Διαβούλευση επί του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012.

0
5
Αέριες εκπομπές

Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-20012, το οποίο εκπονήθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 2003/87/EK, και της ΚΥΑ 54409/2632/2004 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα. Το Εθνικό Σχέδιο καταχωρείται σήμερα στο διαδίκτυο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ στη δ/νση: www.minenv.gr
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η πρόσκληση για υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων πριν την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο που αναρτάται περιλαμβάνει την πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ επί της ποσότητας των δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν και την επιμέρους κατανομή της στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ , καθώς και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του.

Η διαβούλευση θα λήξει την 25η Ιουνίου 2006 . Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου μπορούν να αποσταλούν:
α) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eskde@minenv.gr
β) στο fax 210- 8646939
γ) ταχυδρομικά στη Δ/νση
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ/νση ΕΑΡΘ
Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών (ΓΕΔΕ)
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
(Τηλ. επικοινωνίας: 210-8677012, 8642445)

Σχόλια