Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη του κοινού και των ειδικών σχετικά με την καλή μεταχείριση των πειραματόζωων.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 19/6 διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου, διάρκειας εννέα εβδομάδων, για να εκφράσουν οι πολίτες και οι εμπειρογνώμονες τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Η ισχύουσα σχετική νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η μεταχείριση των πειραματόζωων και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι σε όσους διεξάγουν πειράματα σε ζώα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της εν λόγω νομοθεσίας και επιθυμεί να συνεκτιμήσει τις απόψεις της κοινής γνώμης.
Η διαβούλευση συνίσταται σε δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και είναι διαθέσιμο και στις 20 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους ειδικούς και διατίθεται μόνο στα Αγγλικά, παρέχει όμως τη δυνατότητα να διατυπωθούν αναλυτικότατες παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή δέχεται εισηγήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και από ειδικούς στους τομείς της καλής μεταχείρισης των ζώων, των δοκιμών σε ζώα, της ζωοτεχνίας, των φυσικών επιστημών (κυρίως βιολογία, ιατρική, φαρμακολογία και τοξικολογία) και στις νομικές και οικονομικές πτυχές των τομέων αυτών.

Ενδεικτικά, οι ερωτήσεις προς το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να βελτιωθεί το επίπεδο καλής μεταχείρισης/προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς;

Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό του χρόνου και του τρόπου χρησιμοποίησης των ζώων για πειραματικούς σκοπούς;

Πιστεύετε ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς συνιστά εμπόδιο για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα;

Πιστεύετε ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς;

Η διαβούλευση αυτή έχει διττό σκοπό: αφενός, να πληροφορηθεί η Επιτροπή τις απόψεις του κοινού σχετικά με τη χρήση ζώων σε πειράματα και με τους τρόπους βελτίωσης της μεταχείρισής τους και, αφετέρου, να δοθεί στους εμπειρογνώμονες η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα πρώτα πορίσματα της εκτίμησης αντικτύπου που διενεργήθηκε για τις εναλλακτικές δυνατότητες όσον αφορά την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το εισαγωγικό κείμενο για τη διαβούλευση και τα δύο ερωτηματολόγια διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Αυγούστου.
Οι απόψεις σας έχουν σημασία
Οι απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα βοηθήσουν την Επιτροπή στη μελέτη της αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (86/609/EΟΚ). Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση στις αρχές του 2007. Στη συνέχεια, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής (διαδικασία συναπόφασης).

Η οδηγία για την προστασία των πειραματόζωων
Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς αποτελεί τη βασική νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και για την αποτροπή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα.

Με την οδηγία επιδιώκεται να τεθεί υπό έλεγχο η χρήση των πειραματόζωων, απαιτώντας μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται πειράματα σε ζώα να διαθέτουν σχετική άδεια και επιβάλλοντας τη χρήση της αναισθησίας, ώστε να μην υφίστανται τα ζώα αδικαιολόγητους πόνους και ταλαιπωρία. Η οδηγία περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τη στέγαση και την περιποίηση τους, καθώς και για την κατάρτιση του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τα ζώα και επιβλέπει τα πειράματα. Αποσκοπεί επίσης στη μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα, απαιτώντας να μην διεξάγονται πειράματα σε ζώα, εάν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων που να αντικαθιστούν τις δοκιμές σε ζώα.
Η οδηγία εκδόθηκε το 1986 και έκτοτε δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά. Από το 1999, ωστόσο, η συνθήκη για την ΕΕ αναγνωρίζει επίσημα την ανάγκη καλής μεταχείρισης των ζώων. Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη, ορίζει τα εξής:
«Κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της Κοινότητας στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και της έρευνας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων, τηρώντας συνάμα τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν ιδίως τους λατρευτικούς τύπους, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά.»

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα περισσότερο έκδηλη η ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία. Το ισχύον κείμενο επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και δεν αντικατοπτρίζει τη σημαντική επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές, όπως η χρησιμοποίηση διαγονιδιακών ζώων (π.χ. ζώα που δημιουργούνται με εισαγωγή εξωτερικών γονιδίων), η ξενομεταμόσχευση (μεταμόσχευση ιστών, οργάνων ή κυττάρων που προέρχονται από άλλο ζωικό είδος) και η κλωνοποίηση. Οι τεχνικές αυτές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, την οποία δεν εξασφαλίζει η ισχύουσα οδηγία, ενώ δεν ρυθμίζει και τη χρήση ζώων με υψηλότερο βαθμό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, όπως τα πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου.

Γενικά στόχος της αναθεώρησης είναι να επιτευχθεί η εναρμονισμένη και ελεγχόμενη χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες με υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων και διαφανείς πρακτικές και στα 25 κράτη μέλη. Η οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει ίσους όρους λειτουργίας στα ιδρύματα και λοιπές εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν διαδικασίες σε ζώα. Προς τούτο, θα συνεκτιμηθούν η καλή μεταχείριση των ζώων, αφενός, και η επιθυμία της ΕΕ να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην έρευνα, αφετέρου. Η οδηγία θα αποτυπώσει επίσης τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοσή της, το 1986, μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου της Συνθήκης που προαναφέρθηκε, καθώς και ηθικούς και άλλους συναφείς προβληματισμούς.

Πληροφορίες για την εκτίμηση του αντίκτυπου των εναλλακτικών δυνατοτήτων όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση, συνδεθείτε στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

Σχόλια