Πρώτο Συμβούλιο Περιβάλλον στις 9 Μαρτίου 2006 υπό την Αυστριακή προεδρία.

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Το πρώτο Συμβούλιο Περιβάλλον υπό την αυστριακή προεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει Συμπεράσματα σε πέντε σημαντικά θέματα και να εξετάσει άλλα πέντε. Αναμένονται Συμπεράσματα για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την προτεινόμενη θεματική στρατηγική σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και για τα προσεχή διεθνή συνέδρια σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα (βιοποικιλότητα) και την βιολογική ασφάλεια (βιοασφάλεια) καθώς και για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Το Συμβούλιο θα συζητήσει το ζήτημα της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, την προτεινόμενη θεματική στρατηγική για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, την πολιτική όσον αφορά τους ΓΤΟ, καθώς και την πρόταση Euro 5 σχετικά με τα όρια εκπομπών των αυτοκινήτων. Επίσης, η Προεδρία προτίθεται να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την προσφάτως προταθείσα οδηγία για τις πλημμύρες. Μετά το γεύμα, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου από τον αυστριακό Υπουργό Περιβάλλοντος Josef Pröll και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Σταύρο Δήμα.

Αλλαγή του κλίματος (Συμπεράσματα)
Το Συμβούλιο προτίθεται να περιγράψει τα βήματα που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν στην ΕΕ και παγκοσμίως, στη συνέχεια της επιτυχούς συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Μοντρεάλ, και να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε ένα μέγιστο όριο 2° C υπεράνω των προ-βιομηχανικών επιπέδων. Μεταξύ άλλων, τα Συμπεράσματα θα αποτελέσουν τη βάση της συμμετοχής της ΕΕ στις επικείμενες συζητήσεις για τα παγκόσμια μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο μέλλον, προκειμένου να επιτευχθεί το όριο της ΕΕ των 2°C. Οι συζητήσεις αυτές θα επικεντρωθούν στους νέους, μετά το 2012, στόχους για τις αναπτυγμένες χώρες, όταν δηλαδή οι τρέχοντες στόχοι του Κυότο θα έχουν παύσει να ισχύουν, καθώς και στην μακροπρόθεσμη συνεργασία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος από το σύνολο των 189 Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, συμπεριλαμβανομένων και εκτός – Κυότο χωρών. Το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όχι μόνον υπογραμμίζει τη σημασία της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος, αλλά και του διαλόγου και της τεχνολογικής συνεργασίας της ΕΕ με άλλες χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, καθώς και τη σημασία της χρήσης αγοροκεντρικών μέσων σε παγκόσμια κλίμακα, για τον περιορισμό του κόστους της μείωσης των εκπομπών.

Επίσης, η αλλαγή του κλίματος θα αποτελέσει θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας θα ενημερώσει τους υπουργούς για μία – σε κλίμακα ΕΕ – εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην αλλαγή του κλίματος, η οποία θα εγκαινιαστεί τον Ιούνιο· θα ζητήσει δε την υποστήριξη και εμπλοκή τους.
Αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός, στο Εαρινό Συμβούλιο , οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν Συμπεράσματα για τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος (βλέπε επόμενο θέμα).

Εαρινό Συμβούλιο (Συμπεράσματα)
Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής Εαρινής Συνόδου, στις 23 – 24 Μαρτίου, προκειμένου να ανασκοπήσουν την πρόοδο της ΕΕ στην εφαρμογή της «Ατζέντας της Λισσαβώνας» όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στο Σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Περιβάλλον, καλούνται οι ηγέτες της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών (οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτοχρόνως προσφέρουν ελπιδοφόρες επιχειρηματικές προοπτικές) στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, στα μέτρα κατά της απώλειας βιοποικιλότητας (δεδομένου ότι αυτή θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των οικοσυστημάτων να τροφοδοτήσουν τις οικονομίες μας με σημαντικούς πόρους) στη στροφή προς πρακτικές αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης, στην υιοθέτηση αγοροκεντρικών μέσων και στη χρήση ενός συνόλου περιβαλλοντικών διαρθρωτικών δεικτών.

