Στις Βρυξέλλες ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννης για το Συμβούλιο Περιβάλλοντος.

0
11
Γενικού ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 9-3-2006, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο επί της Αυστριακής Προεδρίας. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Τα κύρια θέματα με τα οποία απασχολήθηκε το Συμβούλιο ήταν:
1. Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση
2. Κανονισμός εκπομπών οχημάτων EURO-5
3. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί
4. Σχέδιο Οδηγίας για Πλημμύρες
5. Κλιματικές αλλαγές
6. Συμβολή Περιβάλλοντος στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
7. Θεματική Στρατηγική για τη Αειφόρο Ανάπτυξη
8. Θεματική Στρατηγική για τα Απόβλητα
9. Θέματα βιοποικιλότητας και αντιμετώπισης της ξηρασίας

1. Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Κατά την διάρκεια της εξέτασης της προτεινόμενης –από την Επιτροπή- θεματικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, έγινε εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων από τα Κ-Μ. Η στρατηγική αυτή, υποστηρίχθηκε από την χώρα μας, εφόσον πρόκειται για μια προσπάθεια ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Ελλάδα, υποστήριξε, όπως και άλλα Κ-Μ, ότι οι στόχοι καταπολέμησης της ρύπανσης για να είναι λειτουργικοί και υλοποιήσιμοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός τόνισε, ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει προβλήματα από την ύπαρξη φυσικών πηγών ρύπανσης και, συγκεκριμένα από την μεταφορά αερίων μαζών σκόνης από την Αφρική. Η Επιτροπή απάντησε ότι ελπίζει τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπισθούν κατά την διάρκεια των συζητήσεων –που έχουν ήδη ξεκινήσει-για την πρόταση της νέας οδηγίας ποιότητας του αέρα για την Ευρώπη.

2. Κανονισμός εκπομπών οχημάτων EURO-5
Ο νέος κανονισμός EURO-5, έχει ως στόχο να καθορίσει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την κατασκευή οδικών οχημάτων και τις εκπομπές τους στην ατμόσφαιρα. Στην συζήτηση που αναπτύχθηκε για το θέμα αυτό, η Ελλάδα υποστήριξε την ανάγκη υιοθέτησης σημαντικά χαμηλότερων ορίων εκπομπών –λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες υλοποίησης- για όλα τα οχήματα, αλλά και ειδικά για τα οξείδια του αζώτου που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα.

3. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο)
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για τους Γ.Τ.Ο., με τα περισσότερα Κ-Μ να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τον τρόπο αδειοδότησης των Γ.Τ.Ο. και τα κενά που παρουσιάζονται στη διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου από την εισαγωγή τους στο περιβάλλον.
Η Ελλάδα, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων η οποία αδειοδοτεί τους Γ.Τ.Ο., εστίασε τον προβληματισμό της : α) στην ισορροπημένη σύνθεση των μελών των επιστημονικών ομάδων εργασίας, β) στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της γνώμης των μελών της, γ) στον εντοπισμό των ασαφειών των επιστημονικών δεδομένων, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και δ) στην εξέταση των μακροχρόνιών συνεπειών των Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων και στις επόμενες γενεές, καθώς και των πιθανών σωρευτικών τοξικών συνεπειών. Επίσης, εκφράστηκε προβληματισμός για τη δυνατότητα συνύπαρξης καλλιεργειών Γ.Τ.Ο. με άλλες καλλιέργειες στην Ελλάδα, δεδομένου του μικρού και κατακερματισμένου κλήρου.
Σε ότι αφορά την ισχύουσα διαδικασία λήψης των αποφάσεων (που οδηγεί στην αθρόα έγκριση εισαγωγής στην αγορά νέων Γ.Τ.Ο., παρά την έλλειψη σχετικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο), η χώρα μας δήλωσε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η διαδικασία έτσι ώστε να λαμβάνεται απόφαση μόνο εφόσον το προτεινόμενο μέτρο έχει την πλειοψηφία των Κ-Μ.

