Ο Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας θα συμμετάσχει στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συζητηθούν ζητήματα βιοποικιλότητας.

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας που είναι αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θα ζητήσει να κλιμακωθούν οι προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για την ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας, όταν θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή στην όγδοη διάσκεψη των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Curitiba της Βραζιλίας, από τις 20 έως τις 31 Μαρτίου. Μεταξύ των κυριοτέρων θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται η βελτίωση της εφαρμογής της Σύμβασης, η δημιουργία παγκόσμιου δικτύου προστατευόμενων χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών και η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εγκαθίδρυση διεθνούς καθεστώτος για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη διανομή των αντίστοιχων οφελών. Ο κ. Δήμας θα προεδρεύσει της επιτροπής για τη βιοποικιλότητα και το εμπόριο
Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010 θα αποτελέσει τεράστιο έργο. Το κλειδί για την επιτυχία του είναι η ενίσχυση του παγκόσμιου πλαισίου για τη διαφύλαξη και την αειφόρο αξιοποίηση της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα και την εξασφάλιση της εφαρμογής της.»
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα

Η ΕΕ αναμένει ότι, κατά την 8η διάσκεψη των μερών της σύμβασης των ΗΕ για τη βιοποικιλότητα, θα σημειωθεί πρόοδος στο κρίσιμο θέμα της διαμόρφωσης παγκοσμίου δικτύου προστατευόμενων χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, κατά το πρότυπο του δικτύου Natura 2000 της ΕΕ, το οποίο καλύπτει σήμερα 18% του εδάφους της ΕΕ-15.

Μεταξύ των πρώτων σημείων της ημερήσιας διάταξης συγκαταλέγονται επίσης οι διαπραγματεύσεις για την εγκαθίδρυση διεθνούς καθεστώτος όσον αφορά την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη διανομή των εξ αυτών οφελών, δηλαδή τη δυνατότητα απόκτησης και στη συνέχεια χρήσης υλικού φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή άλλης προέλευσης που περιέχει λειτουργικές ομάδες κληρονομικότητας και «γενετικών πόρων», ως γενετικού υλικού πραγματικής ή δυνητικής αξίας .

Η 8η διάσκεψη των μερών αναμένεται επίσης, μεταξύ άλλων:
· Να εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας για τη βιοποικιλότητα των νησιών.
· Να επανεξετάσει το πρόγραμμα εργασίας για τις ξηρές και ύφυγρες εκτάσεις.
· Να ενισχύσει την παγκόσμια ταξινομική πρωτοβουλία, το πρόγραμμα εργασίας που ασχολείται με τις παραδοσιακές γνώσεις των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων.
· Να προωθήσει το σεβασμό και τη διαφύλαξη των παραδοσιακών γνώσεων των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων.

Ιστορικό
Η σύμβαση που υπογράφηκε το 1992 στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη γη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο και επικυρώθηκε από την ΕΕ το 1993, αριθμεί 188 συμβαλλόμενα μέρη. Αποτελεί το πλαίσιο για την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας. Το 2002, η Σύμβαση ενέκρινε στρατηγικό σχέδιο με τον παγκόσμιο στόχο της «ουσιαστικής μείωσης» της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010, τον αποκαλούμενο στόχο 2010 για τη βιοποικιλότητα, τον οποίο επιβεβαίωσε το ίδιο έτος και η παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη του Γιοχάνεσμπουργκ. Η ΕΕ άρχισε να νομοθετεί για τη βιοποικιλότητα από τη δεκαετία του 1970. Το 1998, υιοθέτησε στρατηγική στον τομέα αυτό, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση, το 2001, τεσσάρων σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης, επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/index_en.htm

Σχόλια