Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

0
55
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε και το ΥΠΕΧΩΔΕ προώθησε στα συναρμόδια Υπουργεία σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2002/49/ ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :

« Η κοινοτική οδηγία 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι η όγδοη κοινοτική οδηγία για το περιβάλλον που ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο.
Η ενσωμάτωση των οκτώ (8) οδηγιών είναι ένα πολύ σπουδαίο νομοθετικό έργο που εκσυγχρονίζει και ενισχύει την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας 2002/49/ΕΚ καθορίζονται μέτρα και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις από την έκθεση των ανθρώπων σε αυτόν. Ο θόρυβος θα προσδιορίζεται, πλέον, με ακρίβεια και θα χαρτογραφείται σε τακτική βάση, προκειμένου να εκπονηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση των προβλημάτων που αυτός προκαλεί.
Τα καθοριζόμενα μέτρα αφορούν ιδίως μεγάλα αστικά κέντρα με πυκνή δόμηση, χώρους κοντά σε σχολεία και νοσοκομεία, καθώς και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους
».

Αναλυτικότερα:

Με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ, προβλέπεται η ανάληψη των ακόλουθων δράσεων με χρονική σειρά:

1. Ακριβής προσδιορισμός της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο που προκαλείται και παράλληλη χαρτογράφησή του. Με την χαρτογράφηση παρουσιάζεται η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη για το μέλλον κατάσταση του περιβαλλοντικού θορύβου με βάση δύο δείκτες αξιολόγησής του:
– του δείκτη Lden, για την εκτίμηση της όχλησης και
– του δείκτη Lnight, για την εκτίμηση της διαταραχής του ύπνου, όπου εμφαίνονται: οι υπερβάσεις των οικείων ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός ατόμων που θίγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο ακριβής αριθμός κατοικιών που εκτίθενται σε ορισμένες τιμές δεικτών θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Κατά τη διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και συμπληρωματικοί δείκτες για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο ειδικών καταστάσεων σχετικών με το θόρυβο. Οι επιλεγέντες δείκτες θορύβου προσδιορίζονται με βάση τις προβλεπόμενες στην ΚΥΑ μεθόδους αξιολόγησης.
Η πρώτη χαρτογράφηση του θορύβου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 και θα αφορά σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250.000 κατοίκων, στους μεγάλους οδικούς άξονες, τον κύριο σιδηροδρομικό άξονα και στα μεγάλα αεροδρόμια. Έκτοτε η χαρτογράφηση θα γίνεται ανά πενταετία.

2. Στη συνέχεια και με βάση τη χαρτογράφηση του θορύβου εκπονούνται Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεων του θορύβου. Τα σχέδια εκπονούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεννόηση και με την συμμετοχή του κοινού, ήδη από τη φάση της εκπόνησής και έγκρισής τους

3. Η διάδοση των πληροφοριών στο κοινό θα γίνεται με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση του κοινού στις αρμόδιες δημόσιες αρχές για παροχή σχετικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
Αρμόδια αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την παρακολούθηση εφαρμογής της ΚΥΑ ορίζεται το ΥΠΕΧΩΔΕ, ως ο αρμόδιος συντονιστικός φορέας άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής. Κατά την άσκηση του συντονιστικού του έργου επιβοηθείται από τεχνική γνωμοδοτική ομάδα εργασίας στη οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΟΣΕ, ΥΠΑ κλπ.).

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας:

– επεξεργάζεται και προτείνει στην Διεύθυνση Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) του ΥΠΕΧΩΔΕ τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης για τη διαχείρισή του.
– γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά το στάδιο εφαρμογής της ΚΥΑ και
– παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη σε θέματα συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη ή με τρίτες χώρες.

Σχόλια