Εγκρίθηκε το τελικό Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ) περιόδου 2005-2007.

0
13
Αέριες εκπομπές

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε και το ΥΠΕΧΩΔΕ προώθησε στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται το τελικό Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ) για την περίοδο 2005-2007. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Το τελικό κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ) αποτελεί την ελληνική συμμετοχή στο συνολικό κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων. Με αυτό γίνεται η οριστική κατανομή 221,7 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) σε 163 επιχειρήσεις, 141 αρχικές και 22 νεοεισερχόμενες. Με το ΕΣΚΔΕ η Ελλάδα ενεργοποιεί το σημαντικό αυτό διεθνή μηχανισμό που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων και στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο Κλίμα και στο Περιβάλλον
Υπενθυμίζω ότι, μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό Σχέδιο, είχε προηγηθεί συστηματική και επίπονη προσπάθεια που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2004 με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/87 και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό. Σημαντική ήταν η συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στη συνέχεια, το Σχέδιο που διαμορφώθηκε τελικά, υποβλήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το ενέκρινε.
Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δείχνει πόσα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα προτίθεται να διαθέσει η Ελλάδα για την περίοδο εμπορίας 2005-2007, και πόσα τέτοια δικαιώματα θα αποσπάσει κάθε επιχειρηματική μονάδα. Σε αυτό υπόκεινται υποχρεωτικά εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της παραγωγής και μεταποίησης σιδηρούχων μεταλλευμάτων, της εξορυκτικής βιομηχανίας και της παραγωγής χαρτιού. Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν πλέον να μεταβιβάζουν και να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα αυτά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
».

Βασικά στοιχεία για το ΕΣΔΚΕ και την προωθούμενη ΚΥΑ

Η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading) αποτελεί τον ένα από τους τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς» που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο με στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Με την προωθούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται το τελικό Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ) για την περίοδο 2005-2007, σύμφωνα με όσα ορίζουν η Οδηγία 2003/87 ΕΚ θερμοκηπίου «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» και η ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ Β 1931), με την οποία έγινε η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία το Δεκέμβριο του 2004.

Συγκεκριμένα:
– Ενσωματώνονται όλες οι αλλαγές που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση του αρχικού Σχεδίου και κατανέμονται οριστικά 213,5 εκ. τόνοι στις 141 επιχειρήσεις που υφίσταντο αρχικά.
– Σε ορισμένες επιχειρήσεις μειώθηκαν τα δικαιώματα εμπορίας ενώ σε άλλες επιχειρήσεις αυξήθηκαν.
– Δημιουργείται «αποθήκη» 1,6 εκ. τόνων CO2 για διάθεση σε λοιπούς νεοεισερχόμενους.
– Απορρίπτονται όλα τα αιτήματα που υπερέβαιναν τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ή δεν υποστηρίζονταν από ικανοποιητικά στοιχεία.
– Προωθούνται αλλαγές στον πίνακα των 22 γνωστών νεοεισερχόμενων εγκαταστάσεων και κατανέμονται οριστικά άλλοι 8,2 εκ. τόνοι CO2 περίπου σε αυτές.

Η αναλυτική κατανομή ανά εγκατάσταση παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της ΚΥΑ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα δημοπράτησης δικαιωμάτων που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετα μέχρι το τέλος του 2007 και, πάντως, δεν μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο που ξεκινά το 2008.

Σχόλια