Ο Επίτροπος κ. Δήμας χαιρετίζει τη συμφωνία συνδιαλλαγής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις μπαταρίες.

0
7
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, χαιρέτισε τη συμφωνία συνδιαλλαγής σχετικά με τη νέα οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) που επετεύχθη σήμερα (Το econews με χθεσινό του άρθρο είχε προαναγγείλει τη συμφωνία). Η νέα οδηγία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη συλλογή και ανακύκλωση των πάσης φύσεως ηλεκτρικών στηλών στην ΕΕ, στο τέλος του ωφέλιμου κύκλου ζωής τους, και την πρόληψη της αποτέφρωσης και της διάθεσής τους ως απορριμμάτων. Οι απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, λόγω των βαρέων μετάλλων που περιέχουν. Η σημερινή συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης των μικρών παραγωγών από τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων των ηλεκτρικών στηλών, την απαίτηση να είναι οι ηλεκτρικές στήλες αφαιρέσιμες από τις συσκευές για να μπορούν να ανακυκλώνονται, καθώς και την απαίτηση αναγραφής της χωρητικότητας της μπαταρίας στην ετικέτα, για σκοπούς πληροφόρησης του καταναλωτή.
Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε τα εξής: “Η ΕΕ αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην εγγύηση ότι οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές δεν προκαλούν πλέον περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, λόγω των βαρέων μετάλλων που περιέχουν Είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις διατάξεις της νέας οδηγίας για τις μπαταρίες. Όσο συντομότερα αρχίσουμε να συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον.”

Ιστορικό
Με τη νέα οδηγία τίθενται ελάχιστοι στόχοι συλλογής σε ποσοστό 25% και 45% των μέσων ετήσιων πωλήσεων κατά την τελευταία τριετία, προς επίτευξη τέσσερα και οκτώ έτη, αντιστοίχως μετά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Η νέα οδηγία επιβάλλει επίσης την ανακύκλωση των συλλεγόμενων ηλεκτρικών στηλών. Στη συμφωνία συνδιαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν στο 50% ως στόχο ανακύκλωσης των πάσης φύσεως ηλεκτρικών στηλών που δεν περιέχουν κάδμιο ή μόλυβδο, ποσοστό το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε αρχικώς να αυξήσει σε 55%.
Για τις μπαταρίες που περιέχουν κάδμιο και μόλυβδο καθορίζονται επίσης ειδικοί στόχοι ανακύκλωσης, οριζόμενοι σε ποσοστά 75% και 65% αντιστοίχως.

Τέλος, η νέα οδηγία θα καταστήσει τους παραγωγούς οικονομικώς υπεύθυνους για τη διαχείριση των αποβλήτων των ηλεκτρικών στηλών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να ισχύσει κανόνας de minimis, ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα απαλλαγής των μικρών παραγωγών από τις οικονομικές ευθύνες τους.
Όταν εκδοθεί η νέα οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες, θα αντικαταστήσει την ισχύουσα σήμερα αντίστοιχη οδηγία (91/157/EΟΚ).

Τα επόμενα βήματα
Η συμφωνία που επετεύχθη στην επιτροπή συνδιαλλαγής χρειάζεται να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οπότε η νέα οδηγία θα μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία δύο ετών από την έκδοση της οδηγίας για να την μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Μέχρι τότε, θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες.
Ιστορικό

Περίπου 800.000 τόνοι μπαταριών αυτοκινήτων, 190.000 τόνοι βιομηχανικών μπαταριών και 160.000 τόνοι φορητών (καταναλωτικών) μπαταριών κυκλοφορούν ετησίως στην κοινοτική αγορά. Τα χρησιμοποιούμενα στις μπαταρίες αυτές μέταλλα ποικίλλουν σημαντικά και περιλαμβάνουν υδράργυρο, μόλυβδο και κάδμιο (οι μπαταρίες που τα περιέχουν θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/EΚ της Επιτροπής), νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και λίθιο.
Σε περίπτωση αποτέφρωσης, τα χρησιμοποιούμενα στις μπαταρίες μέταλλα συντελούν στις ατμοσφαιρικές εκπομπές και ρυπαίνουν τα κατάλοιπα αποτέφρωσης. Όταν οι μπαταρίες καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τα μέταλλα συμμετέχουν στα στραγγίσματα των χώρων αυτών. Επιπλέον, σε επίπεδο διαχείρισης πόρων, οι μπαταρίες θεωρούνται πηγή δευτερογενών πρώτων υλών. Χιλιάδες τόνοι μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων μεγάλης αξίας όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο και ο άργυρος, θα ανακτώνται όταν ανακυκλώνονται οι μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Batteries» της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/batteries/index.htm

Σχόλια