Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας θα συζητήσει στον Ο.Η.Ε. το μέλλον της βιώσιμης ενέργειας.

0
2
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υπουργικό σκέλος της 14ης συνόδου της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (CSD), στη Νέα Υόρκη, από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2006. Στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα ζητήματα αειφόρου ενέργειας, αλλαγής του κλίματος, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βιομηχανικής ανάπτυξης. Ο Επίτροπος θα υποστηρίξει ενεργειακές πολιτικές που βελτιώνουν την πρόσβαση των φτωχότερων πληθυσμών στις ενεργειακές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούν παγκοσμίως την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.Ο κ. Δήμας θα ανακοινώσει επίσης την έναρξη λειτουργίας της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον ενεργειακό τομέα, μέσω της οποίας θα διατεθούν 220 εκατομ. ευρώ για έργα βελτίωσης της πρόσβασης στην ενέργεια, ειδικότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική.

Η διαδικασία της CSD μας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να θέσουμε την υφήλιο σε τροχιά αειφόρου ενέργεια. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας, την επέκταση των αγορών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προώθηση καθαρότερων ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές. Με τον τρόπο αυτό, θα βελτιωθούν, αφενός η πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και, αφετέρου, η προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρόσβαση στην ενέργεια και στις ενεργειακές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ιδίως δε για την εκρίζωση της φτώχειας. Πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες ζουν σήμερα χωρίς πρόσβαση στην ενέργεια και σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, στηριζόμενοι κυρίως στην παραδοσιακή βιομάζα. Μέσω της νέας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, η οποία θα στηρίξει την ενεργειακή πρωτοβουλία της ΕΕ, θα διατεθούν εφέτος 220 εκατομ. ευρώ για έργα βελτίωσης της πρόσβασης στην ενέργεια στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (AΚΕ).

Ταυτόχρονα, είναι επείγουσα ανάγκη να περιοριστούν τα προβλήματα περιβάλλοντος και υγείας που συνδέονται με τη ενέργεια, ιδίως εκείνα που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ως εκ τούτου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έχουν προτεραιότητα στο θεματολόγιο της ΕΕ στην CSD14. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και εμπεριέχουν δυναμικό οικονομικής μεγέθυνσης, κυρίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες.

Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό αυτό, χρειάζεται ένα σταθερό μακροπρόθεσμο πολιτικό πλαίσιο. Η CSD μας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό διεθνές πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ένα πραγματικό παγκόσμιο άλμα και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία.

Ο Συνασπισμός του Γιοχάνεσμπουργκ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (JREC), όπου προεδρεύουν η Επιτροπή και το Μαρόκο, έχει προωθήσει με επιτυχία, από τη σύστασή του το 2002, τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή συγκροτεί τώρα έναν καινοτόμο μηχανισμό δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης, επιδιώκοντας να συμπληρώσει τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση των φορέων ανάπτυξης επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στη CSD14 θα εξεταστεί επίσης η αειφορία της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ως ενεργοβόρος τομέας, η βιομηχανία αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η προώθηση προτύπων αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής θα έχει καίρια σημασία. Παράλληλα, η βιομηχανική ανάπτυξη είναι το κλειδί για τη επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων.

Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν, τώρα, είναι να βρεθεί τρόπος να αυξηθούν οι επενδύσεις σε αειφόρο βιομηχανική ανάπτυξη, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εισοδήματα, μεταξύ άλλων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιστορικό
Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (CSD) έχει την εντολή να επανεξετάζει την πρόοδο που σημειώνει η εφαρμογή των συμπερασμάτων της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, του 2002. Οι εργασίες της CSD έχουν οργανωθεί σε διετείς πολιτικούς κύκλους, που συνίστανται σε μία σύνοδο επανεξέτασης, ακολουθούμενη από σύνοδο χάραξης πολιτικής. Η σύνοδος της 1 – 12 Μαΐου 2006, η CSD14, είναι αφιερωμένη στην επισκόπηση, σε παγκόσμια κλίμακα, της εφαρμογής των δεσμεύσεων του Γιοχάνεσμπουργκ στους τομείς της ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και της βιομηχανικής ανάπτυξης, προκειμένου να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές, όπως και οι πιο πιεστικές προκλήσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Το 2007, στη σύνοδο χάραξης πολιτικής, τη CSD15, θα αποφασιστούν συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων.
Στη CSD14 προεδρεύει ο κ. Aleksi Aleksishvili, Υπουργός Οικονομίας της Γεωργίας, και θα συμμετάσχουν υπουργοί από 100 χώρες περίπου, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/wssd/csd_14_en.html

Σχόλια