Οι κυβερνήσεις εγκρίνουν διεθνείς κανόνες για το εμπόριο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

0
32
Γενικού ενδιαφέροντος

Η τρίτη διάσκεψη των 132 συμβαλλομένων μερών του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (ΜΟΡ3) περατώθηκε στις 17 Μαρτίου στην Curitiba της Βραζιλίας. Κατά τη διάρκειά της εξεδόθη απόφαση ορόσημο σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις τεκμηρίωσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς(ΓΤΟ) που διακινούνται στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Κατά τις τελευταίες ώρες των διαπραγματεύσεων το ενδιαφέρον χωρών όπως το Μεξικό και η Βραζιλία, που θεωρούνται εν προκειμένω μείζονες παράγοντες, εστιάστηκε στις εμπορικές επιπτώσεις των ως άνω απαιτήσεων τεκμηρίωσης. Ο τελικός συμβιβασμός δεν θα είχε επιτευχθεί δίχως την πολιτική βούληση της κυβέρνησης της Βραζιλίας που επιθυμούσε την επιτυχία της ΜΟΡ3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της ΕΕ και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του τελικού συμβιβασμού.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας δήλωσε: «Με την παρούσα απόφαση καθιερώνονται απαιτήσεις τεκμηρίωσης που είναι σαφείς, ουσιαστικές και εφαρμόσιμες τόσο για τους εξαγωγείς όσο και για τους εισαγωγείς των γεωργικών προϊόντων και παράλληλα συνάδουν προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για απόφαση που παρέχει ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο των γεωργικών αγαθών. Ως εκ τούτου, αποτελεί απόφαση ορόσημο που ενισχύει το ρόλο του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά εκτίμησή μου προς την κυβέρνηση της Βραζιλίας της οποίας οι προσπάθειες ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω αποτελέσματος.»

Επιπλέον των απαιτήσεων τεκμηρίωσης, η ΜΟΡ3 έλαβε αποφάσεις για σειρά άλλων θεμάτων που αναμένεται να βελτιώσουν την σημαντική εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:
– οι δραστηριότητες οικοδόμησης δυναμικού βιοασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες,
– η αξιολόγηση του κινδύνου που συνεπάγονται οι ΓΤΟ,
– η λειτουργία της δικτυακής πύλης ανταλλαγής πληροφοριών, που δημιουργήθηκε βάσει του Πρωτοκόλλου και η οποία αποκαλείται συνήθως Οργανισμός Ελέγχου της Βιοασφάλειας.

Ιστορικό
Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια αποτελεί τη μόνη διεθνή συνθήκη που διέπει τη διαμεθοριακή μεταφορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Το πρωτόκολλο είναι συμπληρωματική συμφωνία στη σύμβαση του 1992 για τη βιοποικιλότητα.

Με τους κανόνες που θεσπίζονται στο πρωτόκολλο επιδιώκεται η προαγωγή της διαφύλαξης και της αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας και η προστασία του κοινού από τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις των ΓΤΟ. Το πρωτόκολλο ετέθη σε ισχύ στις 11 Σεπτεμβρίου 2003 και σήμερα αριθμεί 132 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται όλα τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρύ φάσμα νομοθετικών διατάξεων. Ακρογωνιαίο λίθο του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου αποτελεί η οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Η εν λόγω οδηγία συμπληρώνεται από κανονισμό για τις διασυνοριακές διακινήσεις ΓΤΟ, που εκδόθηκε το 2003.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟΡ2 και το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=MOP-03

Για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ΓΤΟ βλ.:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/biotechnology/index_en.htm

Σχόλια