Ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2003/73/ΕΚ στο εθνικό μας δίκαιο.

0
72
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν με πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά και οι οποίες ενσωματώνουν στο εθνικό μας δίκαιο, ακόμα δύο κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 327/Β/17-3-2006 :

1. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το Περιβάλλον.
2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2003/73/ΕΚ με θέμα «…το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές, σχετικά με την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων».

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«To ΥΠΕΧΩΔΕ ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο δύο ακόμα σημαντικές κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, ουσιαστικά, ολοκληρώνουμε το έργο της ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο των έντεκα (11) κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον οι οποίες εκκρεμούσαν επί χρόνια, με συνέπεια η χώρα μας να έχει γίνει στο παρελθόν αποδέκτης πολλών καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοθετικό έργο, με το οποίο εκσυγχρονίζουμε και κάνουμε πολύ αυστηρότερη την νομοθεσία της χώρας μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπογραμμίζω, επίσης, ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που στο σύντομο διάστημα των δύο χρόνων ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία μας τόσες πολλές κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για τεράστια δουλειά για την οποία οφείλω να συγχαρώ τα στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ
Το σημαντικότερο απ΄ όλα είναι ότι πλέον η Ελλάδα με ταχύτατους ρυθμούς καλύπτει το χαμένο έδαφος και πολύ σύντομα – μέσα στο 2006- στον τομέα του περιβάλλοντος θα είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δεν θα εγκαλούμαστε κάθε λίγο και λιγάκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον και το ΥΠΕΧΩΔΕ χωρίς τα βάρη του παρελθόντος, θα μπορεί να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και να προχωρά έγκαιρα στην ενσωμάτωση των νέων κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό μας δ
ίκαιο».

Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες

Με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της οδηγίας 2003/4/ΕΚ θεσπίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες που αποβλέπουν :
α) στην κατοχύρωση του ατομικού δικαιώματος πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές (διάθεση πληροφοριών) και στον προσδιορισμό των βασικών όρων και προϋποθέσεων καθώς και των πρακτικών ρυθμίσεων για την άσκηση του δικαιώματος αυτού
β) στη διασφάλιση της διάδοσης των περιβαλλοντικών πληροφοριών οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατίθενται και να διαδίνονται στο κοινό. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επιτυγχάνεται η ευρεία και συστηματική διάθεση και διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Αναλυτικότερα, με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2003/4/ΕΚ, μεταξύ των άλλων :

1. Προσδιορίζεται το περιεχόμενο του όρου «περιβαλλοντική πληροφορία» με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και ευρύτητα.
«Περιβαλλοντική πληροφορία» είναι κάθε μορφής πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, τους παράγοντες, τα μέτρα και τις δραστηριότητες που το επηρεάζουν ή το προστατεύουν, με τις σχετικές οικονομικές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπου.

2. Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό των δημόσιων αρχών χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

3. Προβλέπεται η σχετική διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Στα πλαίσια αυτά, μεταξύ των άλλων, διασφαλίζεται : (α) η ταχύτερη δυνατή διάθεση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, (β) η διάθεση της πληροφορίας σε μορφές ή μορφότυπους που θα επιτρέπουν την εύκολη αναπαραγωγή τους και την πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα

4. Θεσπίζεται το δικαίωμα της ένδικης προστασίας κατά πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής σε ό,τι αφορά στο αίτημα νομικού ή φυσικού προσώπου για πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/73/ΕΚ για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα(CO2) στα νέα αυτοκίνητα

Η Οδηγία 2003/73/ΕΚ τροποποιεί εν μέρει και εμπλουτίζει την παλαιότερη συναφή Οδηγία 1999/94/ΕΚ. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 1999/94/ΕΚ έχει θεσπίσει την υποχρεωτική παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των νέων αυτοκινήτων που προορίζονται για πώληση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Για την ενημέρωση των υποψηφίων αγοραστών προβλέπονται τέσσερις πηγές πληροφόρησης:
– η ετικέτα οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2
– ο οδηγός οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2
– η αφίσα που εκτίθεται στο χώρο πώλησης και
– τα διαφημιστικά έντυπα .

Με την Οδηγία 2003/73/ΕΚ που ενσωματώνεται τώρα στο εθνικό μας δίκαιο ρυθμίζονται πλέον οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των μηνυμάτων των ηλεκτρονικών πινάκων που τυχόν θα χρησιμοποιούνται στους χώρους πώλησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) νέων αυτοκινήτων εναλλακτικά για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για το θέμα αυτό (οικονομία καυσίμων, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος). Αναλυτικότερα :

– Περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού πίνακα (διαστάσεις κλπ.)
– Τα μοντέλα αυτοκινήτων πρέπει να συγκεντρώνονται ανά ομάδες και να κατατάσσονται σε χωριστούς καταλόγους ανάλογα με το είδος καυσίμου που καταναλώνουν, πχ βενζίνη, diesel κλπ.
– Για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από τη μάρκα, και η αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2, η οποία εκφράζεται σε λίτρα/ 100 χλμ.
– Καθιερώνεται υποχρεωτικό κείμενο στις οθόνες για την υπόμνηση της διάθεσης δωρεάν οδηγού οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2, αλλά και για την αρνητική συμβολή του CO2 στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.
– Οι ηλεκτρονικές οθόνες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τραβούν την προσοχή των καταναλωτών.

Σχόλια