Με αφορμή το ατύχημα στο Λαύριο το ΤΕΕ επισημαίνει: Έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, αλλά δεν την εφαρμόζουμε.

0
35
Βιομηχανία και περιβάλλον.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ. Το ατύχημα στην εταιρεία ΧΥΜΑ ΑΕ στο Λαύριο, θέτει επί τάπητος το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας στη χώρα μας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της νομοθεσίας που αναφέρεται στην πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που υφίσταται ειδική νομοθεσία από τον Φεβρουάριο του 2003 για την προστασία από εκρηκτικές ατμόσφαιρες, έως σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων.
Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις στις οποίες είναι δυνατόν να υπάρξει κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας (και σ’ αυτές ασφαλώς εμπίπτει και η ΧΥΜΑ Α.Ε.), λόγω ύπαρξης μείγματος ευφλέκτων ουσιών (εύφλεκτα αέρια και σκόνες), εμπίπτουν στο Π.Δ. 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες» (ΦEK 44/A/21-02-2003). Το Π.Δ. εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-01-2000).

Ένα από τα βασικά στοιχεία των νέων απαιτήσεων του Π.Δ. 42/2003, είναι η κατάρτιση του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις, το οποίο πρέπει να έχει στη διάθεσή της η υπόχρεη επιχείρηση. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία εφόσον συνταχθεί κατάλληλα και με επάρκεια και λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, την εσωτερική οργάνωση και την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων (διοίκηση, τεχνικό προσωπικό, εργαζόμενοι), αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων από έκρηξη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
Το Π.Δ. τέθηκε σε εφαρμογή την 30η Ιουνίου 2003 και όριζε προθεσμία συμμόρφωσης ως την 30η Ιουνίου 2006 για τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν την 30η Ιουνίου 2003. Για όσες δημιουργήθηκαν, εκσυγχρονίστηκαν ή τροποποίησαν τις εγκαταστάσεις μετά από εκείνη την ημερομηνία, ήταν υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του Π.Δ.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, έως σήμερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη καταγράψει τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση προσαρμογής και εφαρμογής των προβλέψεων του Π.Δ.

Να σημειωθεί ότι επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιους κινδύνους (όπως η ΧΥΜΑ) συναντώνται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και περιγράφονται στο Π.Δ. Ανήκουν στη χημική βιομηχανία (παραγωγή ή συσκευασία εύφλεκτων υλικών), στη φαρμακευτική βιομηχανία (χρήση διαλυτών), στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών (παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση ή διακίνηση αλεύρων, ζάχαρης κλπ), βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου (π.χ. σιλό συλλογής σκόνης), επιχειρήσεις όπου διενεργούνται βαφές με ψεκασμό, γεωργικές επιχειρήσεις (εγκαταστάσεις αποθήκευσης δημητριακών), επιχειρήσεις διανομής και χρήσης φυσικού αερίου, επιχειρήσεις επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.

Θέλουμε να πιστεύουμε, μετά το χθεσινό σοβαρό ατύχημα στο Λαύριο, από το οποίο κινδύνεψαν οι όμορες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, DOW, κά) και ολόκληρη η πόλη του Λαυρίου, ότι στην επιτροπή που συγκρότησε πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Εργασίας Σάββα Τσιτουρίδης για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας – και στην οποία μετέχει το ΤΕΕ – θα τεθούν, κατά προτεραιότητα, και αυτά τα μείζονα, αξιοποιώντας το πόρισμα των Επιθεωρητών Εργασίας, που θα ελέγξουν επαρκώς και την εφαρμογή του συγκεκριμένου Π.Δ.

Από την πλευρά του ΤΕΕ ορίστηκε επιτροπή πραγματογνωμόνων – στην οποία μετέχουν ο αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (τομέας Σύνθεσης Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών) Φώτιος Ρήγας και το μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Χημικός Μηχανικός Κώστας Κρεμαλής – που θα εξετάσει τα δεδομένα του συγκεκριμένου ατυχήματος, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Χωρίς καμιά διάθεση κινδυνολογίας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τίθεται ένα ευρύτερο ερώτημα, σχετικά με όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (νομοθεσία ύστερα από το ατύχημα στο Sevezo): εάν διαθέτουν επικαιροποιημένα σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ). Και σε άμεση συνάρτηση με αυτό, επίσης, τίθεται το ερώτημα εάν οι γειτονικές επιχειρήσεις είναι ενήμερες και επαρκώς προετοιμασμένες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πιστεύουμε ότι το θέμα δεν μπορεί να αφεθεί στην καλή ή μη οργάνωση των επιχειρήσεων, αλλά οι αρμόδιες αρχές του ΥΠΕΧΩΔΕ, της
Νομαρχίας και του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να ελέγξουν την ετοιμότητα των επιχειρήσεων και την δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης γενικότερα στην περιοχή τους.

Σχόλια