Η Ευρ.Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν σημαντικές πληροφορίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος.

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει ή να δώσει συνέχεια σε διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών, επειδή δεν διαβίβασαν σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η Επιτροπή παραπέμπει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επειδή δεν διαβίβασε επαρκείς πληροφορίες για τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζει για τη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και για τις προβλεπόμενες μελλοντικές εκπομπές του. Επτά κράτη μέλη πρόκειται να λάβουν προειδοποιητική επιστολή, επειδή δεν κοινοποίησαν σημαντικά τεχνικά στοιχεία σχετικά με τους στόχους τους για τις εκπομπές, ενώ σε 8 κράτη μέλη απευθύνεται πρώτη προειδοποίηση επειδή δεν υπέβαλαν εθνικά προγράμματα κατανομής βάσει του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Η αναφορά αξιόπιστων στοιχείων από τα κράτη μέλη έχει καθοριστική σημασία στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να κερδίσουμε τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Ελπίζω ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη θα υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν τα οικεία εθνικά σχέδια κατανομής για τη δεύτερη φάση καθώς και τα άλλα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί. Για να υπάρχει βεβαιότητα στην αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών είναι σημαντικό να έχουν ολοκληρωθεί οι εθνικές διαδικασίες κατανομής πολύ πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 2008.»

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πολιτικές, τα μέτρα και τις προβλέψεις που αφορούν τις εκπομπές
Η Επιτροπή παραπέμπει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο των ΕΚ επειδή δεν κοινοποίησε τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ούτε τις προβλέψεις του για τις μελλοντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές από τα κράτη μέλη προκειμένου να είναι σε θέσει να αξιολογήσει την τρέχουσα και την προβλεπόμενη πρόοδο της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο όσον αφορά τις εκπομπές. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου [1], τα κράτη μέλη όφειλαν να διαβιβάσουν τις εν λόγω πληροφορίες το αργότερο στις 15 Μαρτίου 2005.

Παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις της Επιτροπής, το Λουξεμβούργο δεν διαβίβασε κανένα στοιχείο. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Εκθέσεις σχετικά με τις «καταλογισμένες ποσότητες»
Επτά κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει την πλήρη σειρά σημαντικών τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του οικείου επιτρεπόμενου επιπέδου εκπομπών, σε τόννους («καταλογισμένη ποσότητα»), βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο[2] .
Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής [3] για τον μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 όφειλαν να διαβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2006, τα δε κράτη μέλη της ΕΕ-10 στις 15 Ιουνίου 2006.
Η Γαλλία, η Εσθονία , η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Πολωνία πρόκειται να λάβουν πρώτη προειδοποιητική επιστολή. Η Γερμανία και το Λουξεμβούργο έλαβαν ήδη πρώτη προειδοποιητική επιστολή, τον Απρίλιο του 2006, και τώρα θα τους αποσταλεί τελική προειδοποιητική επιστολή.
Στις εκθέσεις τους σχετικά με τις καταλογισμένες ποσότητες τα κράτη μέλη όφειλαν να αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τις οικείες ετήσιες εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και τις πηγές των εκπομπών για όλα τα έτη από το έτος αναφοράς που έχει καθοριστεί για το καθένα και ύστερα, το έτος αναφοράς που επέλεξαν για τη μέτρηση της μεταβολής των οικείων εκπομπών φθοριούχων αερίων, καθώς και την ποσότητα που προτείνουν να τους καταλογιστεί, με βάση τις μεθοδολογίες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο του Κιότο.

Εθνικά σχέδια κατανομής
Η Επιτροπή απευθύνει πρώτη προειδοποιητική επιστολή σε 8 κράτη μέλη, επειδή δεν υπέβαλαν εθνικά σχέδια κατανομής (ΕΣΚ) για τη δεύτερη περίοδο εμπορίας του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων αυτών, η οποία ορίστηκε στην οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών [4], έληξε στις 30 Ιουνίου 2006.
Τα 9 αυτά κράτη μέλη είναι η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Τα ΕΣΚ τους καταρτίζονται, αλλά δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί στην Επιτροπή.

Στα σχέδια αυτά οι κυβερνήσεις καθορίζουν τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπών – ορίζοντας ανώτατο όριο συνολικών εκπομπών – και τα κατανέμουν στις επιμέρους εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα. Λόγω του καθορισμού του ανώτατου αυτού ορίου, τα ΕΣΚ για τα έτη 2008-2012 συνιστούν σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής των κρατών μελών για την επίτευξη των σχετικών με τις εκπομπές στόχων τους βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Μετά την υποβολή των πλήρων ΕΣΚ από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διαθέτει τρίμηνη προθεσμία για την αξιολόγησή τους. Για την Επιτροπή είναι επείγον να αποφανθεί για όλα τα ΕΣΚ πριν από το τέλος του έτους, ούτως ώστε οι όροι εμπορίας για τα έτη 2008-2012 να καθοριστούν και να ανακοινωθούν στους φορείς της αγοράς εγκαίρως πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, την 1η Ιανουαρίου 2008. Για το λόγο αυτό, όσα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει ακόμη τα ΕΣΚ τους οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή το ταχύτερο δυνατόν.

Νομική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο οικείο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο των ΕΚ. Εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις γενικότερα διατίθενται στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#infractions Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των ΕΚ δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

[1] Απόφαση 280/2004/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο.

[2]Στο πρωτόκολλο του Κιότο και στη συμφωνία για τον καταμερισμό του φορτίου καθορίστηκε το ποσοστό κατά το οποίο πρέπει να μειωθούν ή επιτρέπεται να αυξηθούν οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου εκάστου κράτους μέλους, από το έτος αναφοράς (συνήθως το 1990) έως τη χρονική περίοδο 2008-2012. Τόσο το επίπεδο εκπομπών του έτους αναφοράς όσο και το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο εκπομπών για την περίοδο 2008-2012 («καταλογισμένη ποσότητα») εκφράζονται ως ακριβής ποσότητα σε τόννους.

[3]Απόφαση 2005/166/ΕΚ της Επιτροπής για θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο.

[4] Οδηγία 2003/87/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σχόλια