Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης για το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, με το οποίο ολοκληρώνεται η Αυστριακή Προεδρία. Τα σημαντικότερα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Για το θέμα θα ληφθεί απόφαση.
2. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η Προεδρία επιθυμεί να δοθεί ένα σαφές στίγμα των προθέσεων του Συμβουλίου.
3. Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη δημιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επί της θεματικής Στρατηγικής, η οποία αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή της Επιτροπής προς τα κράτη – μέλη.
4. Θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον. Η Ε.Ε παρουσίασε τον Ιανουάριο 2006 την Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον. Η Στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
· Συμβουλευτικές κατευθύνσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και για σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών
· Δημιουργία υποδομών, τα επόμενα χρόνια, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, προς όφελος των τοπικών αρχών
· Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
· Διαδικτυακή πύλη για τις ανάγκες των τοπικών αρχών
Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε κοινά Συμπεράσματα για την θεματική Στρατηγική.
5. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +). Αναμένεται να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο κοινή θέση. Ο προϋπολογισμός του Life + για την περίοδο 2007 – 2013 προβλέπεται να ανέλθει σε 2.097 εκ. ευρώ.
6. Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ). Πρόκειται για θέμα που συζητείται τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα Συμβούλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1830/2003 που αφορά στην ιχνηλασιμότητα των Γ.Τ.Ο και την Οδηγία 2001/18.
7. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Βιοκαύσιμα και Σχέδιο Δράσης για τη Βιομάζα. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων στην κατεύθυνση των ενεργειών που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα “Σχέδιο Δράσης” μέχρι την άνοιξη του 2007 και των ωφελειών κάθε κράτους – μέλους από τη Στρατηγική για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα.

Σχόλια