4. Πρόταση Οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των πλημμυρών
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού. Η Ελλάδα υποστήριξε τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις λεκάνες απορροής που εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες. Ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης τόνισε ότι, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ποταμών και ρεμάτων της χώρας μας, η υποχρέωση για ολοκλήρωση των προκαταρκτικών αξιολογήσεων κινδύνων πλημμύρας εντός τριετίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά. Παράλληλα, τόνισε ότι η υποχρέωση εκπόνησης προκαταρκτικής εκτίμησης κινδύνου πλημμυρών για κάθε ξεχωριστό ποτάμι και ρέμα, θα οδηγήσει σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

5. Κλιματική αλλαγή
Ουσιαστικά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, υιοθετήθηκαν τα σχέδια δράσης που προέκυψαν σε συνέχεια της 11ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που έγινε στο Μόντρεαλ, το Δεκέμβριο 2005. Στόχος των δράσεων αυτών είναι, να αρχίσει διάλογος για μακροπρόθεσμες δράσεις συνεργασίας και εξέταση περαιτέρω δεσμεύσεων για τα Κ-Μ μετά το 2012. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που τόνισαν την ανάγκη να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι στις πορείες μείωσης των εκπομπών.

6. Συμβολή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στο εαρινό Ευρωπαικό Συμβούλιο
Στο σημείο αυτό τέθηκαν τα θέματα περιβάλλοντος τα οποία θα προταθούν, μεταξύ άλλων, στο εαρινό Ευρωπαικό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου 2006 στις Βρυξέλλες. Οι βασικοί θεματικοί άξονες που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν, περιλαμβάνουν : α) τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, β) τις συνέργειες μεταξύ αναταγωνιστικότητας, ενέργειας και περιβάλλοντος, γ) τις κλιματικές αλλαγές, και δ) τη βιοποικιλότητα και βιοασφάλεια.

7. Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού. Η Ελλάδα ζήτησε να δοθεί έμφαση στην καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και να ενσωματωθεί περαιτέρω η περιβαλλοντική διάσταση στις άλλες πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας), ενώ επικροτεί τις πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης κοινών προτύπων και κανονισμών σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος του πλανήτη.

8. Θεματική Στρατηγική για Απόβλητα
Διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού. Η Ελλάδα επεσήμανε ότι η οπτική της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), η οποία εισάγεται με τη Στρατηγική, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο στον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων, παρά τις υπάρχουσες πρακτικές δυσκολίες. Περαιτέρω, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η ΑΚΖ είναι αλληλένδετη με τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε Κ-Μ, και ως εκ τούτου κάθε κράτος πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Επιπλέον δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συμφωνεί με την ενσωμάτωση της στην προτεινόμενη οδηγία-πλαίσιο. Αντίθετα, η σωστή προσέγγιση είναι μέσω αυτοτελούς Οδηγίας με στόχο την προώθηση της συλλογής και της ανακύκλωσης, και την απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών στους οικονομικούς παράγοντες.

9. Βιοποικιλότητα, χρηματοδοτικό μέσο LIFE+, ξηρασία
Σχετικά με την βιοποικιλότητα και στο πλαίσιο της επικείμενης διάσκεψης στη Βραζιλία για την σύμβαση της βιολογικής ποικιλίας, η ΕΕ διαμόρφωσε τη θέση της και έθιξε τα μείζονα ζητήματα που αφορούν την επίτευξη του στόχου για την αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010.
Η Ελλάδα επίσης, υποστήριξε την πρόταση του Βελγίου για την αύξηση του προϋπολογισμού για το LIFE+, πρόγραμμα χρηματοδότησης που αφορά κυρίως το φυσικό περιβάλλον και τις περιοχές του δικτύου «ΝΑΤURA 2000», αλλά η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις.
Τέλος, η Ελλάδα ανέλαβε πρωτοβουλία με τις μεσογειακές χώρες (Γαλλία, Ισπανία ,Ιταλία κ.α.) για την διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την ξηρασία, ζητώντας την απόκτηση κοινής βάσης και στρατηγικής, κοινών κριτηρίων και χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη λειψυδρία και την ξηρασία.

Σχόλια