Ύδατα κολύμβησης: Η μεγάλη πλειοψηφία των ακτών εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ΕΕ.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Η μεγάλη πλειοψηφία των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ-25 εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα καθαρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2005 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η αναλογία των περιοχών που πληρούν τα πρότυπα μειώθηκε ελαφρά στα παράκτια ύδατα και ακόμη περισσότερο στις περιοχές κολύμβησης εσωτερικών υδάτων, ήτοι στις λίμνες και τους ποταμούς. Η έκθεση που κατατίθεται ακριβώς πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του ύδατος σε εκατομμύρια ανθρώπους που επισκέπτονται τις ακτές της Ευρώπης κάθε καλοκαίρι. Ενώ το 96% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης ανταποκρίθηκε στα υποχρεωτικά πρότυπα της οδηγίας [1]
της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης κατά το παρελθόν έτος, η αναλογία των εσωτερικών υδάτων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα συνέχισε την καθοδική της πορεία εμφανίζοντας μείωση περίπου 4% και περιοριζόμενη τελικά με τον τρόπο αυτό σε ποσοστό 86%. Οι παρατηρούμενες μειώσεις ως επί το πλείστον οφείλονται σε ανεπαρκείς δειγματοληψίες της ποιότητας του ύδατος που έχουν ως αποτέλεσμα να θεωρούνται τα ύδατα ότι δεν πληρούν τα πρότυπα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι τα νερά εξακολουθούν να είναι καθαρά για τους λουόμενους σε ποσοστό υψηλότερο του 95% των ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών κολύμβησης. Ωστόσο, ανησυχώ λόγω της μείωσης του ποσοστού συμμόρφωσης των περιοχών κολύμβησης εσωτερικών υδάτων και θα παρότρυνα τις δημόσιες αρχές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και τον καθαρισμό των ακτών.»

Σύνοψη των αποτελεσμάτων
Στην έκθεση συνοψίζονται πλήρη αποτελέσματα για 20.914 περιοχές κολύμβησης στην ΕΕ των 25, εκ των οποίων 14.230 παράκτιες και 6.684 εσωτερικών υδάτων.
Τέσσερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ-10 υπέβαλαν δεδομένα για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος, πρόκειται για την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα και την Πολωνία. Ωστόσο, στα εν λόγω κράτη μέλη ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο ανεπαρκών δειγματοληψιών ήταν υψηλότερος και ανήλθε σε ποσοστό 39% των παράκτιων και 43% των περιοχών κολύμβησης εσωτερικών υδάτων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν ουσιαστικά τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τη μη συμμόρφωση των κολυμβητικών περιοχών για το σύνολο της ΕΕ-25. Στα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη της ΕΕ-10 που υπέβαλαν σχετική έκθεση για δεύτερη φορά, παρατηρήθηκε σαφής συνολική βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Παράκτια ύδατα
Για τις παράκτιες περιοχές κολύμβησης, η αναλογία των περιοχών που πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα μειώθηκε ελαφρά από 96,7% το 2004 σε 96,1% κατά το παρελθόν έτος. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες – αύξηση του αριθμού των περιοχών στις οποίες απαγορεύθηκε κάθε κολυμβητική δραστηριότητα επειδή η ποιότητα του νερού δεν ανταποκρινόταν στα ισχύοντα πρότυπα και ανεπαρκής δειγματοληψία, που είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθούν οι περιοχές ότι δεν πληρούν τα πρότυπα.
Ο αριθμός των παράκτιων περιοχών κολύμβησης που πληροί τις αυστηρότερες αλλά μη δεσμευτικές “κατευθυντήριες” (ενδεικτικές) τιμές αυξήθηκε από 88,5% το 2004 σε 89,1%.

Τα εσωτερικά ύδατα
Τα αποτελέσματα για τα γλυκέα ύδατα είναι λιγότερο ενθαρρυντικά. Σε ό,τι αφορά τα υποχρεωτικά πρότυπα, το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε σε 85,6%, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση σε σύγκριση με το 89,4% του 2004 και το 92,4% του 2003. Ωστόσο, η μείωση οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση του αριθμού των περιοχών κολύμβησης που είχαν αποτελέσει αντικείμενο ανεπαρκών δειγματοληψιών.
Η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές αλλά δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, εξακολούθησε επίσης να μειώνεται φθάνοντας σε ποσοστό 63,1% κατά το παρελθόν έτος από 66,5% το 2004 και 67,9% το 2003. Κύρια αιτία του εν λόγω φαινομένου ήταν η ανεπαρκής δειγματοληψία.

Η διαγραφή περιοχών κολύμβησης από τους επίσημους καταλόγους
Κατά το παρελθόν έτος, τα κράτη μέλη διέγραψαν 103 επιπλέον παράκτιες περιοχές κολύμβησης και 223 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης από τους εθνικούς καταλόγους περιοχών κολύμβησης που υπόκεινται στα πρότυπα της οδηγίας. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 11 κρατών μελών για τη διαγραφή από τους εν λόγω καταλόγους περίπου 7.000 περιοχών από το 1990. Η Επιτροπή ανησυχεί διότι θεωρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή των περιοχών κολύμβησης από τους καταλόγους επιχειρείται με στόχο να αποκρυβούν προβλήματα ρύπανσης και να βελτιωθούν τεχνητά τα αποτελέσματα που αφορούν τη συμμόρφωση.

Πού βρίσκονται οι κολυμβητικές περιοχές;
Βάσει της νομοθεσίας [2] που εγκρίθηκε το 1992, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες για κάθε περιοχή κολύμβησης. Ωστόσο, το 2005 δεν διατέθηκαν ανάλογες πληροφορίες για 2.300 περιοχές, ήτοι για το 11% επί του συνόλου, ενώ για πολλές άλλες, οι κοινοποιηθείσες γεωγραφικές συντεταγμένες ήταν εσφαλμένες. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ακτές δεν μπορούσαν να χαρτογραφηθούν επακριβώς στους εθνικούς χάρτες για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του 2005 που εκπόνησε η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.

Η αναθεώρηση της οδηγίας
Μετά από τη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο, εξεδόθη αναθεωρημένη οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία ενημερώνει και απλοποιεί τα υφιστάμενα πρότυπα. Η νέα οδηγία θα εφαρμοστεί σταδιακά έως ότου ανακληθεί στα τέλη του 2014 η ήδη ισχύουσα οδηγία.

Μορφή της έκθεσης
Σύνοψη της έκθεσης διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες, ενώ οι λεπτομερείς εθνικές εκθέσεις διατίθενται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης στη διεύθυνση
http://www.ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.htmlΟ εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει επίσης χάρτες και καταλόγους των περιοχών κολύμβησης καθώς και λειτουργίες αναζήτησης.
Παρατίθεται επίσης κατάλογος των περιοχών που διεγράφησαν το 2004.

[1] Οδηγία 76/160/EΟΚ περί της ποιότητας των υδάτων κολυμβήσεως
[2] Απόφαση 92/446/EΟΚ περί των ερωτηματολογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τομέα των υδάτων

Σχόλια