Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Συμβουλίου ως προς το LIFE+

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε την κοινή θέση που διατύπωσε χθες το Συμβούλιο Περιβάλλοντος σχετικά με το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE+». Η συναίνεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για το LIFE+ ακολουθεί τη μερική πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον παρελθόντα Δεκέμβριο από το Συμβούλιο, η οποία κάλυπτε όλες τις λεπτομέρειες εκτός από τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτικού μέσου.Η κοινή θέση αποφασίστηκε ως επακόλουθο της συμφωνίας του Απριλίου σχετικά με τις συνολικές δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το LIFE+ ανέρχεται σε 2,1 δισεκατ. € για το ανωτέρω διάστημα, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στην αναθεωρημένη πρότασή της. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 40% προορίζεται για δαπάνες στο τμήμα του προγράμματος με θέμα «φύση και βιοποικιλότητα».

Το «LIFE+ θα αποτελέσει ενιαίο, σύγχρονο και ευέλικτο μέσο χρηματοδότησης και προγραμματισμού πολλών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας. «Η εστίαση του προγράμματος σε συγκεκριμένα μέτρα θα συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ενδυνάμωση της δικτύωσης, της επικοινωνίας και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης θα βοηθήσει στη διασφάλιση του επιμερισμού της ορθής πρακτικής σε όλη την Ευρώπη και συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής.»

Το LIFE+ θα επιφέρει απλούστευση με τη συγκέντρωση ευρέως φάσματος υφισταμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων και μέσων σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Τα υφιστάμενα αυτά μέσα περιλαμβάνουν το τρέχον πρόγραμμα LIFE, τα προγράμματα Forest Focus και Urban, το πρόγραμμα χρηματοδότησης, εκ μέρους της ΓΔ Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και ένα γενικό Ταμείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικής.

Το LIFE+ θα καλύπτει και τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας του Έκτου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης (6ΠΠΔ, που καλύπτει την περίοδο από το 2002 έως το 2012) – αλλαγή του κλίματος· φύση και βιοποικιλότητα· υγεία και ποιότητα ζωής· φυσικοί πόροι και απόβλητα – καθώς και τις επτά θεματικές στρατηγικές του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα υποδιαιρείται σε τρία σκέλη:
LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα: αυτό επικεντρώνεται στην υλοποίηση των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων[1] και των αγρίων πτηνών [2] , καθώς και στον περαιτέρω εμπλουτισμό των γνώσεων που χρειάζονται για την ανάπτυξη, προεκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα·
LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση: αυτό καλύπτει τις υπόλοιπες προτεραιότητες του 6ΠΠΔ πέραν της φύσεως και βιοποικιλότητας, καθώς και στρατηγικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της ανάπτυξης, υλοποίησης και επιβολής πολιτικής·
LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του, το LIFE+ θα φέρει μια νέα στρατηγική θεώρηση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, με σαφέστερο επιμερισμό ευθυνών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Προσφέρει επίσης στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ελαστικότητα αντίδρασης στις διάφορες εθνικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές τους προτεραιότητες. Θα καταρτιστεί πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση εθνικών ετήσιων σχεδίων εργασίας προς εφαρμογή από εθνικούς οργανισμούς.
Ο Επίτροπος κ. Δήμας σχολίασε ως εξής: «Το ποσοστό της προβλεπόμενης κοινοτικής χρηματοδότησης των μέτρων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα είναι σε γενικές γραμμές αμετάβλητο σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα LIFE. Η σημερινή κοινή θέση του Συμβουλίου μας φέρει πλησιέστερα στη θέσπιση του νέου προγράμματος και καλώ τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την υλοποίησή του.»

Ιστορικό
Σε αντίθεση με το LIFE+, το υφιστάμενο πρόγραμμα LIFE βασίζεται καθαρά σε έργα, με τη στήριξη καινοτόμων πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης σε όλο το χώρο της ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υπό καθεστώς προσχώρησης, υποψήφιες και γειτονικές χώρες. Από το έτος 1992 έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το LIFE περίπου 2.500 έργα, με τα οποία ποσό 1,5 δισεκατ. € συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος.

[1] Οδηγία 92/43/EΟΚ
[2] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ

Σχόλια