Οι υπουργοί προβλέπεται να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις γύρω από τις ρυθμίσεις αναφοράς στην επικείμενη ενεργειακή πολιτική ΕΕ και την προσφάτως συσταθείσα Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα, την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Θα διανεμηθεί στους υπουργούς ένα νέο φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει δέκα περιβαλλοντικούς δείκτες, δημοσιευόμενο σε ετήσια βάση από την Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Περιβάλλον. Οι δείκτες επισημαίνουν την πρόοδο – ή την έλλειψη προόδου – σε δέκα τομείς που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ. Το φυλλάδιο υπάρχει στον δικτυακό τόπο:
www.europa.eu.int/comm/environment/indicators_en.htm

Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση (Συμπεράσματα)
Τον Σεπτέμβριο 2005, η Επιτροπή πρότεινε «θεματική» στρατηγική σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ούτως ώστε να επιτευχθούν, μέχρι το 2020, περαιτέρω βελτιώσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και να προστατευθεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η υγεία του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Οι «θεματικές» στρατηγικές διαλαμβάνουν ολόκληρα θέματα αντί μεμονωμένων ρύπων ή συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, στηρίζονται δε στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, σε εντατικές διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και σε επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η νέα στρατηγική όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση θεσπίζει, για πρώτη φορά, όρια για τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των εξαιρετικά επικίνδυνων λεπτότατων σωματιδίων (PM2.5), και ζητά τη λήψη μέτρων από τους κλάδους της βιομηχανίας, των μεταφορών, της ηλεκτροπαραγωγής, των αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Εάν εφαρμοστεί πλήρως, η στρατηγική θα περιορίσει τον αριθμό των πρόωρων θανάτων από ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από αιωρούμενα σωματίδια και από το τροποσφαιρικό όζον, από 370.000 ετησίως το 2000, σε 230.000 το 2020.

Μετά από δημόσια συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλον, του περασμένου Δεκεμβρίου, τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου χαιρετίζουν με ικανοποίηση τη στρατηγική, πλην όμως επισημαίνουν το μέγεθος των απαιτούμενων δράσεων και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις συνδρομής των κρατών μελών στην επίτευξη των προτεινόμενων στόχων.
Η νομοθετική πρόταση που συνοδεύει την στρατηγική, η οποία συνδυάζει υφιστάμενες οδηγίες και θεσπίζει τα όρια των συγκεντρώσεων των PM2.5 θα εξεταστούν αργότερα από το Συμβούλιο Περιβάλλον.

Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα και Πρωτόκολλο για την Βιοασφάλεια (Συμπεράσματα)
Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα Συμπεράσματα της θέσης της ΕΕ σε δύο επικείμενες διασκέψεις: στην 8η συνεδρίαση των 188 Μερών στη Σύμβαση για την Βιολογική Ποικιλότητα (Βιοποικιλότητα), στο διάστημα 20-31 Μαρτίου (COP-8) και στην 3η συνεδρίαση των 132 Μερών στο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο για την Βιοασφάλεια, γνωστό επίσης και ως Πρωτόκολλο της Καρθαγένης (MOP-3), στο διάστημα 13-17 Μαρτίου, και που θα πραγματοποιηθούν, και οι δύο, στην Curitiba της Βραζιλίας.

Όσον αφορά την COP-8, το σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου ανανεώνει τη δέσμευση της ΕΕ ως προς την ουσιαστική συμβολή της στον περιορισμό, παγκοσμίως, της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 και στην επίτευξη προόδου προς ένα παγκόσμιο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, επεκτεινόμενου, ιδίως, στους ωκεανούς. Επιπλέον, καθορίζει περαιτέρω δράσεις για την εξασφάλιση μιας δίκαιης και ισοβαρούς κατανομής των οφελών από τη χρήση γενετικών πόρων, τη συνέχιση του συντονισμού των εργασιών της Σύμβασης και τη στήριξη χωρών-εταίρων στις εκ μέρους τους καταβαλλόμενες προσπάθειες εφαρμογής.

Όσον αφορά την συνεδρίαση των Μερών στο Πρωτόκολλο για την Βιοασφάλεια – το οποίο διέπει τη διαμεθοριακή μεταφορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) – το σχέδιο Συμπερασμάτων απευθύνει έκκληση για την ολοκλήρωση των λεπτομερών απαιτήσεων τεκμηρίωσης των διεθνών μεταφορών γενετικά τροποποιημένων αγροτικών προϊόντων. Επισημαίνει, επίσης, τον ρόλο των μέτρων δημιουργίας δυναμικού, ιδίως στον τομέα της εκτίμησης της επικινδυνότητας, ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. Εις ό,τι αφορά το MOP-3, το Συμβούλιο καλείται, επίσης, να εκδώσει απόφαση με την οποία θα δίδεται εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί εξ ονόματος της ΕΕ.

Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Συμπεράσματα)
Θα εγκριθούν, επίσης, συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη θέση της ΕΕ σχετικά με τη 2η Συνδιάσκεψη των Μερών στη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (COP-2), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 1-5 Μαΐου στη Γενεύη της Ελβετίας. Το σχέδιο Συμπερασμάτων επιβεβαιώνει την πρόθεση της ΕΕ να επιτύχει την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης, μέσω, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς διαπραγμάτευσης μηχανισμού συμμόρφωσης και της περαιτέρω ανάπτυξής της, ιδίως με την επέκταση του καταλόγου των απαγορευμένων έμμονων οργανικών ρύπων (ΡΟΡ). Η Σύμβαση της Στοκχόλμης, η οποία ετέθη σε ισχύ το Μάιο του 2004, αποβλέπει στον περιορισμό και, τελικά στο μηδενισμό, της χρήσης 12, αρχικά, ουσιών, που αναγνωρίζονται ως ΡΟΡ, και οι οποίες είναι εξαιρετικά τοξικές, μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, παραμένουν αναλλοίωτες για πολλές δεκαετίες στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στον οργανισμό των ανθρώπων και των ζώων.

Αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ εις ό,τι αφορά την αειφόρο ανάπτυξη (συζήτηση πολιτικής)
Το Συμβούλιο θα συζητήσει τη στρατηγική βάσει σειράς ερωτημάτων που θα καταρτιστούν από τους «Φίλους της Προεδρίας», μία ομάδα εκπροσώπων υψηλού επιπέδου των κρατών μελών. Η αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (2001), η οποία καθορίζει τομείς για δράσεις προτεραιότητας και συνιστά την υιοθέτηση αλληλοστηριζόμενων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προβλέπεται με την ανάληψη των καθηκόντων κάθε νέας Επιτροπής. Η αναθεώρηση εγκαινιάστηκε το 2005 και συνεπάγεται εκτεταμένες συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η αναθεωρημένη στρατηγική αναμένεται να εγκριθεί στη Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ, τον Ιούνιο 2006.

Τα ζητήματα που οι υπουργοί θα εξετάσουν αναφέρονται στους στόχους, στους σκοπούς, στις δράσεις και στα μέσα πολιτικής για την εφαρμογή της αναθεωρημένης στρατηγικής· για τις περιβαλλοντικές πτυχές της, όπως επίσης και με την ανάγκη εξασφάλισης συνοχής μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών και των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ.
Ανάλογη σειρά ερωτημάτων θα εξεταστεί από εννέα άλλους φορείς του Συμβουλίου. Βάσει, των αποτελεσμάτων και του μέχρι τώρα επιτελεσθέντος έργου, η αυστριακή προεδρία θα χαράξει αναθεωρημένη στρατηγική που θα υποβληθεί προς έγκριση στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ, τον Ιούνιο.

Θεματική στρατηγική για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων (συζήτηση πολιτικής)
Τον Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε τη θεματική στρατηγική της για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων. Η μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική αποβλέπει στο να συνδράμει την Ευρώπη στον μετασχηματισμό της σε μια κοινωνία που χρησιμοποιεί εντατικά την ανακύκλωση και επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, χρησιμοποιώντας τα ως πόρο. Σε πρώτη φάση, προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας – πλαισίου περί αποβλήτων, ώστε να καθοριστούν πρότυπα ανακύκλωσης και να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα πρόληψης των αποβλήτων. Η αναθεώρηση αυτή θα συνδυάσει, θα αποσαφηνίσει και θα συντονίσει υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, συμβάλλοντας στην καλύτερη ρύθμιση του τομέα.

Στο Συμβούλιο, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν διερευνητική συζήτηση βασισμένη σε σειρά ερωτημάτων που έχει καταρτίσει η αυστριακή προεδρία. Τα ερωτήματα επικεντρώνονται στις γενικές κατευθύνσεις στρατηγικής, στην ευελιξία όσον αφορά τη νομοθεσία και στον βαθμό στον οποίο η νομοθεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες εκσυγχρονισμού και απλούστευσης.
Βάσει των συμπερασμάτων των συζητήσεων, η Προεδρία θα συντάξει Συμπεράσματα, τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Στο Συμβούλιο αυτό, η Προεδρία προτίθεται, επίσης, να αναφερθεί στην πρόοδο σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας – πλαισίου περί αποβλήτων.

ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί) (συζήτηση πολιτικής)
Η Προεδρία προσβλέπει στη συνέχιση της εξέτασης της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τους ΓΤΟ, μέσω δημοσίου διαλόγου. Κατήρτισε σειρά ερωτημάτων με επίκεντρο τις περί ασφαλείας εκτιμήσεις ΓΤΟ που προορίζονται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές, καθώς και τη διαδικασία επιτροπολογίας που χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση της θέσης σε κυκλοφορία ΓΤΟ (οδηγία 2001/18/ΕΚ).

Πρότυπα Euro 5 (συζήτηση πολιτικής)
Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τα νέα πρότυπα Euro 5 για τις εκπομπές από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, που πρότεινε η Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόταση αποβλέπει στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη, μειώνοντας τις εκπομπές σωματιδίων από τα αυτοκίνητα ντήζελ κατά 80% και των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) κατά 20%. Εις ό,τι αφορά τα βενζινοκίνητα οχήματα, η Επιτροπή προτείνει την κατά 25% περικοπή των εκπομπών ΝΟx και υδρογονανθράκων. Τα νέα όρια Euro 5 θα αρχίσουν να ισχύουν το ενωρίτερο στα μέσα του 2008.
Οι υπουργοί περιβάλλοντος χαιρέτισαν την πρόταση. Η Προεδρία προτίθεται να επικεντρώσει τη συζήτηση στο Συμβούλιο στο ζήτημα της ενδεχόμενης υπαγωγής, στο Euro 5, ενός περαιτέρω σταδίου μειώσεων (Euro 6), ιδίως εις ό,τι αφορά τα NOx από οχήματα ντήζελ. Η Προεδρία ελπίζει να επιτύχει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα της 13ης Μαρτίου θα εξετάσει επίσης την πρόταση, στην παράγραφο της ημερήσιας διάταξης «Λοιπά θέματα».

Οδηγία για τις πλημμύρες (ενδιάμεση έκθεση)
Η αυστριακή προεδρία θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη συζήτηση της νέας οδηγίας για τις πλημμύρες που πρότεινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο. Η οδηγία επιδιώκει τη συνδρομή των κρατών μελών στην πρόληψη και τον περιορισμό των πλημμυρών και των επιζήμιων συνεπειών τους στην υγεία του ανθρώπου, στο περιβάλλον, στις υποδομές και στην ιδιοκτησία. Θα καλέσει τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ούτως ώστε να καθορίζουν τις ποτάμιες λεκάνες και τις συνδεδεμένες παράκτιες περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες. Στη συνέχεια, οι ζώνες αυτές θα αποτελέσουν το αντικείμενο πλημμυρικής χαρτογράφησης και σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόληψη, η προστασία και η ετοιμότητα.
Εν γένει, τα κράτη μέλη επεφύλαξαν ευνοϊκή υποδοχή στην οδηγία. Η αυστριακή προεδρία, η οποία θεωρεί τον φάκελο ως προτεραιότητα, ελπίζει να επιτύχει πολιτική συμφωνία τον Ιούνιο και, ενδεχομένως, έγκριση σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Λοιπά θέματα
Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς για τα μέτρα στη συνέχεια του προσφάτως προταθέντος σχεδίου δράσης για τη βιομάζα και της στρατηγικής ΕΕ για τα βιοκαύσιμα και τις συνδιασκέψεις «Greening Events» (Εκδηλώσεις για την προώθηση της οικολογικής προσέγγισης) (16-17 Ιανουαρίου, Βιέννη) και «Environmentally friendly travelling in Europe» (Ταξίδια στην Ευρώπη με σεβασμό στο περιβάλλον) (30-31 Ιανουαρίου, Βιέννη). Επίσης, τα κράτη μέλη ζήτησαν να διεξαχθούν συζητήσεις γύρω από ευρωπαϊκή δράση κατά της λειψυδρίας και των ξηρασιών· για τη χρήση των βιοαπορριμμάτων· για τα αποτελέσματα της Διεθνούς Συνδιάσκεψης για τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών (4-6 Φεβρουαρίου, Dubai) και τη συζήτηση για το Δίκτυο της ΕΕ Natura 2000, το οποίο περιλαμβάνει προστατευμένες φυσικές περιοχές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ 2007-2013.

Σχόλια