Ωκεανοί και θάλασσες: η νέα αντίληψη της Ευρ. Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική.

0
6
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα μια πράσινη βίβλο με τίτλο “Προς μια μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες”, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα πώς επιθυμούν να διαχειριζόμαστε τις θάλασσες και τους ωκεανούς και δρομολογείται μια από τις μεγαλύτερες διαδικασίες διαβούλευσης του κοινού στην ιστορία της ΕΕ. Η σφυγμομέτρηση ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση τόσο του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει η θάλασσα ως κινητήρια δύναμη για την ευμάρεια της Ευρώπης, όσο και του δυναμικού που διαθέτει όσον αφορά την προσφορά περισσότερων θέσεων απασχόλησης και μεγαλύτερης ευημερίας. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής θα βοηθήσουν την Επιτροπή να υιοθετήσει μια νέα αντίληψη για μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται με την πράσινη βίβλο είναι: «Μπορούμε να διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας ασύνδετα και αποσπασματικά; Μήπως έφθασε η ώρα για τη θέσπιση μιας πραγματικά ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής η οποία θα αποδεσμεύσει το αναξιοποίητο δυναμικό από απόψεως ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος; Εάν ναι, ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν;»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία δήλωσε τα εξής :«Η Ευρώπη έχει επί μακρόν ωφεληθεί από τις ναυτιλιακές δραστηριότητές της. Εντούτοις, οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για την αύξηση της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών. Η πράσινη βίβλος που δημοσιεύεται σήμερα, δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να σκεφθούμε από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί αυτό. Προτρέπω όλους να εκφράσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν μια μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική για την Ένωση, με την οποία θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ενώ παράλληλα θα προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον».

«Όπως αυξάνονται και διαφοροποιούνται οι ναυτιλιακές δραστηριότητές μας, έτσι αυξάνονται και διαφοροποιούνται οι ανάγκες συντονισμού και σχεδιασμού προκειμένου να αποφευχθούν οι διαμάχες και να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη που αποκομίζουμε από τη θάλασσα. Μια σφαιρική προσέγγιση θα μπορούσε να μας επιτρέψει να συνδυάσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για σχέδιο στο οποίο τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι, οι ΜΚΟ και το κοινό έχουν συμφέρον να βρουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι σχέσεις μας με τη θάλασσα στο μέλλον», είπε ο Joe Borg, Eυρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις.

Οι μεταφορές, η ναυτιλία, το εμπόριο, οι κλάδοι παράκτιων και λιμενικών δραστηριοτήτων, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα καθώς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής από παραδοσιακές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η θαλάσσια έρευνα, ο τουρισμός – αναρίθμητοι τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν συχνά ο ένας τον άλλον και μπορούν να έχουν επιπτώσεις στους ωκεανούς μας και στην ποιότητα της ζωής την οποία συντηρούν. Επίσης, παρά πολύ συχνά, οι κλάδοι με επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον λειτουργούν ανεξάρτητα – καθένας από αυτούς διαθέτει τις δικές του δομές, αντιπροσωπεύουν τη δική τους φιλοσοφία και όραμα και λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες. Επιπλέον, εξαρτώνται όλοι από τους ίδιους πόρους.

Η πράσινη βίβλος επιδιώκει να υπογραμμίσει τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση των διαφόρων αυτών τομέων – τις μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες συχνά αγνοούνται από τις υφιστάμενες διαδικασίες. Για παράδειγμα, υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σταθμίζεται η ανάπτυξη λιμενικών υποδομών σε σχέση με την προστασία τοπικών οικοσυστημάτων, με την προαγωγή της παράκτιας υδατοκαλλιέργειας και την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς επίσης και με τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης από το εξωτερικό εμπόριο. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, τα αλιευτικά σκάφη, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα σκάφη αναψυχής, οι εταιρείες πετρελαίου και τα αιολικά πάρκα αγωνίζονται να βρουν θέση στα όλο και περισσότερο συνωστισμένα ύδατά μας. Τονίζει επίσης το γεγονός ότι η σύγκλιση αυτή μυριάδων διαφορετικών θεμάτων δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα, δεδομένου ότι αντανακλά τον πλούτο και την ποικιλότητα που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές θάλασσες.

Τίθεται το ερώτημα: είναι πράγματι δυνατόν να συνεχιστεί η διαχείριση και η ανάπτυξη όλων των διαφορετικών και συχνά επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων αυτών ανεξάρτητα μεταξύ τους, ή μήπως έφθασε πλέον η ώρα για την Ευρώπη να επενδύσει σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση προκειμένου να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας σφύζουσας και αειφόρου ναυτιλιακής οικονομίας για τον 21ο αιώνα και επέκεινα.

Η πράσινη βίβλος είναι αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής που λήφθηκε τον Μάρτιο του 2005 για την κίνηση διαδικασίας διαβούλευσης για το μέλλον των ευρωπαϊκών θαλασσών. Ο Πρόεδρος Barroso ζήτησε από τον Επίτροπο Borg “να διευθύνει μια ομάδα εργασίας σε ναυτιλιακά θέματα με στόχο τη δρομολόγηση μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης για μια μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική για την Ένωση”. Η πράσινη βίβλος είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που στηρίχθηκε στην εντατική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ επτά Επιτρόπων. Εκτός από τον κ. Borg, συμμετείχε ο κ. Verheugen υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ο κ. Barrot υπεύθυνος για τις μεταφορές, ο κ. Δήμας υπεύθυνος για το περιβάλλον, η κα Hubner υπεύθυνη για την περιφερειακή πολιτική, ο κ. Potocnik υπεύθυνος για την έρευνα και ο κ. Piebalgs υπεύθυνος για την ενέργεια. Και άλλοι Επίτροποι συμμετείχαν επίσης όταν οι συζητήσεις αφορούσαν θέματα που άπτονταν του χαρτοφυλακίου τους.

Τα ζητήματα που ανακινούνται στην πράσινη βίβλο θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης σε διάφορες εκδηλώσεις που θα οργανωθούν σε διάφορα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να συνεισφέρετε στη συζήτηση, παρακαλείστε να ανατρέξετε στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

Σχόλια