Προ των πυλών Οδηγία για την προστασία από τα ραδιενεργά απόβλητα.

0
5
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Η ασφαλής αποθήκευση και διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες απασχολεί ολοένα και περισσότερο την Ευρώπη λόγω της συνεχούς αύξησης του όγκου τους. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την έκθεση του Φινλανδού Ευρωβουλευτή Esko Seppänen σχετικά με τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.
Στην έκθεση προβλέπεται η ρητή επιφύλαξη ότι κάθε κράτος μέλος διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στην επικράτειά του τόσο αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου όσο και ραδιενεργών αποβλήτων για τελική επεξεργασία ή διάθεση. Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που μία αποστολή πυρηνικών αποβλήτων δεν ολοκληρωθεί επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι όροι της Οδηγίας, τα ραδιενεργά υλικά θα επιστραφούν στον αρχικό τους κάτοχο σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν η σχετική διεθνής νομοθεσία προβλέπει ρητά μία περίπτωση εναλλακτικής ασφαλούς ρύθμισης.

Η Οδηγία θεσπίζει ενιαίους κανόνες ακτινοπροστασίας προς όφελος των εργαζομένων και του κοινού και υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να αποφευχθούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των ραδιενεργών αποβλήτων εντός της Κοινότητας. Από την άλλη μεριά, γίνεται σαφές στο κείμενο ότι κάθε κράτος μέλος παραμένει υπεύθυνο για την επιλογή της δικής του πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του.

Σχόλια