Με αφορμή την (αυριανή) Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Δελτίο Τύπου ΤΕΕ (21/3/2006)

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Η διαχείριση των διακρατικών νερών πρέπει να αποτελέσει για την Πολιτεία θέμα άμεσης προτεραιότητας, όχι μόνο από ποιοτική αλλά και από ποσοτική άποψη. Οι πρόσφατες και επανειλημμένα δυσάρεστες εμπειρίες από την αδυναμία των αντιπλημμυρικών έργων στην ελληνική κατάντη περιοχή του ποταμού Έβρου, είναι χαρακτηριστικές και επιβεβαιωτικές αυτής της αναγκαιότητας. Τα έργα στην περιοχή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά χωρίς τη συνεργασία και την κοινή διαχείριση του ποταμού με όφελος και για τις 3 χώρες που διασχίζει (Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα). Η διαχείριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Διακρατικών Συνεργασιών οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ΚΟ 2000/60 και όπου η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να ασκήσει «διπλωματία των υδάτων».
Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουμε την άμεση ενεργοποίηση Διακρατικών Συνεργασιών και Επιτροπών με τη συμβολή του ΤΕΕ (όπου αυτό απαιτείται), οι οποίες θα επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που αφορούν στην ποιότητα και την ποσότητα των διακρατικών νερών (π.χ. ίδρυση κοινών δικτύων παρακολούθησης και ελέγχου των υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων) με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των διακρατικών νερών, η οποία φυσικά περιλαμβάνει την αντιμετώπιση κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων, ατυχημάτων και κινδύνων.

Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει σε έκθεσή της η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ) του ΤΕΕ, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.
Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, σημαντικό ρόλο στην ορθολογική χρήση του νερού (ειδικότερα για την ποιοτική του διάσταση) στις χώρες της Κοινότητας διαδραματίζει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ (23 Οκτωβρίου 2000) «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», η οποία αφορά στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων. Η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία έγινε αρχικά με την ψήφιση του νόμου Ν 3199/2003 και στη συνέχεια με την έκδοση νομοθετημάτων με αρκετή καθυστέρηση στην έκδοσή τους και στην εφαρμογή τους.

Το ΤΕΕ παρακολουθεί αδιαλείπτως και διεξοδικά το θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί άλλωστε και ειδική ενότητα στο πλαίσιο τόσο της Έκθεσης όσο και του Συνεδρίου της HELECO.
Ειδικά για το θεσμικό πλαίσιο, το ΤΕΕ τοποθετήθηκε εγκαίρως με την επισήμανση μεταξύ άλλων της ανάγκης προσδιορισμού των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού, της επίλυσης του θέματος της διαχείρισης αυτών των περιοχών, οι οποίες εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας Περιφέρειας, του καθορισμού του Μητρώου προστατευομένων περιοχών, του καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων-μεθοδολογιών για της οριοθέτησης των «ζωνών ασφαλείας» των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος κ.α., με μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του κοινού και θα είναι αντίστοιχα με αυτά που έχουν ληφθεί σε άλλες χώρες της Κοινότητας.

Κάποιες από τις προτάσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με τις έστω και καθυστερημένα εισαχθείσες ρυθμίσεις που αφορούν στην διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας, στην Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδρογεωτρήσεων. «Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε με έμφαση ότι οι ρυθμοί εφαρμογής όλων αυτών είναι απελπιστικά αργοί» σημειώνει η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΤΕΕ.

Σε ότι αφορά την εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό. Η UNESCO αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του νερού στη διαβίωση των ανθρώπων, ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους υποβάθρου, φέρνει κοντά πολιτισμικές παραδόσεις και πρακτικές, διερευνώντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τους υδατικούς πόρους στις διάφορες περιοχές του κόσμου.

Εξάλλου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει την δεκαετία 2005-2015 ως Διεθνή Δεκαετία «Νερού για τη Ζωή» (“Water for life”), με κυρίαρχο στόχο την προαγωγή όλων των προσπαθειών για την εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας που έχουν τεθεί και σχετίζονται με το νερό. Οι στόχοι αυτοί είναι:
· Η μείωση στο μισό του αριθμού των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό (περίπου 1,1 δις σήμερα) και των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές συνθήκες υγιεινής (2,6 δις σήμερα),
· Η εξάλειψη φαινόμενων αλόγιστης εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων και
· Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων μέχρι το 2005 ανά περιοχή.

Σχόλια