Στρατηγική σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση των φυτοφαρμάκων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Η χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί αποδεδειγμένα απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες που δημιουργούν οι ουσίες αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12/7 νέα στρατηγική με στόχο τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα φυτοφάρμακα στην ΕΕ. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο της διάθεσης φυτοφαρμάκων στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει εθνικά σχέδια δράσης, την παροχή κατάρτισης τόσο στους επαγγελματίες χρήστες όσο και στους διανομείς, την πιστοποίηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων, την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και τον περιορισμό ή και την απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι αεροψεκασμοί απαγορεύονται με εξαίρεση ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.«Η διασφάλιση της χρήσης φυτοφαρμάκων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση για την ΕΕ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων και ότι θα μπορούν να ζουν σε ένα ασφαλές, καθαρό και πλούσιο περιβάλλον» δήλωσε ο
Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον.

Χάρη στα άμεσα οφέλη – ως επί το πλείστον οικονομικά – που προκύπτουν από τη χρήση τους, ιδίως για τους αγρότες, τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα και θεωρούνται εν γένει απαραίτητα για τα σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας. Η διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά αποτελεί το αντικείμενο εκτεταμένων ρυθμίσεων [1] .

Ωστόσο, η κακή χρήση (περιλαμβανομένης της υπέρμετρης χρήσης) φυτοφαρμάκων υποβαθμίζει την ποιότητα των υδάτων, του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους και ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των χρηστών, των κατοίκων, των διερχομένων και των καταναλωτών. Τα φυτοφάρμακα είναι επίσης δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, οξέα ή χρόνια, ανάλογα με το βαθμό και τη διάρκεια έκθεσης σε αυτά. Η περιβαλλοντική ρύπανση από τα φυτοφάρμακα είναι επίσης δυνατόν να προκαλέσει ανεπιθύμητες δυσμενείς επιδράσεις στη χλωρίδα και την πανίδα και, γενικότερα, να επιφέρει απώλεια της βιοποικιλότητας.

Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά η συνολική εικόνα παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Ανεπιθύμητες ποσότητες ορισμένων φυτοφαρμάκων ανευρίσκονται συχνά στο φυσικό περιβάλλον (ιδίως στα ύδατα) και κατάλοιπα που υπερβαίνουν τις κανονιστικές οριακές τιμές ανιχνεύονται ενίοτε σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Συνεπώς, πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες που ισχύουν στον τομέα αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι στην ΕΕ.

Nέα νομοθετική πρόταση
Η στρατηγική εκτίθεται σε ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από πρόταση οδηγίας πλαισίου που καθορίζει κοινούς στόχους και απαιτήσεις, παρέχοντας ωστόσο δυνατότητες παρέκκλισης ανάλογα με τις γεωγραφικές, γεωργικές και κλιματικές συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος.

Μαζί με τη νέα στρατηγική, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την αναθεώρηση της οδηγίας του 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (link to IP from SANCO).
Επίσης, η στρατηγική περιλαμβάνει δύο ακόμη νέες νομοθετικές προτάσεις που πρόκειται να εγκριθούν στο εγγύς μέλλον:
– τις βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ο νέος εξοπλισμός εφαρμογής φυτοφαρμάκων που διατίθεται στην αγορά,
– νέο κανονισμό σχετικά με τις στατιστικές που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Η στρατηγική θα τονώσει την έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη και τη χρήση αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων ουσιών και υπηρεσιών φυτοπροστασίας. Θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με λιγότερες επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστούν εμπορικές διέξοδοι για τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χημικών και μη. Η στρατηγική θα συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση και τη διασφάλιση της συμμετοχής του κοινού στη σύνταξη και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης που καταρτίζουν τα κράτη μέλη. Η συγκέντρωση δεδομένων θα ενισχυθεί προκειμένου να καθιερωθούν ευρωπαϊκοί δείκτες για τη μέτρηση της μείωσης των κινδύνων που οφείλονται στη χρήση των φυτοφαρμάκων. Τέλος, η στρατηγική θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση μιας νέας γενιάς φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών και, με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα.

Προς το παρόν, η στρατηγική περιορίζεται στη μεγαλύτερη ομάδα φυτοφαρμάκων, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε δεύτερο στάδιο, το πεδίο εφαρμογής της ενδέχεται να επεκταθεί στα βιοκτόνα, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οδηγίας του 1998 για τα βιοκτόνα [2]. Τα βιοκτόνα, δηλαδή τα απολυμαντικά, τα συντηρητικά ξύλου και τα αντιρρυπαντικά επιχρίσματα, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο άλλων επιβλαβών οργανισμών, εκτός εκείνων που καταστρέφουν τις καλλιέργειες και των ζιζανίων .

Η στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί μία από τις επτά θεματικές στρατηγικές που παρουσιάζει η Επιτροπή στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ για το Περιβάλλον. Οι λοιπές στρατηγικές αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, το θαλάσσιο περιβάλλον, την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων, τους φυσικούς πόρους, το αστικό περιβάλλον και το έδαφος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
http://ec.europa.eu/comm/environment/ppps/home.htm

[1] Κυρίως μέσω του νέου κανονισμού για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον οποίο ενέκρινε επίσης η Επιτροπή.
[2] Η οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά θεσπίστηκε το 1998.

Σχόλια