Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

. Δελτίο τύπου Ευρ.Επιτροπής (22/5/2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία καθορίζεται φιλόδοξη πολιτική προσέγγιση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η θέσπιση προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και σκιαγραφεί τις ευθύνες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Παράλληλα διευκρινίζονται οι δείκτες παρακολούθησης της συντελούμενης προόδου και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα αξιολογήσεων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης τι χρειάζεται να γίνει για να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ικανοποιηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της μείωσής της παγκοσμίως. Παράλληλα δημιουργείται συμβουλευτικός μηχανισμός ο οποίος θα διευκολύνει τους ιθύνοντες να αξιοποιούν καλύτερα τις ήδη υφιστάμενες γνώσεις κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: “Η εξάλειψη φυτικών και ζωικών ειδών αποτελεί οριστική απώλεια για την ανθρωπότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας της ζωής στη διατήρηση της υγείας των οικοσυστημάτων που με τη σειρά τους στηρίζουν την ευμάρεια και ευημερία μας. Γνωρίζουμε τι χρειάζεται να γίνει. Η ανακοίνωση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 θα μας διευκολύνει να συγκεντρώσουμε όλους τους παράγοντες και πόρους ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει”.

Στην ανακοίνωση εντοπίζονται τέσσερις καθοριστικής σημασίας πολιτικοί τομείς –βιοποικιλότητα στην ΕΕ, ΕΕ και παγκόσμια βιοποικιλότητα, βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίματος, γνωστικό υπόβαθρο. Για την κάλυψη των ανωτέρω τομέων προτείνονται 10 στόχοι προτεραιότητας με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα πλέον σημαντικά οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη, δράσεις στην ευρύτερη ύπαιθρο και το θαλάσσιο περιβάλλον, μεγαλύτερη συμβατότητα της περιφερειακής ανάπτυξης με τη φύση, μείωση των επιπτώσεων των αλλοχθόνων ειδών μεγάλης διεισδυτικότητας, αποτελεσματική διεθνής διακυβέρνηση, υποστήριξη της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της διεθνούς ανάπτυξης, μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου.

Η ανακοίνωση προτείνει τέσσερα μέτρα υποστήριξης που σχετίζονται με την εξασφάλιση της δέουσας χρηματοδότησης, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικοδόμηση εταιρικών συνεργασιών και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής του κοινού.

Ρήξη με το παρελθόν
Πρόκειται για ουσιαστική ρήξη ως προς το παρελθόν, δεδομένου ότι η ανακοίνωση προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διευκρινίζονται συγκεκριμένες δράσεις και συνοψίζεται η ευθύνη των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Παράλληλα περιέχει δείκτες για την παρακολούθηση της συντελούμενης προόδου και ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αξιολογήσεις. Τέλος, η ανακοίνωση αποτελεί την αφετηρία του διαλόγου για τη διαμόρφωση μιας πιο μακροπρόθεσμης θεώρησης της βιοποικιλότητας.

Η βιοποικιλότητα είναι υπόβαθρο για τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα (τρόφιμα, καύσιμα, ίνες, ποιότητα του αέρα, ροή και ποιότητα του ύδατος, γονιμότητα του εδάφους και κύκλος των θρεπτικών συστατικών). Επιπλέον, πρόκειται για καθοριστικής σημασίας τουριστικό πόρο. Εντούτοις, περίπου τα δύο τρίτα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα εμφανίζουν παγκοσμίως μείωση. Στην ΕΕ η συγκεκριμένη συρρίκνωση εκφράζεται με την κατάρρευση των αλιευτικών αποθεμάτων, τη διαδεδομένη καταστροφή των εδαφών, τις δαπανηρές ζημίες από τις πλημμύρες και την εξαφάνιση πολλών μορφών άγριας ζωής. Από πολλές απόψεις η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί σοβαρότερη απειλή από την αλλαγή του κλίματος, δεδομένου ότι από κάποιο σημείο και ύστερα οι προκαλούμενες ζημίες κατά την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων είναι μη αντιστρεπτές και, όπως συμβαίνει και με τα είδη, η εξάλειψή τους είναι οριστική.

Στην ΕΕ έχει ως επί το πλείστον συγκροτηθεί το πλαίσιο για την άσκηση πολιτικής με στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. Το Natura 2000, ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών για όλη την ΕΕ, καλύπτει πλέον το 18% της επικράτειας των κρατών της ΕΕ-15, ενώ παράλληλα επεκτείνεται τώρα στα δέκα νέα κράτη μέλη καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές. ¶λλες περιβαλλοντικές πολιτικές εξασφαλίζουν τη μείωση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλόμενων στη ρύπανση ή στα κακοσχεδιασμένα αναπτυξιακά έργα. Με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής βελτιώνονται οι ευκαιρίες που προσφέρονται στη βιοποικιλότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξασφαλίζεται ουσιαστική χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο τη βιοποικιλότητα.

Ως επί το πλείστο η παγκόσμια βιοποικιλότητα απαντά στις αναπτυσσόμενες χώρες και η απώλειά της πλήττει πρωτίστως τις πτωχότερες από αυτές. Η σύμβαση 1992 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλομορφία (CBD) ορίζει το πλαίσιο για την ανάληψη παγκόσμιας δράσης και η ΕΕ προάγει ενεργώς την αποτελεσματική της εφαρμογή. Με τη νέα αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ αναμένεται να βελτιωθεί η αντιμετώπιση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το 2001, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ανέλαβαν τη δέσμευση να ανακόψει η ΕΕ την απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010 και ένα έτος αργότερα τα συμβαλλόμενα μέρη της CBD και 130 ηγέτες από όλο τον κόσμο δεσμεύθηκαν να επιτύχουν την ουσιαστική μείωση του παγκόσμιου ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας επίσης έως το 2010. Στα μισά του δρόμου για την επίτευξη των στόχων του 2010 παρατηρείται κάποια πρόοδος στην ΕΕ αλλά ο ρυθμός και ο βαθμός εφαρμογής των προβλεπόμενων δράσεων ήταν ανεπαρκής. Εν γένει η προσφάτως εκτελεσθείσα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών αξιολόγηση των οικοσυστημάτων επ’ ευκαιρία της χιλιετίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να καταβληθεί άνευ προηγουμένου προσπάθεια για να επιβραδυνθεί ουσιαστικά η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010.

Η βιοποικιλότητα της ΕΕ, σε μεγάλο μέρος της, παραμένει πολύ υποβαθμισμένη και εξακολουθεί να συρρικνώνεται. Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2010 είναι ακόμη εφικτή, αλλά θα απαιτηθεί επιτάχυνση της εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Ο Επίτροπος κ. Δήμας τόνισε ότι “η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και στόχο πρωταρχικής σημασίας για την ανθρωπότητα”.

Μαγνητοσκοπημένο ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τη στρατηγική διατίθεται δωρεάν στους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα δίκτυα μέσω της διεύθυνσης: http://www.tvlink.org

Σχόλια