Εξελίξεις στην Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

0
30
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Το άρθρο αυτό το λάβαμε από τη Διευθύντρια επικοινωνίας της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κα Ιωάννα Δαντίδη.
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.® είναι ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα και έχει αδειοδοτηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ από την 1η Ιουλίου του 2004.
Το σύστημα μέσα στο 2005 λειτούργησε μέσα από ένα πιλοτικό προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας) και το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος ήταν η συλλογή οικιακών αλλά και Β2Β αποβλήτων. Συγκεντρώθηκαν συσκευές και από τις 10 κατηγορίες αποβλήτων – Μεγάλες οικιακές συσκευές (Μικρές οικιακές συσκευές, Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Καταναλωτικά είδη, Φωτιστικά είδη, Λαμπτήρες, Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, Συσκευές αυτόματης διανομής), κυρίως όμως μεγάλες οικιακές συσκευές και εξοπλισμός πληροφορικής.

Ο εθνικός στόχος για τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, έτσι όπως προσδιορίζεται από τη νομοθεσία τόσο την εθνική όσο και την κοινοτική είναι 4 κιλά ανά κάτοικο σε ετήσια βάση (δηλαδή 44.000 τόνοι ετησίως). Μέχρι στιγμής η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, και ο εθνικός στόχος που καλείται να επιτύχει είναι 44.000 τόνοι έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Στα πλαίσια της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για συνεργασία, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει παραλάβει μέχρι στιγμής 10 προτάσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Ήδη η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το Ε.Κ.Α.Ν (Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης). Το Ε.Κ.Α.Ν λειτουργεί ήδη εργοστάσιο στους Αγίους Θεοδώρους με δυνατότητα επεξεργασίας 20.000 τόνων. Η αξιολόγηση των υπόλοιπων προτάσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της. Επιδίωξη της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι η σύναψη συνεργασίας με τουλάχιστον 2 ακόμη επεξεργαστές ΑΗΗΕ εντός του 2006.

Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των Δήμων με απώτερο σκοπό την σύναψη συμβάσεων με αυτούς. Η συνεργασία μας με τους Δήμους έχει ήδη ξεκινήσει και εξαπλώνεται σε όλη την επικράτεια. Έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα δημοτικά σημεία συλλογής σε 18 Δήμους και έχει ήδη δρομολογηθεί η υπογραφή συμβάσεων με άλλους 50 περίπου δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μόλις υπογραφούν οι συμβάσεις αυτές θα ξεκινήσει και η επικοινωνία μας με τους καταναλωτές για να μπορέσουν να ενημερωθούν για το που και πως μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Πέρα από αυτό βρισκόμαστε σε συζητήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν σημεία συλλογής σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα. Στην υπόθεση της συλλογής υλικών, η εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή και των εμπορικών αλυσίδων – καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που ούτως ή άλλως το ΠΔ 117 καθιστά νομικά υπόχρεες για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ , αλλά και εκπαιδευτικών, κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών ενώσεων και συλλόγων.

Από τα τέλη του 2005 έχει ξεκινήσει και υλοποιείται πρόγραμμα συνεργασίας με το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE για την ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας.

Οι Δήμοι στους οποίους έχουν δημιουργηθεί σημεία συλλογής είναι οι κάτωθι:

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο, το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε ΟΔΗΓΙΑ προς τις υπόχρεες εταιρείες σχετική με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 από 1.1.2006 τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004, σύμφωνα με τις οποίες οι διακινητές (διανομείς) υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Η εγγραφή στο Μητρώο των παραγωγών που έχουν προσχωρήσει σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα γίνεται μέσω του συλλογικού συστήματος και ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (Α.Μ.Π) αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρείας και σε όλα τα φορολογικά στοιχεία αυτής (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κλπ).

Πέρα από αυτό και αναφορικά με τις εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται ΑΗΗΕ συμπεριλαμβανομένων και των χαλυβουργιών, το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΟΔΗΓΙΑ με την οποία γίνεται σαφές με κατηγορηματικό τρόπο, ότι εις το εξής οι εταιρείες αυτές για να μπορούν να διαχειρίζονται τα ΑΗΗΕ πρέπει να συμβληθούν με το σύστημα, δηλ., την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΚΕΥΩΝ Α.Ε.», οι δε χαλυβουργίες απαγορεύεται να δέχονται ΑΗΗΕ ως υλικά SCRAP.

Για την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.,

Ιωάννα Δαντίδη, PhD
Διευθύντρια Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λεωφ. Κηφισού 166
12242, Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5319762-5
Fax.: 210 5319766
Mob.: 6979 550684
Web.: www.electrocycle.gr
Email.: idantidi@electrocycle.gr

Σχόλια