Ολοκληρώθηκε, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0
12
Γενικού ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε χθες 27 Ιουνίου 2006, στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και τα ακόλουθα :
1. Πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
2. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
3. Θεματική στρατηγική για την πρόληψη δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων
4. Θεματική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον
5. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
6. Στρατηγική για την Βιομάζα -Bιοκαύσιμα

Αναλυτικά :

1. Πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
Στο Συμβούλιο έγινε δημόσια συζήτηση και επετεύχθη συμφωνία επί της πρότασης της προεδρίας. Η Οδηγία για τις πλημμύρες αποτελεί συνέχεια της Οδηγίας–Πλαίσιο για τα νερά, και προβλέπει την κατάρτιση προκαταρκτικών και αναλυτικών σχεδίων αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμυρών με τη δημιουργία κατάλληλων χαρτών και τη λήψη μέτρων όπου αυτό απαιτείται. Το συμφωνηθέν κείμενο ορίζει ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σχεδίων αντιμετώπισης πλημμυρών την 22/12/2012. Ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης εξήρε τη σημασία της πρότασης Οδηγίας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα των Κ-Μ να λαμβάνουν απρόσκοπτα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά μέτρα, σε ό,τι αφορά τις λεκάνες απορροής που είναι κοινές με χώρες μη μέλη της ΕΕ.

2. Πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
Το Συμβούλιο διεξήγε συζήτηση γενικής προσέγγισης σχετικά με τη πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα Κ-Μ προσπάθησαν να εξευρεθεί συμφωνία σε μια σειρά θεμάτων όπως η ανάγκη λήψης υποχρεωτικών ή συμβουλευτικών ορίων ρύπανσης για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια (ΡΜ2,5), η ευελιξία εφαρμογής και τα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης.
Η χώρα μας εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη προώθηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας που θα βελτιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Στο σημείο αυτό, ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης υπενθύμισε αρχικώς ότι η Ελλάδα έχει πάρει θέση υπέρ των σχετικών πολιτικών που έχουν προταθεί από την Επιτροπή και αφορούν σε βελτίωση των συνθηκών ποιότητας της ατμόσφαιρας, όπως η λήψη αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές οχημάτων ΕURO-V και η πρόταση για τα «καθαρά» οδικά οχήματα, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Έλληνας Υφυπουργός, έλαβε θέση υπέρ της ανάγκης θέσπισης υποχρεωτικών ορίων για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οποία θεωρούνται πολύ επικίνδυνα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων στις πόλεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι για να εξασφαλίσει η Οδηγία την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα και να θέσει στόχους με το καλύτερο δυνατό όφελος, σε σχέση με το κόστος, πρέπει να επιτρέπει μια σχετική ευελιξία ώστε να λάβει υπόψη τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες για το κάθε κράτος-μέλος. Το θέμα αναμένεται ότι θα τεθεί για πολιτική συμφωνία στο επόμενο Συμβούλιο, τον Οκτώβριο 2006.

3. Θεματική στρατηγική για την πρόληψη δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων
Υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Θεματική Στρατηγική για τα απόβλητα. Ο κ. Καλογιάννης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ρητή αναφορά στις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων και την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, όπως επίσης και τη χρησιμοποίηση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) ως συμπληρωματικό εργαλείο στον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων και πιθανών εξαιρέσεων από την γενική ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων.

4. Θεματική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον
Αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των Υπουργών Περιβάλλοντος σχετικά με τα προς υιοθέτηση συμπεράσματα του Συμβουλίου για το αστικό περιβάλλον.
Η Ελλάδα έλαβε θέση υπέρ της στρατηγικής και πρότεινε στην Επιτροπή να δημιουργήσει τέτοια οικονομικά εργαλεία, ώστε να δώσει την κινητήρια δύναμη χρηματοδότησης έργων ανάπτυξης όπως π.χ. ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, που θα συμβάλουν σε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και θα εγγυηθούν την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η πρόταση της Ελλάδος υποστηρίχθηκε από αρκετά κράτη και η Προεδρία αναμόρφωσε το κείμενο συμπερασμάτων ώστε να συμπεριλάβει την ειδική αυτή δυνατότητα χρηματοδότησης.

5. Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για τους ΓΤΟ. Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξέταση των μακροχρόνιων συνεπειών των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων και στις επόμενες γενεές και στη δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας έγκρισης σε περίπτωση σημαντικών νέων επιστημονικών ζητημάτων. Ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι θα πρέπει να θεσπιστούν τα πλέον αυστηρά όρια τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ στους σπόρους και ειδικότερα σε αυτούς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε βιολογικές καλλιέργειες.
Περαιτέρω, ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης επεσήμανε ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό άξονα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής για τους ΓΤΟ και εστίασε τον προβληματισμό του στον εντοπισμό των ασαφειών των επιστημονικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε τη δυσκολία συνύπαρξης καλλιεργειών ΓΤΟ με άλλες καλλιέργειες στην Ελλάδα, δεδομένου του μικρού κλήρου, γεγονός που δίνει στη χώρα το δικαίωμα της πλήρους απαγόρευσης ΓΤΟ σε συγκεκριμένες περιοχές.

6. Στρατηγική για το Σχέδιο Δράσης Βιομάζας/Bιοκαυσίμων
Στο θέμα αυτό, έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κ-Μ για τις νέες πολιτικές Βιομάζας και Bιοκαυσίμων που θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η θέση της χώρας μας ήταν ότι οι δυο νέες πολιτικές είναι συμβατές, αλλά αυτό δεν αρκεί για μια συνολική εφαρμογή σε επίπεδο Ένωσης διότι απαιτείται προσεκτική και αειφορική επιλογή των τύπων και των τρόπων βιοκαλλιέργειας, που θα στηρίζεται στις κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες κάθε χώρας, τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και τις τοπικές ανάγκες αγοράς,
Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της περιβαλλοντικής αειφορίας, η Ελλάδα εκτιμά ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων μπορεί να αποβεί εις βάρος της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για την επιτυχή ανάπτυξη της πολιτικής βιομάζας-βιοκαυσίμων απαιτείται η δημιουργία ενός πλαισίου συνέργειας μεταξύ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και τομέων Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που θα έχει ως σκοπό την συνδυασμένη και συντονισμένη προσπάθεια για μια ισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τόσο στην παραγωγή βιομάζας όσο και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

7. ¶λλα Θέματα
Αντηλλάγησαν απόψεις και σε μια σειρά από άλλα θέματα, στα οποία μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας είχε η «Ευρωπαϊκή δράση σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία», για την οποία έγινε ενημέρωση από την Επιτροπή.
Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία αρκετών μεσογειακών χωρών, για τη διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την ξηρασία, ζητώντας την απόκτηση κοινής βάσης και στρατηγικής, κοινών κριτηρίων και χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη λειψυδρία και την ξηρασία. Ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης χαιρέτησε το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και υποστήριξε την περαιτέρω ενδυνάμωση της προσπάθειας προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα και να καταστεί εφικτή η άμεση διαμόρφωση συντονισμένων οριζόντιων δράσεων και προγραμμάτων.

Σχόλια