Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει εναντίον ορισμένων κρατών μελών διαδικασίες για παραβάσεις τεσσάρων χωριστών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Έτσι επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανταποκρίνονται σε όλες τις επιμέρους υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι νομικές ενέργειες της Επιτροπής στοχεύουν επίσης εν μέρει στο να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό το κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πέντε κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν συνδεθεί με το σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την εμπορία εκπομπών, μολονότι η αντίστοιχη προθεσμία έληξε τον Δεκέμβριο του 2004.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ως εκ τούτου, καλούμεθα να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας για την υποβολή σχετικών εκθέσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα που αρχίζουν παγκόσμιες συνομιλίες για την ανάληψη δράσεων στο μέλλον. Το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να λειτουργεί επιτυχώς, ώστε να σημειωθεί περιστολή των εκπομπών στην ΕΕ κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν συνδεθεί με το αντίστοιχο σύστημα μητρώων που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα οι εταιρείες τους να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στην εμπορία των εκπομπών. Καλώ τα κράτη μέλη να επανορθώσουν το ταχύτερο δυνατό.»

Μη σύνδεση των εθνικών μητρώων με το σύστημα μητρώων που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 11.500 μονάδες που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας των εκπομπών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκχωρούνται εγγράφως δικαιώματα εκπομπής. Οι αντίστοιχες ποσοστώσεις καταχωρίζονται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικών μητρώων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη. Τα εν λόγω μητρώα συνδέονται ώστε να μπορούν οι επιμέρους εταιρείες να εμπορεύονται αυτόνομα μεταξύ τους τα δικαιώματα εκπομπής. Το σύστημα των μητρώων παρακολουθεί την ιδιοκτησία των δικαιωμάτων εκπομπής με την ίδια μέθοδο που το τραπεζικό σύστημα παρακολουθεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω του «ανεξαρτήτου συστήματος καταγραφής συναλλαγών της Κοινότητας» ώστε ο κεντρικός διαχειριστής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε θέση να ελέγχει κάθε συναλλαγή για τυχόν παρατυπίες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, βάσει του οποίου συγκροτείται το σύστημα των μητρώων , κάθε κράτος μέλος όφειλε, προκειμένου να συνδεθεί με το σύστημα των μητρώων, να συγκροτήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 εθνικό μητρώο με τη μορφή τυποποιημένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων καθώς και με αντίστοιχο επικοινωνιακό σύνδεσμο. Λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν κατά τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων κατανομής, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει μόλις τώρα διαδικασίες επί παραβάσει για τα κράτη μέλη που δεν τήρησαν την ως άνω προθεσμία. Ως εκ τούτου, απεστάλησαν οι πρώτες προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πολωνία. Μολονότι οι εταιρείες στις εν λόγω χώρες μπορούν ήδη να εμπορεύονται δικαιώματα εκπομπής επί προθεσμία, δεν έχουν τη δυνατότητα για άμεσες συναλλαγές υπό τις τρέχουσες τιμές έως ότου επιτευχθεί η προαναφερόμενη σύνδεση.

Μη υποβολή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και μέτρα και όσον αφορά τις προβλέψεις εκπομπών.

Βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κυότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να υποβάλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωσή τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της συντελούμενης προόδου. Η απόφαση 280/2004/ΕΚ διευκρινίζει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Η Επιτροπή απέστειλε στην Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πολωνία δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση επειδή δεν κοινοποίησαν, έως τις 15 Μαρτίου 2005, τις αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα, καθώς και τις επιπτώσεις τους, ούτε προσδιόρισαν κατ΄εκτίμηση τις μελλοντικές τους εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η πρώτη προειδοποίηση είχε αποσταλεί τον Οκτώβριο του 2005.

Μη υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Βάσει της ως άνω απόφασης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν, έως τις 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σημειώθηκαν κατά το προ-προηγούμενο έτος. Η Κύπρος, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ισπανία δεν έχουν διαβιβάσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το έτος 2004. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τους απηύθυνε πρώτες γραπτές προειδοποιήσεις.

Μη προπαρασκευή για τη διεθνή εμπορία εκπομπών βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Κατά την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο (2008-2012), προβλέπεται η καθιέρωση διεθνούς καθεστώτος για την εμπορία των εκπομπών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε χώρες για τις οποίες έχουν καθοριστεί στόχοι βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο να αγοράζουν και να πωλούν πιστωτικά μόρια εκπομπών μεταξύ τους. Στόχο εν προκειμένω αποτελεί η περιστολή του κόστους της μείωσης των εκπομπών.

Δυνάμει της απόφασης 2005/166/ΕΚ, τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2006 στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να καθοριστεί η συνολική ποσότητα των επιτρεπόμενων εκπομπών τους σύμφωνα με τους στόχους του Κυότο κατά την περίοδο 2008-2012, που αναφέρονται ως «καταλογισμένες ποσότητες». (Για τα δέκα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004, ως προθεσμία έχει οριστεί αντιστοίχως η 15η Ιουνίου 2006.) Οι εκάστοτε «»καταλογισμένες ποσότητες» καθορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη βάσει των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

Αφ’ης στιγμής καθοριστούν οι καταλογισμένες ποσότητες, εκδίδεται αντίστοιχος αριθμός «καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων» (AAU) στο μητρώο του σχετικού κράτους μέλους, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του στη διεθνή εμπορία εκπομπών από το 2008. Έκαστη AAU αντιστοιχεί σε 1 τόνο ισοδυνάμου CO2. Ο καθορισμός καταλογισμένων ποσοτήτων αποτελεί επίσης προϋπόθεση για να έχει το κράτος μέλος το δικαίωμα να συμμετέχει στους άλλους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο: τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης και τον μηχανισμό κοινής εφαρμογής, που επιτρέπουν στις χώρες να πραγματοποιούν επενδύσεις σε έργα περιορισμού των εκπομπών σε τρίτες χώρες, για να εξασφαλίζουν πιστωτικά μόρια εκπομπών.

Η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία δεν υπέβαλαν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιμέτρηση καταλογισμένων ποσοτήτων, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να τους απευθύνει πλέον σήμερα τις πρώτες προειδοποιητικές επιστολές.

Νομική διαδικασία

Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Για τις τρέχουσες στατιστικές όσον αφορά εν γένει τις διαδικασίες επί παραβάσει βλέπε:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

Σχόλια