτηνών, ειδικότερα της φάσσας (Columba palumbus), στην επαρχία της Vizcayaκαθ’ον χρόνο τα πτηνά αυτά επιστρέφουν στους τόπους αναπαραγωγής. Τον Ιούνιο του 2006 είχε σταλεί μία πρώτη γραπτή προειδοποίηση. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στην υπόθεση αυτή κατά της Ισπανίας μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2005 (Υπόθεση C-135/04) σχετικά με την εαρινή θήρα πτηνών στη γειτονική επαρχία της Guipúzcoa κατά τις ίδιες θηρευτικές περιόδους. Η εαρινή θήρα πτηνών επιτρέπεται μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις με το σκεπτικό ότι οι πληθυσμοί των πτηνών είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά την περίοδο αυτή, που προηγείται της περιόδου αναπαραγωγής. Με την απόφασή του αυτή το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με την εαρινή θήρα και ως εκ τούτου η Ισπανία είχε παραβεί τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των άγριων πτηνών[3] . Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της Vizcaya.

Νομική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο οικείο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του οικείου κράτους μέλους η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει » αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την προστασία της φύσης διατίθενται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
Σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότεραμπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#infractions

[1] Οδηγία 92/43/EΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
[2] Ιδιαίτερα την οδηγία 79/409/EΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την οδηγία 92/43/EΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας
[3] Οδηγία 79/409/EΟΚ

Σχόλια