Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον από τον ΠΑΣΕΠΠΕ.

0
8
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και την στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Πρόκειται για το Ελληνικό τμήμα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment) που ξεκίνησαν το 1987 και απονέμονται κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) σε επιχειρήσεις των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και των προς ένταξη χωρών. Στόχος των Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον είναι η ανάδειξη περιβαλλοντικών πρακτικών από επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του οικολογικού προϊόντος και της καθαρής τεχνολογίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με στόχο την απρόσκοπτη και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για την άρτια διεξαγωγή και διαφάνεια του θεσμού, τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον συντονίζονται από ειδική 15 μελή Επιτροπή, η οποία αποτελεί και την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, και απαρτίζεται από εκπροσώπους από τους εξής φορείς: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Ανάπτυξης, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, ΕΛΟΤ, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ένωση Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, Πανελλήνιο Σύλλογο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
Στην πρώτη ελληνική διοργάνωση των Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον υπέβαλλαν υποψηφιότητα 17 ελληνικές επιχειρήσεις διεκδικώντας ένα βραβείο στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Το Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Management award for sustainable development) απονέμεται σε έναν οργανισμό με ξεκάθαρη στρατηγική στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει σαφείς στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, δείκτες για τον έλεγχο και την δημοσιοποίηση της επίδοσής του, να υπάρχει δέσμευση στην πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης με βάση τα αναγνωρισμένα πρότυπα (EMAS, ISO 14001), και να έχει αναπτύξει μηχανισμούς για την εφαρμογή θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κατηγορία 2: Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος
Το Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος (Product Award for sustainable development) απονέμεται σε έναν οργανισμό που έχει αναπτύξει ένα προϊόν ή υπηρεσία που συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να αποτελεί ένα νέο ή τροποποιημένο σχέδιο ή μια καινοτόμο εφαρμογή ενός ήδη υπάρχοντος. Το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη χρήση των φυσικών πόρων και των τοξικών υλικών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, να είναι οικονομικά βιώσιμο και η συνολική διαδικασία παραγωγής-κατανάλωσης να συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο.

Κατηγορία 3: Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας
Το Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας (Process award for sustainable development) απονέμεται σε έναν οργανισμό που έχει αναπτύξει ή εφαρμόζει μία νέα τεχνολογία παραγωγής που συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η τεχνολογία μπορεί να αναφέρεται σε μια τελείως νέα εφαρμογή ή σε μια καινοτόμο τεχνική μιας ήδη υπάρχουσας. Η τεχνολογία θα πρέπει να αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων, να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του παραγόμενου προϊόντος, να προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αποφεύγει τη χρήση βλαβερών ουσιών και να μειώνει τις εκπομπές και τα απόβλητα. Οι εφαρμογές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική πρόοδο σε αυτό που θεωρείται ως «βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία ή τεχνική» μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελετή Απονομής Ελληνικών Βραβείων
24 Μαΐου 2006

Η Τελετή Απονομής των Πρώτων Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον θα διοργανωθούν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ) στο Μέγαρο Μουσικής υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:

www.paseppe.gr

Σχόλια