Σεμινάριο από το ΕΚΚΕΧΜ με τίτλο: Η εμπορία εκπομπών και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

0
8
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα (ΚΥΑ 54409/2632/27-12-04) και οι υποχρεώσεις που αυτό επιφέρει θα έχουν επιπτώσεις στην περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση της λειτουργίας των 163 βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο Σύστημα, αλλά και του βιομηχανικού τομέα γενικότερα. Σκοπός του σεμιναρίου αυτού αποτελεί η ενημέρωση και κατάρτιση στα θέματα που σχετίζονται με το Σύστημα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τις σημαντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του, αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα αυτή «περιβαλλοντική αγορά». Ειδικότερα, θα εξεταστούν τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και η συνεισφορά τους σε αυτό, οι Διεθνείς και Εθνικές Δεσμεύσεις (Πρωτόκολλο του Κιότο, Οδηγία 2003/87, Οδηγία 2004/101, Απόφαση 2004/156 και ΚΥΑ 54409/2632 ), η παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών από την πλευρά των εγκαταστάσεων, η επαλήθευση των ετήσιων εκθέσεων εκπομπών και τέλος οι συναλλαγές των Δικαιωμάτων Εκπομπών και γενικά οι απαιτούμενες ενέργειες των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων στη νέα αυτή αγορά του ¶νθρακα (πχ. ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών με χρήση κατάλληλων τεχνολογιών όπως η εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η εξοικονόμηση ενέργειας).

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας, ενέργειας και περιβάλλοντος του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους συμβούλους επιχειρήσεων και όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με την Εμπορία Εκπομπών και ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα ενέργειας, τεχνολογίας περιβάλλοντος και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
– Ιατρίδης Μηνάς, Ενεργειακός Μηχανικός MSc, ΚΑΠΕ
– Καραβανάς Αλέξανδρος, Χημικός Μηχανικός, ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
– Μπαδογιάννης Στράτος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ
– Πολίτη Ελπίδα, Τοπογράφος Μηχανικός MSc, ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
– Σιούλας Κωνσταντίνος, Περιβαλλοντολόγος MSc, ΚΑΠΕ
– Χρονόπουλος Γιώργος, Δρ Φυσικός, ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Σ. Πούλου, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)
10.00 – 11.30 Διεθνείς και Εθνικές Δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – «Ευέλικτοι Μηχανισμοί» Πρωτοκόλλου του Κιότο (Κ. Σιούλας)
11.45 – 13.15 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών – Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Η σύνδεση με τους υπόλοιπους «ευέλικτους μηχανισμούς» του Πρωτοκόλλου του Κιότο – Οδηγία 2004/101/ΕΚ (Κ. Σιούλας)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Αέρια του Θερμοκηπίου, Αέρια βιομηχανική ρύπανση (Γ. Χρονόπουλος)
16.00 – 17.30 Βιομηχανία και Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Γ. Χρονόπουλος)

06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
09.00 – 10.30 Ελληνική Πολιτική για την Κλιματική Αλλαγή (Ε. Πολίτη)
10.45 – 12.15 Εφαρμογή της Εμπορίας Εκπομπών στην Ελλάδα, ΚΥΑ 54409/2632 (Ε. Πολίτη)
1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (Ε. Πολίτη)
12.15 – 13.15 Γεύμα
13.15 – 14.45 Παρακολούθηση Εκπομπών – Υπολογισμοί, Μετρήσεις (Α. Καραβανάς)
15.00 – 16.30 Ετήσια Αναφορά Εκπομπών (Α. Καραβανάς)

07 Ιουνίου 2006
09.00 – 10.30 Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων Εκπομπών (Σ. Μπαδογιάννης)
10.45 – 12.15 Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων Εκπομπών (Σ. Μπαδογιάννης)
12.15 – 13.15 Γεύμα
13.15 – 14.45 Υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων τεχνικών – μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας στην ελληνική Βιομηχανία (Μ. Ιατρίδης)
15.00 – 16.30 Αγορά ¶νθρακα – Συναλλαγές Δικαιωμάτων – Εθνικό Μητρώο –
Προετοιμασία των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Διασφάλιση Ποιότητας, Διαχείριση Δεδομένων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), (Κ. Σιούλας)
16.45 – 17.30 Τεστ & Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Παρατηρήσεις / προτάσεις
(Σ. Πούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 ή 90 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
5-7 Ιουνίου 2006. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα. Ημερομηνία υποβολής στον ΟΑΕΔ: 30/05/2006

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 450 € , Μη μέλη : 500 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ημέρες (24 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονιστής του σεμιναρίου
Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Σιούλας Κώστας.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια