Σεμινάριο με θέμα: «Νέα Νομοθεσία REACH για χημικά προϊόντα, ουσίες και παρασκευάσματα» από το ΕΕΚΧΜ.

0
17
Σεμινάρια - Ημερίδες - Συνέδρια

Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο (από μία σειρά) ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Νέα Νομοθεσία REACH για χημικά προϊόντα, ουσίες και παρασκευάσματα. Προετοιμασία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του.»
Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και αυξημένη. Το ΕΕΚΧΜ υλοποιεί για 2η φορά το σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Το σεμινάριο είναι εμπλουτισμένο με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμπειρία του πρώτου σεμιναρίου. Για αυτό το λόγο, το σεμινάριο είναι τριήμερο και συμπεριλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων (case studies) ανά επιχειρηματικό κλάδο (Χρώματα, Κλωστοϋφαντουργία, Φωτογραφικά/ Τυπωτικά, Κόλες/ Οικοδομικά, Απόβλητα).

Επισημαίνεται ότι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία για επικαιροποίηση των γνώσεων (χωρίς οικονομική επιβάρυνση) το Α’ εξάμηνο του 2007 με βάση τις τυχόν αλλαγές σχετικά με τη Νομοθεσία REACH.

Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Κανονισμός REACH, για την διαχείριση των χημικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2007, έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική επίδοση και την οικονομική τους πρόοδο, στην προαγωγή της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του παγκόσμιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στον ανταγωνισμό στην Κοινοτική και διεθνή αγορά, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ελέγχων από τις συναρμόδιες Αρχές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

· στελέχη επιχειρήσεων που παράγουν/ εισάγουν/ τυποποιούν/ διακινούν/ διαθέτουν χημικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των αντικειμένων που τα περιέχουν

· στελέχη επιχειρήσεων/ φορέων που ασχολούνται με έρευνα, ανάπτυξη, σύνθεση νέων προϊόντων

· ελεύθερους επαγγελματίες, αρμόδιες Αρχές και Φορείς που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στον έλεγχο εφαρμογής της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας στην εργασία και στην προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η έγκαιρη και συστηματική συμμόρφωση των ενεργειών των ενδιαφερομένων μερών και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πριν και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του REACH, σε συσχετισμό με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρήσεις χρωμάτων, απορρυπαντικών, λιπασμάτων, κλωστοϋφαντουργίας, οργανομεταλλικών προϊόντων, οικοδομικών προϊόντων,. υπηρεσίες ελέγχων και επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

· Νέα πολιτική για την ορθή διαχείριση χημικών προϊόντων, στην Ε.Κ. Κανονισμός REACH

· Iσχύς της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα χημικά (ουσιών, παρασκευασμάτων, αντικειμένων) εντός του REACH

· Στάδιο προ- Καταχώρησης ουσιών.

· Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του REACH

· Mέθοδoι δοκιμών in vitro και υπολογιστικά μοντέλα σχέσης δομής/ δραστηριότητας, χημικών ουσιών

· Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής στην εφαρμογή του REACH.

· Γραφεία Τεχνικής υποστήριξης HELP DESK

· Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ουσιών

· Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ε. Επιτροπής στην επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της νέας νομοθεσίας.

· Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών στην εποπτεία ορθής εφαρμογής του REACH.

· Η χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής (ΙΤ) για τη συγκέντρωση και τη διάδοση της σχετικής πληροφορίας για τα χημικά, τους κινδύνους και τον έλεγχο τους

· Δομή και Οργάνωση της Ελληνικής βιομηχανίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρόνος διεξαγωγής: 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2006, Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες

Κόστος συμμετοχής 600 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Συντονιστές του σεμιναρίου είναι οι κ.κ. Σκαρλάτος Παναγιώτης και Τσάτσου – Δρίτσα Αγγελική.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες, ώστε να αποσταλεί αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Επιστημονικό και Επιμορφωτικό
Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα
Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
e-mail: eekxm@hol.gr

Σχόλια